fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Passend onderwijs

SWV Hoeksche Waard 28.04.
Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas lukt dit niet altijd.

De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.
Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind?

Aanmelding en toelating.
Tijdens het kennismakingsgesprek neemt de ondersteuningscommissie met betrokkenen het onderwijsaanbod van de school door met de vraag of het onderwijsaanbod voldoende is afgestemd op de mogelijkheden van het kind. De commissie zal vervolgens met betrokkenen bekijken waar het kind het beste op zijn of haar plaats is.

Zorgtraject.
Het kan zijn dat het met het kind niet goed gaat op school. U hoort dit van uw kind of van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:

1.  De leerstof.
Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
2.  Begeleiding door de leerkracht.
De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.
3.  Welbevinden.
Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes. 
4.  Gedrag.
Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

 

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?
We onderscheiden de volgende stappen:

- Niveau van de leerkracht:
De leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. 

- Niveau van de intern begeleider:
Als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld.

- Niveau van de extern begeleider:
Als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag.
Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De extern begeleider gaat met de leerkracht en de intern begeleider aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. 

- Niveau van Ondersteuningscommissie:
Een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt één van de volgende adviezen:
1.  een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
2.  plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
3.  plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
4.  plaatsing van uw kind op een speciale school.

Wij proberen passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. In bepaalde gevallen zijn wij  handelingsverlegen. Wanneer wij zijn, wordt een passende oplossing gezocht voor het kind. Dit kan een andere basischool zijn of het speciaal onderwijs.
Het gaat primair om het welbevinden van het kind en het vinden van de beste leeromgeving voor het kind.