fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6

Nieuwsberichten van de groep vindt u onderaan de pagina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen

Van wie krijgt de groep les:
maandag en dinsdag:  

mevr. J. v.d. Bosch (juf Jacqueline)

donderdag en vrijdagmorgen:
dhr. S. van Schaik (meester van Schaik)

woensdag:

even weken: dhr. S. van Schaik (meester van Schaik)
oneven weken: mevr. J. v.d. Bosch (juf Jacqueline)

In de groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is wie onderwijs geeft in bijv. verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven. Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

Elke vrijdag krijgen de ouders via de mail een weekbrief. Hierin staat alle informatie over de komende week: huiswerk en activiteiten die plaatsvinden. Als u tussendoor nog vragen heeft: kom langs, u bent altijd van harte welkom!  
Mocht er op dat moment even geen tijd zijn om te praten, dan maken we een afspraak voor later in de week.

Met vriendelijke groet,
juf jacqueline en meester van Schaik.

Methoden 

Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette 3. 
Met behulp van deze methode ontstaat er een betere samenhang tussen technisch en begrijpend lezen en de zodat de leerlingresultaten zich positief blijven ontwikkelen in groep 6.
In groep 6 ligt de leesfocus op bevorderen van het technisch lezen en leesbeleving.
Voor begrijpend en studerend lezen maken we gebruik van een aantal methodes. Tijdens begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbgrip XL. Deze methode gebruikt bij de lessen wekelijks actuele onderwerpen. We maken bij deze leesvorm ook gebruik van Blits en Goed Begrepen. 

We maken met rekenen/wiskunde vanaf dit schooljaar gebruik van de vernieuwde methode
Pluspunt 4. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de leerstof. Het gaat daarnaast ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Functionele gecijferdheid is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.
Tijdens de rekenlessen wordt in groep 3 aandacht besteed aan getallen en bewerkingen en aan meten en meetkunde. In de bovenbouw komen de domeinen breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten en verbanden erbij.

Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. SOM besteedt aandacht aan speling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Sommige leerlingen gebruiken ook nog een Plusboek taal.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden met de methode De Zaken van Zwijsen. Ook tijdens deze lessen maken we veel gebruik van het digibord en de chromebooks. 
Tijdens Engels wordt gebruik gemaakt van de digibordmethode 'Take it easy'. 

Onze dagopening begint altijd met een gebed of gedicht. Daarna praten we over de Bijbelverhalen en over wat er gebeurt in de wereld, ook dicht bij huis. Zo kunnen we aansluiten bij de actualiteit en bij wat er leeft bij de leerlingen. 
De morgens zijn verder meestal gevuld met de hoofdvakken: rekenen, spelling, taal en lezen.  
's Middags wordt er ook hard gewerkt, dan komen de vakken aan bod die maar 1 keer per week op het rooster staan, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, wetenschap en techniek, handvaardigheid tekenen, muziek en Engels.
Groep 6 heeft op dinsdagmiddag gymnastiek van RegieKr8. Op donderdagmiddag (even week) heeft de groep gymnastiek van meester van Schaik.
Op maandagmiddag heeft de groep -om de week- muziekles van een muziekdocent van de muziekschool Hoeksche Waard.
De dag wordt altijd afgesloten met gebed of gedicht. 

Topografie is nieuw voor groep 6, dit jaar houden we ons bezig met ons eigen land, in groep 7 leren de leerlingen de topografie van Europa. 

In deze groep krijgen de leerlingen meer huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Hierdoor worden ze langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs (daar krijg je elke dag veel huiswerk). 
Het is belangrijk dat alle leerlingen elke dag hun agenda bij zich hebben, zodat ze zelf (onder begeleiding) het huiswerk hierin kunnen schrijven.

Verder krijgt groep 6 ook te maken met het uitvoeren van een boekbespreking, resp. een spreekbeurt. Daarnaast maakt groep 6 minimaal een werkstuk. 

Tot de kerstvakantie krijgt de groep 1 x per week huiswerk. Vanaf de kertvakantie t/m de zomervakantie krijgt de groep 2 x per week huiswerk. 

Nieuws van groep 6