fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2019/2020

1. Naar de basisschool!

ONZE UITGANGSPUNTEN (VISIE EN MISSIE).

Het team van cbs De Weerklank biedt een vorm van onderwijs, waarbij met de ouders en de kinderen wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het unieke kind vanuit een open Christelijke levensovertuiging.

Op De Weerklank: 
* maken kinderen kennis met de christelijke waarden en normen.

* krijgen de kinderen kennis en vaardigheden aangeboden die hen in staat stellen zelfstandig of in samenwerking met anderen te kunnen functioneren in de maatschappij van ‘morgen’.
* werken ouders en leerkrachten samen aan de ontwikkeling van het kind (het kind staat centraal).

Wij zijn van mening dat het team en de ouders/verzorgers met elkaar kleur geven aan de ontwikkeling van het kind op weg naar de toekomst.

Voor een goede ontwikkeling van de kinderen vinden wij op onze school de volgende voorwaarden belangrijk:

*  Wij bieden een veilig en open pedagogisch klimaat.

*  Wij accepteren, respecteren en waarderen elkaar.

*  Wij houden bij ons leerstofaanbod rekening met de mogelijkheden van elk kind.

*  Wij zorgen voor een duidelijk onderwijsaanbod dat bestaat uit het ontwikkelen  van intellectuele, creatieve, lichamelijke en sociale vaardigheden.

Het onderwijs wordt in overeenstemming met het schoolplan en het Strategisch Beleidsplan van CSG De Waard aangeboden.

Het logo van de school heeft een duidelijke relatie met onze visie en missie:

Samen de toekomst kleur geven!

Met plezier naar school!

1.1. Onze kwaliteiten

Onder dit kopje leest u puntsgewijs een opsomming van activiteiten die wij belangrijk vinden voor goed onderwijs. Een aantal aandachtspunten zijn speerpunten binnen het Strategisch Beleidsplan van CSG De Waard. Deze worden hieronder uitgebreider beschreven.

Rekenen en Wiskunde op het chromebook.

1.1.1. Rekenen, taal en Engels

* Onze methodes sluiten aan bij de kerndoelen van het ministerie van O.C. en W. De leerlijnen voor taal en rekenen zijn gebaseerd op de voor het primair onderwijs vastgestelde referentieniveaus.

* Wij geven evenwichtig rekenonderwijs. Dit betekent dat er binnen ons rekenonderwijs een goede verhouding is tussen het traditioneel rekenen (het oefenen van vaardigheden) en het realistisch rekenen (het verwerven van inzicht). Er wordt wekelijks aandacht besteed aan meten, tijd en geldsommen. Daarnaast is er aandacht voor automatiseren van bijv. tafels en redactiesommen.

* Er is binnen het taalonderwijs veel aandacht voor de ontwikkeling van het technisch lezen en het begrijpend/studerend lezen. In alle groepen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het bevorderen van belevend lezen (lezen met plezier) en het vergroten van de woordenschat.

* Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Door middel van luisteren, spreken en kijken wordt spelenderwijs Engels aangeboden m.b.v. het digitale schoolbord.

1.1.2. Adaptief leesonderwijs

Iedereen kan leren lezen. Onze doelstelling is dat alle kinderen het niveau AVI Plus bereiken voordat ze naar groep 8 gaan. Naast de beheersing van de techniek en leesbegrip, vinden wij leesbeleving en boekpromotie erg belangrijk. Bevordering van lezen heeft een positieve invloed op de technische leesontwikkeling van de kinderen.

Tijdens het leesonderwijs is er o.a. aandacht voor jeugdliteratuur (kinderboeken), volksverhalen, gedichten, sprookjes en stripverhalen. Ook is er aandacht voor voorlezen. In alle groepen wordt  voorgelezen. Leerkrachten vertellen en lezen verhalen voor die een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde pedagogische ontwikkeling van de kinderen. 

Bijzondere leesactiviteiten: 
* Nationale Kinderboekenweek.
thema: Reis mee!
Kinderboeken over voertuigen staan deze week centraal.

* Nationale Voorleesdagen.
Het doel van deze dagen is om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Daarnaast is er tijdens deze dagen veel aandacht voor leesplezier en boekpromotie in alle groepen.

* Nationale Gedichtendag.
Tijdens deze data vinden diverse activiteiten plaats rond belevend lezen.

* De voorleeskampioen.
Elk jaar kiest de school in november de schoolkampioen voorlezen. Hij of zij doet in februari altijd mee aan de regionale voorleeswedstrijden in de Hoeksche Waard.

* De bibliotheek.
Er wordt positief samengewerkt met de bibliotheek. Meerdere groepen bezoeken geregeld de bibliotheek om boeken te lenen. Deze boeken wordt gedurende een bepaalde periode in de groep gelezen.

1.1.3. Wereldoriëntatie en cultuur

*  Wij besteden aandacht aan natuureducatie. De groepen brengen jaarlijks een bezoek aan het Hoeksche Waard Landschap in Numansdorp of aan Klein Profijt in Oud-Beijerland. 
Tevens doen we mee aan activiteiten als: 'Met de klas de boer op...'
Voor het vervoer van de leerlingen doen we een beroep op de ouders. Ouders die rijden moeten een inzittendenverzekering hebben afgesloten. 

* We besteden tijdens wereldoriëntatie aandacht aan de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden met behulp van de methode 'De Zaken van Zwijsen'. Deze methode bevat 3 vakgebieden: 'Wereldzaken' (aardrijkskunde), 'Tijdzaken' (geschiedenis) en 'Natuurzaken' (natuur en techniek).
Aandachtspunten hierbinnen zijn:  
- Samenwerking en communicatie.
- Probleemoplossend denken.  
- Creatief en planmatig werken.

* Juf Janine Gevers is intern cultuurcoördinator (I.C.C.‘er). Zij geeft het cultuureducatiebeleid op school vorm. Wij zijn van mening dat cultuureducatie de kinderen in contact brengt met belangrijke culturele waarden en normen in de samenleving. Tevens leert cultuureducatie de kinderen om kunst en cultuur te waarderen en te bevorderen.
In alle groepen wordt jaarlijks aandacht besteed aan cultureel erfgoed binnen de Hoeksche Waard.
De groepen brengen o.a. een bezoek aan het streekmuseum in Heinenoord en aan de molen in Westmaas en bezoeken jaarlijks het oorlogsmonument 'De Traan' op het kerkplein.

1.1.4. Wetenschap en techniek

De Weerklank heeft enkele jaren geleden deelgenomen aan het programma VTB. VTB: Verbreding Techniek in het Basisonderwijs.

Gedurende het schooljaar wordt in de groepen op een aantal middagen aandacht besteed aan onderdelen uit de wetenschap en techniek.
Tijdens deze lessen komen de volgende onderwerpen aan bod:
* constructies en verbindingen
* transport en bewegingen
* communicatie en elektriciteit
* energie en magnetisme

Zo mogelijk brengen we 1 x per jaar een bezoek aan een bedrijf, zodat de leerlingen kennismaken met techniek in de praktijk.

Elk jaar krijgen de leerlingen van de bovenbouw een gastles techniek in het technasium van de Willem van Oranje in Oud-Beijerland.

Tot slot wordt ook aandacht besteed aan techniek in de reguliere lessen binnen de vakgebieden natuur (methode 'Natuurzaken') en handvaardigheid. 

Constructie-activiteit (W & T).

1.1.5. ICT

ICT wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs.
Alle lokalen zijn voorzien van  touchscreen schoolborden. De school heeft verder de beschikking over een groot aantal chromebooks.
Meerdere groepen kunnen tegelijk werken met methodische software bij de diverse vakgebieden. ‘Squla’ en ‘Junior Einstein’ worden ter ondersteuning gebruikt bij deze vakken. Daarnaast worden de chromebooks gebruikt voor het opzoeken van informatie op internet en voor het schrijven van diverse teksten.

* In de groepen 5 t/m 8 heeft ieder kind de gehele dag een eigen chromebook (kleine laptop). Hierdoor kunnen deze leerlingen tijdens meerdere vakken op hun eigen niveau werken en leren (gepersonaliseerd leren). Spelling en rekenen worden in de groepen 6 t/m 8 voor minimaal 50 % digitaal verwerkt.

* In de onderbouw zijn per lokaal minimaal 5 chromebooks aanwezig.

* De kinderen leren in deze groepen omgaan met hardware en diverse soorten software.
In de diverse groepen is er ook aandacht voor:
- ICT basisvaardigheden
- Informatievaardigheden
- Mediawijsheid 
- Computational Thinking

* De school heeft een schoolspecifiek ICT beleidsplan geschreven. Dit plan kunt u op school inzien.

* Meester van Schaik is verantwoordelijk voor de onderwijskundige implementatie en borging van ICT op onze school. Voor de technische zaken is CSG De Waard het centrale aanspreekpunt en eindverantwoordelijk.

1.1.6. Sociale vorming

* Wij besteden o.a. met de methode ‘Leefstijl’ en het leerlingvolgsysteem ‘ZIEN’ aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

* Wekelijks is er binnen CSG De Waard een Plusmoment (De Kangoeroeklas) voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Tijdens dit moment wordt veel aandacht besteed aan het stimuleren van het creatief denkvermogen en aan sociale vaardigheden.

* In de eigen groep zijn er plusopdrachten voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast het basiswerk. Daarnaast is er op vrijdagmorgen een 'Ladder'groep voor onze kinderen. In deze 'Ladder'groep wordt aandacht besteed aan verdieping van de lesstof in combinatie met creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. De 'Ladder'groep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt. 

* Om het jaar is er een training sociale vorming en ontwikkeling: 'Rots en Water'-training voor groep 8 of 7/8. Deze training wordt bekostigd door de overheid. In de training leren de kinderen hoe ze op een goede manier hun grenzen kunnen aangeven, hoe ze respectvol met elkaar omgaan en hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.

* In het schooljaar 2019-2020 gaat het team zich een aantal weken focussen op het sociaal-emotioneel gedrag van kinderen. We gaan ons ook verdiepen in een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor alle groepen.

1.1.7. 'School op Seef'

Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. In 2018 heeft de school voor de 5e keer het veiligheidslabel “School op Seef” gekregen met het maximaal aantal punten. Het label is 3 jaar geldig. In het schooljaar 2020-2021 moet het veiligheidslabel 'School op Seef' opnieuw worden aangevraagd.

Voor het verkrijgen van dit label moeten jaarlijks een aantal verkeerslessen op het plein of in het dorp worden gegegeven. Daarnaast moet de school beschikken over een verkeersouder, die alle activiteiten coördineert.

Onze verkeerouders zijn: mevr. Meerman en mevr. van Loosen.
Mevrouw van Loosen is de contactpersoon:
contactgegevens:
A. van Loosen
Groteweide 44
3273 XP Westmaas
vanloosen82@gmail.com
06-48863886

1.2. Speerpunten

In dit hoofdstuk worden de pedagogische en didactisch afspraken binnen de school vermeld. Tevens wordt in dit gedeelte aangegeven waaraan het team het komende jaar wil werken m.b.t. kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Groep 4/5 in actie.

1.2.1. Algemeen

* Binnen alle groepen zijn er mogelijkheden tot zelfstandig werken en/of samenwerkend leren. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de leerplekken buiten de lokalen.

* De instructie en de verwerking wordt afgestemd op de individuele behoefte van de leerlingen.

* Er is aandacht voor coöperatief werken en leren in alle groepen: leerlingen leren met en van elkaar.

* De zaakvakken worden in de groepen - zo mogelijk - thematisch aangeboden.
In het voorjaar van 2021 hebben we weer een Projectweek rond een centraal thema, dat we afsluiten met een 'Open Huis'. 

* Alle leerkrachten hebben veel onderwijskundige ervaring en kennis van de ontwikkeling van kinderen.

* Wij hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem, zodat we elk kind kunnen volgen in zijn/haar totale ontwikkeling.

* Peer Review vanuit stichting leerKRACHT.
Leerkrachten bereiden met elkaar lessen voor, bezoeken elkaars lessen en geven elkaar hierop professionele feedback.

* Het verder ontwikkelen van de leerlingARENA en het evt. opstarten van een ouderARENA (ouderbetrokkenheid).

* Werken met ICT.
In de bovenbouw hebben alle leerlingen een eigen chromebook. In de midden- en onderbouw wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheden van ICT. In alle groepen wodt aandacht besteed aan programmeren en mediawijsheid.

* Het leesonderwijs.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan het technisch en begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt met Nieuwsbegrip XL groepsdoorbrekend aangeboden. 
Wij vinden naast het aanleren van de techniek, het belevend lezen, het met plezier lezen erg belangrijk. Het maken van veel leeskilometers bevordert de leesontwikkeling.

1.2.2. Jaarplan 2019 - 2020

Tijdens het schooljaar pakken we max. 4 verbeterpunten op. Deze worden in de aangegeven periode uitgevoerd.

tot de herfstvakantie: cultuureducatie.
* plan schrijven.
* cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard.

tot de kerstvakantie: digitale vaardigheden.
* digitale geletterdheid.
* mediawijsheid.
* programmeren.
* leerlijnen digitale vaardigheden.


tot de paasvakantie: omgaan met elkaar (gedrag).
* omgangsvaardigheden / iedereen houdt zich aan de afgesproken normen en waarden (regels).
* sociaal -emotioneel gedrag (niet-pestprotocol).
* leerlingen eigen verantwoordelijkheid geven / nemen in hun leren.

tot de meivakantie: lezen
* het op een hoger niveau brengen van studerend en begrijpend lezen in met name de midden- en bovenbouw.
* borgen belevend lezen in alle groepen.

In juni 2020 evalueren we de implementatie en borging van deze onderwerpen.

Daarnaast zullen we in dit schooljaar onderzoek doen naar een nieuwe methode voor Technisch Lezen, Rekenen & Wiskunde en Sociaal-Emotionele ontwikkeling & Burgerschap.

1.3. CSG De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard.

Deze stichting beheert in totaal 16 scholen, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). De scholen staan verspreid in de Hoeksche Waard.

De nevenvestiging van de ZML-school staat in Middelharnis.
Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven. De leerkrachten spannen zich in om het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. Onze missie luidt: CSG De Waard, voor bijzonder goed onderwijs!

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Hiermee voldoet de stichting aan de wettelijke bepaling dat er onderscheid moet zijn tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur vormt het bestuur van CSG De Waard. De heer E. Tuk is benoemd als voorzitter van het College van Bestuur.

Gemeente Hoeksche Waard: alle kinderen een cadeautje.

1.3.1. Missie en visie

CSG DE WAARD, VOOR BIJZONDER GOED ONDERWIJS!

Onze school is een ‘open’ christelijke basisschool. Dit betekent dat alle kinderen, kerkelijk meelevend of neutraal t.o.v. onze levensbeschouwelijke identiteit, welkom zijn op onze school. Van ouders/kinderen die onze school bezoeken wordt verwacht dat zij onze identiteit, zoals deze is beschreven in het visiedocument, respecteren.

Kinderen krijgen geen vrijstelling van deelname aan activiteiten die te maken hebben met de identiteit van de school.

In onze schoolvisie zijn welbevinden, betrokkenheid, solidariteit en respect voor elkaar kernwaarden voor een goed leef- en werkklimaat.

1.3.2. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht.
Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam het College van Bestuur en de scholen.

Adresgegevens:
Maseratilaan 14,
3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186-621461,
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

1.3.3. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon van onze school, juf Jacqueline van den Bosch, die u kan adviseren over de te volgen procedure. 

Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. E. Tuk.
De klachtenprocedure vindt u op de website van CSG De Waard.

1.3.4. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111.

Kinderboekenweek: voorlezen.

1.3.5. Meldcode

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan handelen wij zoals beschreven staat in de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.' Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. 

De meldcode ligt ter inzage op de scholen en op het kantoor van CSG De Waard in Oud-Beijerland.

1.3.6. Beeldcoaching

Binnen CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is Beeldcoaching.
Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Na afloop van een begeleidingstraject worden de beelden gewist. Wij vragen u elk jaar of wij opnames mogen maken van de groep / evt. uw kind voor de beeldcoaching van onze leerkrachten.  

Het protocol met de gedragscode Beeldcoaching kunt u opvragen op het bestuurskantoor van CSG De Waard.

1.3.7. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.
Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard).

1.4. Personeel

Op onze school werken 9 leerkrachten en een schoolassistent.
9 personen behoren tot het vrouwelijk geslacht.
2 personen werken fulltime, de anderen werken parttime.

Bezoek aan Hoeksche Waard Landschap in Numansdorp.

1.4.1. Directie en intern begeleider

Directeur:                                       

Dhr. S. van Schaik                                        
Nieuwstraat 26 A            
3273 AR  Westmaas                                      
Tel.: 0186 - 571224 
Mobiel: 06 – 830 992 92

s.vanschaik@csgdewaard.nl
deweerklank@csgdewaard.nl

Intern Begeleider: 

Mevr. J. van den Bosch (juf Jacqueline)
tel.: 0186 - 571416

j.vandenbosch@csgdewaard.nl
ib.deweerklank@csgdewaard.nl

Mevr. J. v.d. Bosch is tevens waarnemend-directeur.

1.4.2. De leerkrachten

Mevr. A.H. van Vliet (juf Agnes)
ah.vanvliet@csgdewaard.nl


Mevr. R. van der Hoek (juf Rianne)
r.vanderhoek@csgdewaard.nl

Mevr. B.M. Gevers (juf Janine)

j.gevers@csgdewaard.nl

Mevr. M.S. Reedijk (juf 
Mariëlle)
m.reedijk@csgdewaard.nl

Mevr. M. Bouman (juf Mariëtte)
m.bouman@csgdewaard.

Mevr. H. Biesheuvel (juf Heleen)
h.biesheuvel@csgdewaard.nl

Mevr. A. Kleijwegt (juf Anke)
a.kleijwegt@csgdewaard.nl

Schoolassistente:
Mevr. M. Gerards (juf Marja)

m.gerards@csgdewaard.nl

De leerkrachten zijn op hun werkdagen op school te bereiken via het telefoonnummer 
0186-571416.

1.4.3. Nascholing leerkrachten

Elk schooljaar volgen we een aantal cursussen, omdat wij goede onderwijskwaliteit en optimale leerlingenzorg belangrijk vinden. 

In het schooljaar 2018-2019 heeft de school deelgenomen aan een traject bij stichting leerKRACHT.  Stichting leerKRACHT wil met het team oplossingen zoeken die positief werken voor leerkrachten en leerlingen. Ons streven was dit jaar: ‘Elke dag samen een beetje beter’ worden.
Dit doel hebben we geprobeerd te bereiken met vier instrumenten.
* De bordsessie.

Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
* Gezamenlijk lesontwerp.
Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
* Lesbezoek en feedback.
Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na.
* De stem van de leerling.
Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen

Andere scholingsonderwerpen waren de laatste 2 jaar: Het didactisch handelen in de groep en differentiatie d.m.v. coöperatief werken en leren.
Een goede school is en blijft een lerende organisatie voor kinderen én leerkrachten.

Andere ontwikkelingen die in de toekomst plaatsvinden zijn beschreven in hoofdstuk 1.2.2 Jaarplan 2019-2020.

1.5. De formatie

Het beste formatieplaatje voor alle leerlingen en leerkrachten formeren, is ieder jaar weer een puzzel.

Criteria:
* Het geld dat de school vanuit het ministerie krijgt voor de bekostiging van leerkrachten.
Dit bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen.
* Het aantal leerlingen per leerjaar en de verhouding onderbouw-bovenbouw.
* Een evenwichtige verdeling van de kinderen over de verschillende groepen, zodat alle kinderen evenveel aandacht kunnen krijgen.
* Het verschil in sociale-emotionele en cognitieve ontwikkeling tussen leerlingen.
Bij bijvoorbeeld een combi 6-8 worden deze verschillen erg groot.
* De voorkeur van leerkrachten m.b.t. de groep en evt. werkdagen

Het letterdiploma is behaald.

1.5.1. De leerlingen

Vermoedelijk aantal leerlingen op 1 augustus 2019: 100

groep 1:    9                                      
groep 2:   10
groep 3:    6                                    
groep 4:   24
groep 5:    7                                     
groep 6:   10
groep 7:   18                                      
groep 8:   16

1.5.2. De groepsverdeling

Groep 1/2:
maandag t/m woensdagmorgen:
mevr. A. van Vliet (juf Agnes)

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. R. van der Hoek (juf Rianne)

Groep 3/4:
maandag t/m woensdagmorgen:
mevr. J. Gevers (juf Janine)

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. M. Reedijk (juf Mariëlle)

Groep 4/5:
de gehele week:
mevr. M. Bouman (juf Mariëtte)

Groep 6/7:
maandag en dinsdag;
mevr. H. Biesheuvel (juf Heleen)

woensdag t/m vrijdagmorgen:
vacature

Groep 8:
maandag en dinsdag:  
mevr. J. v.d. Bosch (juf Jacqueline)

donderdag en vrijdagmorgen:
dhr. S. van Schaik (meester van Schaik)

In de even weken geeft meester van Schaik op woensdag les aan groep 8. In de oneven weken geeft juf Jacqueline op woensdag les aan groep 8.

In de verschillende groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is wie onderwijs geeft in bijv. verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven. Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

1.5.3. Remedial-teaching

RT betekent voor ons: Het geven van extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben.
Remedial-teaching vindt -in principe- in de eigen groep plaats door de eigen leerkracht als andere leerlingen zelfstandig werken of bezig zijn met samenwerkend leren.

Op woensdagmorgen wordt er van 8.30 - 10.30 uur remedial-teqching gegeven. Dit zal met name gebeuren aan de leerlingen van groep 6/7 (de grootste groep).
even weken: juf Jacqueline v.d. Bosch
oneven weken: meester van Schaik

In de onderbouw werken we met het programma 'BOUW!'. 
'BOUW!' besteedt aandacht aan het fonemisch bewustzijn en de letterkennis tijdens de eerste fase van het leesonderwijs. We verwachten dat door het programma 'BOUW!' in de toekomst minder kinderen problemen krijgen met het technisch lezen. Juf Janine Gevers is onze bouwcoördinator. Zij coördineert de zorg m.b.t. het voorbereidend en het aanvankelijk lezen op onze school.
Het is enorm belangrijk dat kinderen die met 'BOUW!' werken ook thuis elke dag oefenen om tot een positief resultaat te komen!

1.5.4. 'Ladder'groep

Elke week is er op vrijdagmorgen een 'Ladder'groep. Naar deze groep gaan leerlingen met een meervoudige intelligentie, leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan onze methodes aanbieden.
In de 'Ladder'groep wordt aandacht besteed aan verdieping van lesstof in combinatie met creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. 
De 'Ladder'groep kent 2 groepen: er is een onderbouwgroep voor de pauze en een bovenbouwgroep na de pauze. 
De 'Ladder'groep staat onder leiding van juf Anke Kleijwegt. Zij heeft een opleiding gevolgd tot bevoegd leerkracht meer- en hoogbegaafdheid. 

1.5.5. Directietaken/spreekuur

Meester van Schaik houdt zich van maandag t/m woensdag (om de week) bezig met directietaken.
Als u hem wilt spreken, is het raadzaam van tevoren een afspraak te maken. Bij voorkeur op maandag of dinsdag.
Op woensdag (de even weken), op donderdag en op vrijdagmorgen heeft hij lestaken in groep 8.

Bomen planten op boomplantdag.

1.5.6. Intern-Begeleider

Juf Jacqueline van den Bosch is onze intern-begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met de zorgstructuur en kwaliteitscultuur op onze school. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor ouders, als er zorgen zijn over het welbevinden en presteren van leerlingen.

Ze houdt zich met deze taak bezig op de oneven woensdagen en op donderdag. Als u een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit aangeven via de mail: ib.deweerklank@csgdewaard.nl of via tel. 0186-571416.

1.5.7. Computeronderwijs

Meester van Schaik zorgt voor de onderwijskundige implementatie en borging van ICT in de dagelijkse schoolpraktijk. Hij is verantwoordelijk voor het gebruik van de methodische software binnen Basispoort, voor het administatiepakket Parnassys (incl. het ouderportaal) en voor de website.  
Daarnaast vertegenwoordigt hij de school tijdens netwerkbijeenkomsten ICT binnen CSG De Waard. 
Voor de technische ondersteunig wordt gebruik gemaakt van een extern bedrijf.

1.5.8. Inzet schoolassistent

Onze schoolassistente is aanwezig op de volgende dagdelen:
maandag, donderdag: 8.15 – 12.15 uur
woensdag en vrijdag: 8.15 – 12.30 uur
Op dinsdag is juf Marja de gehele dag aanwezig.
Op dinsdagmiddag begeleidt zij samen met juf Mariette Bouman de kinderen tijdens het schoolzwemmen.

1.5.9. Studenten in de school

Binnen CSG De Waard worden op de scholen studenten geplaatst en begeleid. Studenten worden begeleid volgens het beleidsplan ‘Opleiden in de School’.
De Pabo-opleiding en de school zien elkaar als natuurlijke partners bij het opleiden van  toekomstige leerkrachten. Ook op onze school worden, als daarom wordt gevraagd, studenten geplaatst.

Onze schoolopleider m.b.t. het begleiden van studenten is juf Jacqueline van den Bosch.

1.6. Ouderparticipatie

Ouders zijn voor ons heel belangrijk. Ze kiezen voor hun kind bewust voor onze school en hebben bepaalde verwachtingen na deze keuze. 
Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Wij zien ouders als educatieve partners.

Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de totale ontwikkeling van het kind.
Dit vereist een klimaat waarin beide partijen zich geborgen en verbonden voelen. Wanneer leraren en ouders elkaar begrijpen, elkaar helpen, elkaar aanvullen en elkaar motiveren en inspireren, zijn zij samen actief in het belang van de leerling!

Gastles: omgaan met geld (RABObank).

1.6.1. Oudertevredenheid

In het voorjaar zijn bij de ouders, de leerlingen van de bovenbouw en de leerkrachten een
algemene compacte vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijsten zijn uitgezet onder alle
scholen van CSG De Waard.

Waardering van de scores:
Een score tot 2,50: onvoldoende
Een score tussen 2,50 en 3,00: zwak (matig)
Een score tussen 3,00 en 3,25: voldoende
Een score tussen 3,25 en 3,50: ruim voldoende
Een score tussen 3,50 en 3,75: goed
Een score tussen 3,75 en 4,00: uitstekend

Resultaat vragenlijst ouders
Er zijn 40 vragenlijsten ingevuld. Dit betekent een respons van 52 %. Dit is ruim voldoende
om een zuiver beeld te vormen over de mening van de ouders.
De norm is door de school ingesteld op 3,00. Een sterk punt is een score boven 3,50.
Een mogelijk verbeterpunt is een score beneden 3,00.
De school scoort gemiddeld een 3,34. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

Score op de verschillende onderdelen:
Kwaliteit 3,39
Schoolklimaat 3,64
Veiligheid 3,26
Welbevinden 3,45
Pedagogisch handelen 3,35
Lesgeven 3,30
Ondersteuning leerkrachten 3,12
Informatie 3,25

De 5 sterkste punten van de school:
* Ik vind dat de school van mijn kind er verzorgd uitziet 3,77
* Ik vind de school van mijn kind een gezellige school 3,51
* Ik vind de school van mijn kind een goede school 3,48
* Mijn kind voelt zich veilig op school 3,45
* Mijn kind vindt het fijn om naar school te gaan en heeft het
  3,45 naar zijn zin op school
Op alle vragen binnen de diverse beleidsterreinen scoort de school een voldoende.

De 3 aandachtspunten zijn, ondanks de voldoende scores:
* Ik vind dat de leerkrachten effectief optreden als kinderen gepest worden 3,00
* Het is mij duidelijk wat de school wil bereiken 3,03
* Ik vind dat de leraar van mijn kinderen voldoende helpt als hij iets
  3,09 (niet zo snel) begrijpt en extra hulp nodig heeft.

De ouders geven de school het gemiddelde rapportcijfer: 8,1
Dit is een prima resultaat, waar we erg blij mee zijn.

Jubileum boekenmoeder.

1.6.2. Oudercontacten

Een goed contact tussen ouders en school is zeer belangrijk. U bent altijd van harte welkom als u vragen heeft over uw kind. Er zijn minimaal drie keer per jaar geplande contactmomenten voor alle groepen.
In oktober is het eerste contactmoment. Tijdens dit contact gaat het over het functioneren en het welbevinden van het kind op school. Ouders kunnen tijdens dit gesprek de leerkrachten evt. tips geven over de aanpak en benadering van hun kind. De leerlingen krijgen nog geen rapport mee naar huis.
Dit eerste gesprek noemen wij het start- en ambitiegesprek. Voordat de gesprekken plaatsvinden krijgen de ouders een vragenformulier mee naar huis. De antwoorden worden tijdens deze gesprekken besproken.

Het tweede contactmoment is na de uitreiking van het 1e rapport (voortgangsgesprek).
Op dit rapport worden de cijfers voor de verschillende vakgebieden en de behaalde resultaten tijdens de CITO-toetsen weergegeven. We verwachten dat alle ouders beide contactavonden bezoeken.

Het derde contactmoment is na de uitreiking van het 2e rapport, voordat de zomervakantie begint. Ouders krijgen de gelegenheid de behaalde resultaten of zorgen van hun kind(eren) nogmaals met de leerkracht te bespreken (afrondende gesprekken).

Voor de contactmomenten krijgen de leerlingen een uitnodiging mee naar huis. Ouders kunnen hierop aangeven of zij komen, welke dag hun voorkeur heeft en wie zij willen spreken. 
U kunt tussendoor altijd een afspraak maken voor een gesprek over uw kind. 

Gesprekken groep 6 t/m 8:
Tijdens deze gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig. Deze gesprekken worden dus gevoerd met de leerlingen en hun ouders.
Tijdens deze gesprekken:
* geven leerlingen o.a. aan wat en hoe ze willen leren (doelen stellen) en
* wat en wie ze daarvoor nodig hebben.

1.6.3. Ouderbetrokkenheid

Bij een groot aantal activiteiten worden ouders actief betrokken: We vinden het fijn en belangrijk dat veel ouders meewerken aan het onderwijs in de school. Door de hulp van ouders krijgen kinderen meer aandacht en begeleiding. 

U kunt o.a. helpen bij:
• excursies.
• het korfbaltoernooi en de Koningsspelen.
• diverse kerstactiviteiten.
• verkeerslessen.
• handvaardigheid en techniekactiviteiten.
• het nationaal schoolontbijt en het koningsontbijt.
* ICT

Wanneer ouderhulp in een bepaalde groep nodig is, krijgen de leerlingen hierover informatie mee via de betrokken leerkrachten. Ouders die helpen bij diverse activiteiten in en rond de school doen dit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en de directie.

Ouders (begeleiders) zonder inzittendenverzekering bij hun autoverzekering mogen geen kinderen vervoeren naar een excursie of andere activiteit.

1.6.4. Ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle activiteiten die op school plaatsvinden. Wij vragen de ouders voor deze activiteiten een eigen bijdrage. Van deze bijdrage betalen we o.a. de sinterklaascadeautjes, de kerstactiviteiten, het schoolkamp, de schoolreisjes en het eindfeest.

De ouderraad is verplicht een schriftelijke overeenkomst met ouders af te sluiten m.b.t. de ouderbijdrage. Deze overeenkomst staat vermeld op het inschrijfformulier. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u jaarlijks een brief met het bedrag van de ouderbijdrage voor uw gezin.
De ouderbijdrage bedraagt  € 55,- voor het eerste en tweede kind. Voor het derde of vierde kind wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 40,- per kind. U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer  IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad CBS De Weerklank - Westmaas o.v.v. ouderbijdrage  2019-2020.

Met nadruk wijzen wij erop dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is aan de school, in het belang van de kinderen.

Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen consequenties voor toelating tot de school.
Als meerdere mensen deze bijdrage echter niet betalen, zullen bepaalde activiteiten helaas niet meer kunnen plaatsvinden. We doen dus een beroep op elkaars solidariteit. Met elkaar zorgen we ervoor dat de school/ouderraad voor de kinderen leuke activiteiten kan organiseren. 
In de ouderbijdrage zit ook een bedrag voor de schoolreis. Van elke ouder wordt verwacht dat dit gedeelte van de ouderbijdrage wordt betaald.

De ouderraad is verplicht om u als ouders inzage te geven in de door haar bestede uitgaven. Zij doet dit d.m.v. een financieel jaaroverzicht van het afgelopen schooljaar en een begroting voor het komende schooljaar. Deze gegevens ontvangt u aan het begin van het schooljaar via de maandbrief.

Schoolreis groep 1 t/m 3.

1.7. Sociaal-emotionele vaardigheden

Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen maken we o.a. gebruik van de methode ‘Leefstijl’, waarmee we vier doelstellingen nastreven:

*  het ontwikkelen van een reëel, positief zelfbeeld.
*  het aanmoedigen van een gezonde levenswijze (normen en waarden / goed burgerschap).
*  het omgaan met kritiek en het positief leren reageren op ongewenst gedrag (pesten). 
*  het veilig en verantwoord omgaan met sociale media.

Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging leren we de kinderen dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is. We leren de kinderen respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen, opvattingen en sekse. 

We maken gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van ‘ZIEN’.
Dit volgsysteem geeft ons de mogelijkheid om sociaal-emotionele problemen bij kinderen te signaleren en vervolgens passende acties te ondernemen, eventueel in overleg met het schoolmaatschappelijk werk en de ouders.

Bezoek aan Rijksmuseum Amsterdam.

1.7.1. Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor al uw vragen m.b.t. het opgroeien van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van een echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft.

U kunt een afspraak maken voor het schoolmaatschappelijk werk via de intern-begeleider (email: ib.deweerklank@csgdewaard.nl of tel.: 0186-571416).

1.7.2. Pesten

Pesten op school is een probleem voor kinderen, ouders en leerkrachten. Pesten richt altijd schade aan. Zodra pesten wordt geconstateerd, wordt er zo snel mogelijk ingegrepen.

De inbreng en medeverantwoordelijkheid van leerlingen vinden wij belangrijk in ons beleid m.b.t. het omgaan met pesten.
Ook tijdens de lessen uit ‘Leefstijl’ en uit ‘Kind op Maandag’ wordt er in alle groepen aandacht besteed aan het positief met elkaar omgaan. Hoe wij omgaan met pesten is beschreven in ons pestprotocol.

Het niet-pesten protocol kunt u vinden op onze website bij : onze school : leerlingenzorg. 

1.7.3. Beleid toelating, schorsing en verwijdering

In uitzonderlijke gevallen (zie niet-pesten protocol) kan een leerling tijdelijk de toegang tot de school  worden ontzegd. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen de ouders, de leerkracht, de directie en het College van Bestuur.

Ook kan een leerling definitief van school worden verwijderd. Het beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is na te lezen op de website van onze stichting CSG De Waard en op de site van onze school via:
onze school - leerlingenzorg - beleid toelating-schorsing-verwijdering.

2. Het onderwijs

In dit hoofdstuk leest u hoe het onderwijs op onze school is georganiseerd. Wat leren de kinderen in
de verschillende groepen en welke methodes en materialen worden daarbij gebruikt.
In het onderwijs draait het om het ontwikkelen van met name cognitieve vaardigheden. Kinderen moeten leren lezen en rekenen. Wij zijn echter van mening dat het welbevinden van het kind en de betrokkenheid bij het onderwijs basisvoorwaarden zijn om tot leren te komen.

2.1. Wat leren de kinderen

In de Wet Primair Onderwijs staat in welke vakken de kinderen onderwijs moeten krijgen. Bij elk vakgebied zijn kerndoelen aangegeven.

Bij de aanschaf van nieuwe methodes is zorgvuldig gekeken naar deze kerndoelen en de referentieniveaus voor rekenen, taal en lezen.

Groep 1/2 aan het werk met Schatkist.

2.1.1. Aanbod groep 1 en 2

Kinderen die net vier jaar zijn leren eerst wat het is om de hele dag op school te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. In groep 1 leren de kinderen heel veel ontdekkend en spelenderwijs. 

In groep 2 leren de kinderen basisvaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in groep 3.
Er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende activiteiten als beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid. Daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de motoriek.

2.1.2. Aanbod groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt er begonnen met aanvankelijk lezen/taal en rekenen. Tot de kerstvakantie leren de leerlingen tijdens de lees- en spellingsles de belangrijkste klinkers en medeklinkers. De kinderen kunnen in januari minimaal drie-letterwoorden lezen.
Na de kerst wordt het technisch lezen verder geautomatiseerd en krijgen de leerlingen van groep 3 wekelijks een aantal spellingregels aangeboden. Rekenen wordt halverwege groep 3 onderverdeeld in cijferen en lessen meten, tijd en geldrekenen.
We beginnen op eenvoudige wijze met wereldoriëntatie en verkeersonderwijs.

Vanaf groep 3 wordt het lezen onderverdeeld in technisch en begrijpend lezen.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, informatieverwerking en studerend lezen aangeboden. Tevens leren de kinderen vanaf groep 5 hoe ze een boekbespreking moeten maken en verzorgen. In groep 6 t/m 8 wordt ook een werkstuk gemaakt en wordt daarover een spreekbeurt gehouden.

2.1.3. De methodes

We maken gebruik van de volgende methodes:

Schatkist (nieuwste versie) - groep 1 en 2
Rekenen/Wiskunde - Wereld in Getallen (gr. 3-8)
Aanvankelijk lezen
(KIM-versie)
- Veilig leren lezen (gr. 3)
Voortgezet technisch lezen - Estafette (gr. 4-8)
Begrijpend lezen -
-
-
Nieuwsbegrip (gr. 4-8)
Goed begrepen (gr. 7/8)
evt. Grip op lezen (gr. 4-6)
Studerend lezen - Blits (gr. 7/8)
Spelling - Spelling op Maat (gr. 4-8)
Taal (luisteren, spreken, schrijven) - Taal op Maat (gr. 4-8)
Schrijven -
-
Schatkist (gr. 1/2)
Pennenstreken (gr. 3-8)
Engels - Take it easy
Wereldoriëntatie - De Zaken (gr. 3/4)
Aardrijkskunde - Wereldzaken (gr. 5-8)
Geschiedenis - Tijdzaken (gr. 5-8)
Natuur - Natuurzaken (gr. 5-8)
Wetenschap en techniek - Proeven van techniek & wetenschap (gr. 5-8)
Verkeer - Let's Go
Sociaal-emotionele vorming - Leefstijl
Beeldende vorming en cultuur (expressie: handenarbeid en tekenen) - Uit de kunst (bronnenboek)
Muziek - 123Zing
Godsdienstonderwijs - Kind op Maandag


We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. Deze methodes zijn gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze methode biedt herhaling, verrijking en verdieping naast de basisstof. Het leerstofaanbod is resultaatgericht en zorgt voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Vanaf augustus 2015 werken we in de groepen 3 t/m 8 met de methode ‘De zaken van Zwijsen’, een nieuwe methode voor wereldoriënterende vakken.
Met deze methode werken kinderen intensief aan de 21st century skills, die belangrijk zijn in de snel veranderende maatschappij. De methode besteedt veel aandacht aan ICT, probleemoplossend leren en aan kritisch denken. Daarnaast biedt ‘Nieuwe Zaken’ elke maand een kant en klare wereldoriëntatieles met film, animatie en interactieve oefeningen, die gerelateerd is aan de actualiteit en past in de leerlijn van aardrijkskunde, geschiedenis of natuur.

In groep 3 werken we vanaf het schooljaar 2017-2018 met de nieuwste versie van Veilig Leren lezen (de Kim-versie).
Belangrijke kenmerken van deze nieuwste versie zijn:
- Focus op kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen.
- Woordstructuur leren ontdekken en gebruiken.
- Focus op strategieën zoals zoemend lezen.
- Duidelijke koppeling tussen lezen en spellen.

2.1.4. Huiswerk

De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen in principe geen huiswerk mee. Incidenteel worden ouders gevraagd hun kind te helpen bij bijv. spelling, lezen of rekenen.
In groep 4 vragen we de ouders wel met hun kinderen geregeld tafelsommen te oefenen. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs af en toe huiswerk mee om te maken of te leren.
In principe krijgen de leerlingen vanaf groep 6 en 7 elke week huiswerk. Dit kan leer- of maakwerk zijn.
Groep 8 krijgt elke week een aantal huiswerkopdrachten voor taal, rekenen/wiskunde en wereldoriëntatie.
Ter behoud van de schoolboeken is het verplicht dat leerlingen de schoolboeken in een stevige rugzak vervoeren. Beschadigde boeken moeten worden vergoed.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 moeten een agenda voor hun huiswerk en een rekenmachine voor rekenen en wiskunde aanschaffen. Ook vanaf groep 5 is het gebruik van een agenda aan te raden.

2.2. Niet bij kennis alleen

Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier leren omgaan met hun medemens, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht of sexuele geaardheid. 

Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij.

Leren en opvoeding gaat in samenwerking met de ouders: dus hand in hand!

Herdenking bij oorlogsmonument 'De Traan'.

2.2.1. School en geloof

Elke schooldag beginnen we en eindigen we met een gebed, een lied of een gedicht. Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij veelvuldig gebruik van digitale mogelijkheden.

We besteden veel aandacht aan de christelijke feestdagen.
Het kerstfeest en de zomersluiting vieren we meestal met de leerlingen en de ouders in de Dorpskerk van Westmaas. De paasviering is op school met de leerlingen. Het ene jaar wordt de paasviering georganiseerd door de bovenbouw, het andere jaar door de onderbouw.
In de groepen is ook aandacht voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid. 

2.2.2. School en goede doelen

We vinden het belangrijk om kinderen bij te brengen iets over te hebben voor anderen.
Elk schooljaar kiest groep 8 een sponsorproject uit voor een lopend schooljaar.
Het project dat is uitgekozen moet een relatie hebben met ‘kinderen voor kinderen’.
Vorig jaar was het thema: 'Kinderen van de voedselbank'. 

Elke dag mogen de leerlingen geld meenemen voor het goede doel, maar op dinsdag wordt hier extra aandacht aan besteed.

De kerstcollecte gaat elk jaar naar een instelling die werkt vanuit de gedachte ‘kinderen voor kinderen’.

Uw vrijwillige bijdrage voor het gekozen doel kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. Ouderraad CBS De Weerklank o.v.v. sponsorschool.

2.3. Oudercontact

Een goed contact met de ouders/verzorgers van de leerlingen vinden wij erg belangrijk. Gedurende het schooljaar zijn er een aantal vaste contactmomenten over het functioneren en presteren van de leerlingen.
Wij zien ouders als educatieve partners. Dit betekent dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders en school, al blijft het natuurlijk zo dat de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden hebben. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en de school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren.
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben. Met als doel de optimale ontwikkeling van het kind.

Ouders helpen bij verkeerslessen (School op Seef).

2.3.1. Rapporten

De leerlingen krijgen twee keer een rapport mee naar huis. Het rapport wordt gekoppeld aan de afnameperiodes van de CITO-toetsen.

rapport 1: 14 februari 2020
rapport 2: 3 juli 2020

In het rapport zit ook een portfolio van de leerlingen. Hierin zitten opdrachten of toetsen waar het kind trots op is. 

Als het rapport wordt ingeleverd, moet het door minimaal één ouder zijn ondertekend voor gezien.

2.3.2. Schriftjesmiddag groep 3 t/m 8

3 per jaar houden we een zgn. schriftjesmiddag. De kinderen kunnen deze middagen met hun (groot)ouders de schriften bekijken in de diverse lokalen. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar de kinderen laten hun werk zien en vertellen daarover.

In groep 1/2  houden we geen schriftjesmiddag, omdat deze ouders al vaker in het lokaal komen om naar het werk van hun kind(eren) te kijken.

De schriftjesmiddagen in de groepen 3 t/m 8 zijn na schooltijd, op de volgende middagen:
3 en 8 oktober 2019
28 januari en 6 februari 2020
23 en 25 juni 2020

2.3.3. Informatie bij gescheiden ouders

Als ouders scheiden is dat voor alle betrokkenen moeilijk en verdrietig.
Op school gaan kinderen soms ander gedrag vertonen en minder presteren. Toch is school vaak een stabiele factor en daardoor een veilige plek. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij zullen ons dan ook neutraal opstellen bij een echtscheiding.

Wij zullen beide ouders informeren over hun kind. In beginsel zullen beide ouders worden uitgenodigd voor de gespreksavonden en vieringen. Ook zullen beide ouders de schoolgids en schoolpost ontvangen. Tot slot ontvangen beide ouders inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys. 

 Aanvullingen vanuit de AVG:
* Beide ouders met bevoegd gezag hebben recht op informatie over hun kind, maar niet het recht op ínformatie over elkaar.
* Ouders met gezag hebben inzage in het leerlingdossier als het gaat om de zaken die daarin zijn opgenomen en die betrekking hebben op hun kind. Zijn ouders gescheiden, dan hebben zij geen recht meer om persoonsgegevens van elkaar in te zien.
* Het inzagerecht heeft geen betrekking op werkaantekeningen, tenzij de aantekeningen worden opgeslagen in een dossier of de aantekeningen wel verstrekt worden aan anderen (zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

2.3.4. Kindgesprekken

Gedurende het schooljaar houden we met de kinderen in alle groepen kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan het welbevinden van het kind. Tijdens deze gesprekken wordt de kinderen tevens gevraagd wat ze willen leren en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben.

De kindgesprekken worden tussendoor in de groep, of bijv. tijdens het spelen of zelfstandig werken gevoerd. Daarnaast voert de intern-begeleider vertrouwelijke gesprekken met kinderen op haar IB-dagen. Deze gesprekken vinden plaats op verzoek van de leerling, de ouder of de leerkracht.
De leerling bepaalt welke informatie met derden wordt gedeeld. 

We houden met de leerlingen van groep 6 t/m 8 start- en ambitiegesprekken en voortgangsgesprekken, omdat wij de leerlingen van de bovenbouw willen betrekken bij hun leerproces. Tijdens deze gesprekken geven leerlingen aan wat ze willen leren, hoe ze dat willen doen en welke hulp ze daarbij nodig hebben.

2.3.5. Oriëntatiegesprek

Ouders kunnen, voordat zij besluiten hun kind in te schrijven als leerling van groep 1, een kennismakingsbezoek afspreken met dhr. S. van Schaik, directeur van de school.
Wij doen dit bij voorkeur 's morgens vanaf 9.00 uur. Ouders zien dan de school in 'bedrijf'. Tevens kan het kind na een rondleiding een poosje meespelen in de kleutergroep.

Vanaf groep 3 kunnen ouders, na contact met de directie, contact opnemen met de groepsleerkracht.

2.3.6. Inschrijving van nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt inschrijven op De Weerklank kunt u om een inschrijfformulier vragen bij de directie.
U kunt dit formulier ook downloaden vanaf de website. U vindt het formulier onder het submenu: ouders - aanmelden nieuwe leerling.

Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is mag het 6 dagdelen (morgen of middag) naar school komen om alvast een beetje te wennen. Op welke dagen uw kind komt proefdraaien, spreekt u af met de leerkracht van groep 1/2.

Als uw kind 4 jaar is mag het iedere dag naar school. Kinderen die tussen 1 augustus
en het einde van de herfstvakantie 4 jaar worden, zijn vanaf het begin van het schooljaar welkom als gastleerling in de kleutergroep. Kinderen worden officieel ingeschreven bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.

De leerlingen krijgen aan het begin van de kleuterperiode een multomap. In deze map worden de rapporten en per jaargroep een aantal werkjes bewaard t/m groep 8.

Groep 6: Feyenoord-fans.

2.3.7. Instap nieuwe kleuters

Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de medewerkers van de COKD / Peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1 voordat instroom van een leerling in de kleutergroep plaatsvindt. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden bij de instroom in groep 1.

Na het proefdraaien worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkrachten. Tijdens dit gesprek wordt het proefdraaien geëvalueerd, worden kindkenmerken besproken die zijn waargenomen en wordt er aandacht besteed aan het afgenomen intakegesprek. 

Na enkele weken basisonderwijs worden de ouders van nieuwe leerlingen door de intern begeleider, juf Jacqueline van den Bosch, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de voorschoolse levensontwikkeling van de nieuwe leerling en wordt er een leerlingdossier opgestart voor de komende jaren op onze school.

Kinderen die in de zomervakantie 4 jaar worden, gaan niet proefdraaien voor de zomervakantie, maar doen dit, in overleg met de leerkrachten, direct na de vakantie. 

2.3.8. Naar groep 1/2

Om 8.15 uur gaat de buitendeur open en mogen de leerlingen van groep 1/2 naar binnen.
De ouders nemen ’s morgens afscheid van hun kind bij de deur van het lokaal. Bij de deur neemt de leerkracht het kind over. Korte mededelingen of bijzonderheden kunnen aan de leerkracht worden doorgegeven. Voor een langer gesprek kan een afspraak worden gemaakt.

’s Middags mogen de ouders de kinderen wel in de klas brengen en even bij hun kind blijven zitten/lezen tot de les begint.

Na schooltijd worden de kinderen door de leerkracht op het plein gebracht. Met eventuele vragen kunt u na 15.15 uur altijd bij ons terecht.

2.3.9. Van onderbouw naar bovenbouw

De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein aan de Beatrixlaan.
Als de eerste bel gaat gaan de leerlingen in de rij staan en vervolgens met de leerkracht rustig naar hun groepslokaal. 

Na schooltijd mogen de kinderen op het plein blijven spelen. De school is na schooltijd echter niet meer verantwoordelijk voor kinderen die op het plein blijven.

De kinderen van groep 3 nemen de eerste schooldag een lege etui mee naar school.

Musical groep 7/8: De beer is los!

2.3.10. Uitschrijven van leerlingen

Van leerlingen die onze school verlaten, wordt een een onderwijskundig rapport geschreven. Dit rapport is bestemd voor de nieuwe basisschool of de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Voordat dit rapport wordt vastgesteld, wordt het eerst met de ouders besproken.

Ais een leerling onze school verlaat, ontvangt de nieuwe school van ons ook een bewijs van uitschrijving.

2.3.11. Tevredenheidsonderzoek

Om het jaar houden we in het voorjaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders. Met dit kwaliteitsonderzoek willen we de mening van ouders over onze school in kaart brengen.
Met de verkregen informatie proberen wij goed onderwijs te consolideren en/of te verbeteren.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden vermeld in de maandbrief.
Het volgende kwaliteitsonderzoek onder ouders is in het voorjaar van 2021.

Bij de leerlingen van de bovenbouw nemen we elk jaar een tevredenheidsonderzoek af. In dit onderzoek ligt de focus op sociale veiligheid.

2.4. De diverse geledingen

Ouders kunnen binnen de school deel uitmaken van een aantal geledingen. Deze geledingen hebben verschillende taken.

Op onze school werken we met een medezeggenschapsraad, een ouderraad, een activiteitencommissie, een groep overblijfouders en een tweetal verkeersouders.

De OR en activiteitencommissie helpen ook met sinterklaas.

2.4.1. Stichting Christelijke scholengroep De Waard

De school wordt bestuurd door de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard.

De stichting bestaat uit een aantal holdings. De scholen zijn ondergebracht in de holding Stichting Scholen. De dagelijkse leiding hiervan ligt bij dhr. E. Tuk, College van Bestuur.

2.4.2. Raad van toezicht

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. 

De leden van de Raad van Toezicht hebben als belangrijkste taak toe te zien op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak de begroting en de jaarrekening vast te stellen.
Tevens bespreekt het College van Bestuur het beleid van De Waard met de Raad van Toezicht.

2.4.3. Medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De MR houdt zich bezig met beleid op schoolniveau en alle zaken die ouders in het algemeen bezighouden. De volgende onderwerpen worden bijv. besproken: de groepsindeling, de begroting, de schoolgids en het jaarverslag.

Wanneer u bepaalde onderwerpen in de raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR, mevr. M. Bouman.
Tijdens het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van notulen wordt rekening gehouden met de privacy van personen. Privacy gevoelige onderwerpen worden niet met derden gedeeld.

Op bepaalde punten is instemming van de MR verplicht, bijv. m.b.t. het vaststellen van de ouderbijdrage en het wijziging van de schooltijden.
Op andere punten heeft de MR adviesrecht. Hierbij kunnen we o.a. denken aan de groepsverdeling (formatie).

2.4.4. Leden medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevr. M. Bouman (secretaris)
adres:
p/a Beatrixlaan 2a
3273 AB Westmaas
Tel.: 0186-571416
email: m.bouman@csgdewaard.nl

Mevr. J van den Bosch
Mevr. J. Gevers

Oudergeleding:

Leden:                        
Mevr. M.H. Paulissen (voorzitter)
Johannes Kolfstraat 36 - 3273 CB Westmaas
Tel.: 0186 - 841366
email: mvermeulen76@hotmail.com

Mevr. M.S. Kok 
Oudendijk 94 - 3291 LN Strijen
Tel.: 0186 - 602013
email: mirjammischa@gmail.com

Dhr. J. Dijkers
Nieuwstraat 24 - 3273 AR Westmaas
Tel.: 0186 - 842792
email: joost@dijkers.net

Algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad: mr.deweerklank@csgdewaard.nl

Tijdens (een gedeelte van) de MR-vergaderingen is dhr. S. van Schaik aanwezig als adviseur en contactpersoon namens het College van Bestuur.

Gastles ouder in de onderbouw.

2.4.5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR.

Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden.

2.4.6. Ouderraad

De ouderraad organiseert i.s.m. de activiteitencommissie diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school. 

Leden ouderraad

Personeelsgeleding:

mevr. A.H. van Vliet
mevr. M. Reedijk
mevr. H. Biesheuvel

Oudergeleding:

mevr. T.D.N.J. Vos (voorzitter)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

mevr. M.D.M. Roos (secretariaat)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Financiën:
mevr. J. Verhorst (penningmeester)
email: penningmeester.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden:           
mevr. M. Boer
mevr. W. van Buren
mevr. D. Kooy
mevr. M.F. Kuipers
mevr. R. Piek
mevr. T. Schilperoort


Dhr. S. van Schaik is namens de directie contactpersoon voor de ouderraad.

2.4.7. Activiteitencommissie

De ouders in deze commissie helpen - minimaal 1 jaar - mee bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten binnen de school. Zij worden hierbij ondersteund door het personeel en de ouderraad. Voorbeelden van activiteiten zijn: sinterklaasfeest, kerstviering, violenactie etc.

Een commissie vergadert gewoonlijk een paar keer om ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. Op de dag van de activiteit wordt uiteraard op beschikbaarheid en betrokkenheid gerekend.

Aan het begin van elk schooljaar kan iedereen zich opgeven voor een of meer activiteiten.

3. Onderwijskwaliteit

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de pedagogische en de didactische aanpak van onze leerlingen. Tevens kunt u in dit hoofdstuk lezen hoe wij omgaan met verschillen tussen leerlingen.

In paragraaf 3.2 en 3.3 wordt vermeld hoe onze leerlingen hebben gepresteerd en naar welke school zij zijn gegaan na hun afscheid.

Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs - klas 3 mogen wij concluderen dat wij bij ruim 90 % van onze leerlingen een goed schooladvies geven aan de schoolverlaters.

3.1. Meer dan rekenen en taal

Kernwaarden op onze school zijn welbevinden en betrokkenheid. Dit zijn basisvoorwaarden om tot leren te komen.

* Wij houden bij ons leerstofaanbod rekening met de mogelijkheden van elk kind.

*  Wij zorgen voor een duidelijk onderwijsaanbod dat bestaat uit het ontwikkelen van intellectuele, creatieve, lichamelijke en sociale vaardigheden.

* Wij houden van duidelijke structuur binnen onze organisatie. Er is veel aandacht voor het respectvol met elkaar omgaan, vanuit christelijke waarden en normen. 

Buitenlesdag: spelling op het plein.

3.1.1. Het pedagogisch klimaat

Wij streven naar een veilig, pedagogisch leer- en leefklimaat binnen onze school en vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich bij ons prettig voelt. Van hieruit is het mogelijk om tot leren te komen.
In de groepen worden de leerlingen aangespoord tot zelfstandig werken, tot het ontwikkelen van eigen leerstrategieën en tot zelf verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk (Eigenaarschap)

Tijdens diverse activiteiten mogen de leerlingen met elkaar overleggen en/of in groepjes werken. Samenwerking tussen lerende kinderen vinden wij erg belangrijk. Het samenwerken tussen leerlingen proberen we te optimaliseren door geregeld coöperatieve werkvormen in te zetten.

3.1.2. Evaluatie vorderingen

De vorderingen van alle leerlingen worden minimaal 2 keer, soms 3 keer per jaar besproken tussen de groepsleerkrachten en de intern begeleider.
Tijdens deze groepsbespreking wordt het functioneren en presteren van alle leerlingen geëvalueerd n.a.v. trendanalyses op groepsniveau.

De trendanalyses op schoolniveau worden ook 2 x per jaar besproken met de directeur Ondewijs & Identiteit van CSG De Waard.

3.1.3. Groepsplan

Na afname van de CITO-toetsen wordt een groepsplan gemaakt. Op dit overzicht staan de resultaten van de groep voor technisch en/of begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen/wiskunde. Hierop wordt de groep in max. 3 niveaugroepen verdeeld.
Bij de indeling wordt ook gekeken naar de behaalde resultaten tijdens de methodegebonden toetsen en naar de werkhouding van het individuele kind.

Er zijn leerlingen die op basis van dit overzicht:

1. een korte instructie krijgen, de basisstof maken en daarna verrijkingsstof en verdiepingsstof maken.
2. de groepsinstructie krijgen, de basisstof maken en evt. verrijkingsstof maken (methodevolgers).
3. verlengde instructie krijgen en de minimale basisstof maken en vervolgens de herhalingsstof maken.

Een groepsplan heeft in principe een termijn van 5 maanden, na ong. 2 maanden vindt een tussenevaluatie plaats en kan het worden aangepast, afhankelijk van de behaalde resultaten door de leerlingen tijdens methodegebonden toetsen.

3.1.4. (Meer) begaafdheid

Er zijn leerlingen die alle leerstof heel gemakkelijk opnemen. Deze leerlingen krijgen voor rekenen, taal/lezen, spelling en wereldoriëntatie verdiepingsleerstof aangeboden binnen de eigen groep.
Onze reken- en taalmethode hebben voor kinderen die meer leerstof  aankunnen een 'plus'boek. Onze methodes voor wereldoriëntatie hebben verdiepingsvragen na de basisvragen voor deze leerlingen. 

Ook kunnen verdiepende opdrachten worden gezocht en gemaakt m.b.v. het chromebook.  
Daarnaast zijn er voor kinderen die meer aandacht en uitdaging nodig hebben plusmappen met uitdagende plusopdrachten. De leerlingen werken in de groep, individueel of met elkaar aan deze opdrachten.

Elke week is er op vrijdagmorgen een 'Ladder'groep. Naar deze groep gaan leerlingen met een meervoudige intelligentie, die meer uitdaging nodig hebben dan de plusboeken bij de methodes aanbieden. Over onze 'Ladder'groep leest u meer bij hoofdstuk 1.5.4.

Start nat. voorleesdagen op het schoolplein.

3.1.5. De 'Kangoeroe'klas: Met sprongen vooruit!

Binnen CSG De Waard is een regionale plusklas aanwezig, De 'Kangoeroe'klas.
In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders, redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben hoogbegaafde leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken.
In de 'Kangoeroe'klas wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Deze kinderen voelen
zich op de eigen school vaak minder goed begrepen en kunnen hierdoor sociaal-emotioneel in een isolement komen. Ook hieraan wordt in deze plusklas uitgebreid aandacht besteed.
Kinderen kunnen deelnemen aan deze 'klas' als zij gediagnosticeerd hoogbegaafd zijn of een hoge intelligentie hebben én hinder ondervinden van hun begaafdheid. De leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar.

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school. Bij aanmelding worden door de school een aantal vragenlijsten ingevuld, o.a. de DHH-lijst.
Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. 

Voor deze plusklas is per schooljaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. In september 2019 verschijnt de 'Kangoeroe'gids met daarin gedetailleerde informatie.
Onze leerlingen gaan naar de 'Kangoeroe'klas op woensdagmorgen. Ze gaan naar cbs De Bron in Numansdorp. (adres: Roerdompsingel 2; Tel.: 0186 - 652736).

Deze plusgroep wordt bovenschools georganiseerd en gefaciliteerd door onze stichting
CSG De Waard.

3.1.6. Zorgaanbod

Als leerlingen binnen de groep m.b.v. het groepsplan onvoldoende kunnen worden geholpen, wordt een individueel zorgaanbod geschreven. In dit aanbod staat de signalering, de analyse en de begeleiding die in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt gerealiseerd voor een bepaalde periode. Tijdens de evaluatiemomenten wordt besproken of de aangeboden hulp afdoende was en hoe we de leerling eventueel verder moeten begeleiden.
Tijdens dit overleg zijn de ouders, de groepsleerkacht en de intern-begeleider aanwezig.

Leerlingen die leer- en/of gedragsproblemen hebben worden - indien nodig - besproken met de directeur Onderwijs & Identiteit en/of de orthopedagoog van CSG De Waard.
De orthopedagoog geeft adviezen m.b.t. de problematiek van alle zorgleerlingen. Deze worden besproken met de ouders.

3.1.7. Samenwerkingsverband 28.04

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd.
De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.

Wat dit betekent voor u als ouder en voor uw kind kunt u lezen in bijlage 5: Passend Onderwijs.

3.2. De resultaten

In de volgende paragrafen kunt u de resultaten van onze leerlingen bekijken.
Wij zijn van mening dat het cijfer maar een gedeelte van het verhaal weergeeft. Cito-toetsen zijn bijv. momentopnames. Zij laten een 'foto' van het kind zien. Wij kijken naar de 'film': de ontwikkeling in meerdere jaren.
Bij het beoordelen van kinderen moet niet alleen worden gekeken naar het cijfer, maar moet ook worden gekeken naar de individuele mogelijkheden en capaciteiten van het unieke kind. Het gaat immers om zijn groei in ontwikkeling en vaardigheid. Deze is per kind uniek.

Bij het volgen van onze leerlingen maken we naast de Cito-toetsen en de IEP-toets gebruik van diverse methodegebonden toetsen.

Samenwerkend leren.

3.2.1. Voortgang groep 1 en 2

De leerkracht van de groepen 1 en 2 houdt d.m.v. observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en het speelwerkgedrag van de kleuters bij. Hiervoor bezitten de leerkrachten observatielijsten bij de methode 'Schatkist'.

De ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen wordt vanaf eind groep 1, midden groep 2 en eind groep 2  ook gevolgd met het leerlingvolgsysteem van CITO-taal en CITO-rekenen.

Na het signaleren en analyseren van de uitslagen worden onderwijskundige vervolgstappen uitgewerkt voor de groep en/of individuele leerlingen.

3.2.2. Herfstkinderen groep 1/2

Wettelijk gezien moeten kinderen in gemiddeld 8 jaar het basisonderwijs doorlopen.
Dat betekent dat de kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december doorstromen naar groep 2 in het volgende schooljaar. Wij zijn van mening dat als er te snel besloten wordt een kind door te laten gaan, dit ernstige gevolgen kan hebben voor de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tijdens zijn schoolloopbaan. Wij hebben schoolbeleid vastgesteld voor deze groep kinderen.

De leerkracht bespreekt onze visie met de ouders van de zogenaamde herfstleerlingen tijdens het contactmoment na uitgifte van het eerste rapport. Met dit beleid willen wij met elkaar voor het jonge kind tot een goede beslissing komen op het juiste moment.

Op de website, bij onze school: leerlingenzorg staat het protocol herfstleerlingen en overgang 1-2-3.
In dit document kunt u lezen hoe de overgang van de kleutergroep naar groep 3 op onze school is vastgelegd.

3.2.3. Het rapport

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Op het rapport van groep 1 en groep 2 wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de motoriek en de werkhouding.

Bij groep 2 worden ook de vorderingen op gebieden die belangrijk zijn voor het onderwijs in groep 3 (voorbereidend lezen en rekenen) vermeld.

Op het rapport voor groep 3 t/m 8 worden de prestaties weergegeven in de verschillende schoolvakken. Tevens wordt op het rapport de inzet, de werkhouding en het gedrag van de leerlingen weergegeven.
Bij elk rapport zitten minimaal 2 werkbladen van de leerlingen. Dit werk wordt door de leerling zelf uitgekozen, omdat zij/hij daar trots op is. Dit werk kan cognitief of creatief zijn, bijv. een spellingblad of een tekening.

3.2.4. CITO-toetsen en Eindtoets groep 8

Aan het einde van groep 1 starten we met de afname van CITO-toetsen bij de leerlingen.
We nemen deze toetsen af tot midden groep 8. Met behulp van deze toetsen volgen we de leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Door het analyseren van de resultaten ontstaat een objectief beeld over het presteren van de leerling tijdens de gehele basisschoolperiode.

Groep 8 neemt elk jaar in de maand april deel aan een door het ministerie goedgekeurde Eindtoets voor het Basisonderwijs. Het afnemen van een eindtoets in groep 8 is verplicht.
Wij gebruiken hiervoor de IEP-toets. De IEP-toets wordt uitgegeven door bureau ICE.

Bezoek aan de Peerdegaert

3.2.5. Naar de volgende groep

Na het 2e rapport worden de kinderen verhoogd naar de volgende groep. Het kan gebeuren dat er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of de leerprestaties van individuele leerlingen.
We gaan dan in gesprek met de ouders/verzorgers. We hopen in zo’n gesprek met elkaar tot de juiste beslissing te komen voor het kind: doubleren of bevorderen naar de volgende groep.

3.2.6. Resultaten Eindtoets

De Eindtoets Basisonderwijs test de vorderingen van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde, Nederlandse taal en lezen. Er wordt een individuele toetsuitslag en een schooluitslag gegeven.
Sinds 2015 wordt de Eindtoets Basisonderwijs pas afgenomen na 1 april, de einddatum voor inschrijving voor het vervolgonderwijs. Het advies van de school is richtinggevend bij toelating in het voortgezet onderwijs.

Het advies van de school wordt bepaald met behulp van de plaatsingswijzer Hoeksche Waard. In deze ‘wijzer’ wordt met name gekeken naar de CITO- resultaten tijdens rekenen & wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling M6 - M7- M8.

Leerlingen die op de eindtoets een beter resultaat behalen dan het gegeven advies van de school, kunnen hoger worden geplaatst op de vervolgschool. Voor leerlingen die een lager resultaat behalen dan het advies, telt het advies van de school.

3.2.7. Standaardscores Eindtoets

De school heeft t/m 2016 de eindtoets van het CITO afgenomen bij de leerlingen.
In 2017 is bij de leerlingen de IEP - toets afgenomen.

De meeste jaren scoort de school ruim boven de minimale norm van de inspectie.
De eindscore is mede afhankelijk van cognitieve mogelijkheden van leerlingen. Wij zijn van mening dat de school / het kind meer is dan rekenen en taal. Het gaat ons met name om het welbevinden van onze kinderen.

jaar:  schoolresultaat: minimale inspectienorm:
     
2014 540,1 Cito) 535
2015 532,6 535
2016 535,6 535
     
2017 85,4 (IEP) 80
2018 81,5 80
2019 86,0 80

 

3.2.8. Beoordeling onderwijsinspectie

Op 21 februari 2017 heeft de inspectie een PKO (Periodiek Kwaliteits Onderzoek) afgenomen op onze school. Tijdens dit onderzoek heeft de inspecteur lessen bijgewoond in alle groepen. Tevens zijn er gesprekken gevoerd met het team, een aantal ouders en leerlingen en de directeur Onderwijs & Identiteit van CSG De Waard.

Tijdens het inspectiebezoek is de school op 8 onderdelen onderzocht. Op al deze punten is gekeken of er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en of de school voldoet aan de wet. Tijdens het nagesprek is gebleken dat het onderwijs op De Weerklank voldoet aan de wettelijke voorschriften en dat er bij de inspectie geen zorgen zijn over onze onderwijskwaliteit. De inspectie was zeer tevreden over de school als geheel en over de resultaten op de onderzochte onderdelen. De onderzochte onderdelen zijn:

* zicht op ontwikkeling
* zicht op kwaliteit
* didactisch handelen
* veiligheid
* pedagogisch handelen
* resultaten
* toetsing en afsluiting
* kwaliteitszorg 
* kwaliteitscultuur

De totale uitslag van dit onderzoek is te lezen op onze website, op de website van de onderwijsinspectie en op de site: www.scholenopdekaart.nl

3.3. De keuze van een vervolgschool

Na 8 jaar De Weerklank staan de leerlingen (en hun ouders) voor een moeilijke keuze.
De leerlingen verlaten het dorp en de school waar iedereen elkaar kent.

In de Hoeksche Waard kunnen de leerlingen naar de volgende scholen van Voortgezet Onderwijs:
Wellantcollege - Klaaswaal
Willem van Oranje - Oud-Beijerland
Hoeksch Lyceum - Oud-Beijerland
Actief College - Oud-Beijerland.

Soms gaan er leerlingen na groep 8 van het eiland af.
Leerlingen kiezen dan meestal voor het Calvijn in Barendrecht of voor het Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Wij raden u aan de sites van de diverse scholen te bezoeken en al in groep 7 met uw kind(eren) gebruik te maken van de verschillende open dagen.

Groep 8: op weg naar het afscheid.

3.3.1. Naar het voortgezet onderwijs

De leerkrachten van de bovenbouw overleggen met elkaar over het te geven advies. Tijdens een voorlichtingsavond worden de ouders en de leerlingen van groep 8 geïnformeerd over het voortgezet onderwijs.

Leerlingen kunnen met hun ouders naar de verschillende ‘open dagen’ en een onderwijsmarkt gaan waarop de diverse scholen van voortgezet onderwijs zich presenteren.

Voordat de uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs bekend wordt, is er een gesprek met de ouders en de leerlingen waarin advies ‘op maat’ wordt gegeven. Deze gesprekken vinden plaats in februari.
De leerkrachten van groep 8 vullen van elke leerling een onderwijskundig rapport in.
Tijdens de adviesgesprekken wordt dit rapport besproken en daarna naar de vervolgschool opgestuurd. Dit rapport wordt ook met de brugklascoördinator besproken voordat de leerlingen onze school verlaten.

In januari is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de leerlingen besproken.

Op onze website, bij onze school: leerlingenzorg kunt u het protocol overgang Primair Onderwijs (CBS De Weerklank) naar scholen voor Voortgezet Onderwijs lezen.

3.3.2. Naar welke school?

Schoolverlaters: Naar welk schooltype zijn ze gegaan?

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal leerlingen 10 14 13 13 12
VMBO
(BBL/KBL/GL)
3 5 3 3 3
MAVO 1 3 4 3 2
HAVO/VWO 6 6 6 7 7

 

4. Huishoudelijke afspraken

In dit hoofdstuk kunt lezen hoe het onderwijs en andere zaken op onze school worden ingevuld en zijn georganiseerd.

4.1. Tijdzaken

In dit hoofdstuk kunt u alles lezen wat met tijd te maken heeft: wat zijn onze schooltijden, hoeveel uren les krijgen de kinderen en hoeveel tijd wordt er besteed aan de verschillende vakgebieden. Het spreekt vanzelf dat meer dan 50% van de lestijd wordt gebruikt voor rekenen en taal.

Groep 1/2 bij juf Agnes.

4.1.1. Schooltijden

Schooltijden gedurende de schoolweken:

Maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Woensdag 08.30 - 12.30  
Donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Vrijdag 08.30 - 12.30  

 

4.1.2. Aantal uren les

Lesuren alle groepen: per werkweek en schooljaar:

per week 24:30 uur
per jaar minimaal 940 uur

 

4.1.3. Urentabel

 Verdeling uren per week per vakgebied per groep:

groep 1/2 3 4a 4b
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 7:00 1:35 2:35 2:35
Nederlandse taal / lezen 4:15 9:10 9:00 9:15
Schrijven   2:30 1:25 1:30
Rekenen en wiskunde 1:30 4:00 3:45 3:55
Engelse taal 0:30 0:30 0:30 0:30
Wereldorientatie / kennisgebieden   0:30 0:30 1:00
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:15 1:00 0:30 1:00
Expressievakken, waaronder techniek 8:15 2:00 2:00 2:00
Godsdienstonderwijs 1:45 1:30 1:30 1:30
a t/m h / ict   0:30 1:00  
Pauze   1:15 1:15 1:15

 

groep 5 6 7 8
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 2:35 1:20 1:20 1:20
Nederlandse taal / lezen 8:45 10:00 10:00 10:30
Schrijven 1:00 0:50 0:50 0:15
Rekenen en wiskunde 3:40 3:45 3:45 3:45
Engelse taal 0:30 0:45 0:45 0:45
Wereldorientatie / kennisgebieden 2:15 2:15 2:15 2:30
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:00 1:00 1:00 1:00
Expressievakken, techniek 2:00 1:15 1:15 1:15
Godsdienstonderwijs 1:30 1:30 1:30 1:30
a t/m h    0:05 0:05 0:25
Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15

 

4.1.4. Pauze

De groepen 1 en 2 hebben geen pauze.

Tussen 10:15 en 10:45 uur hebben de andere groepen 15 minuten pauze.
10.15 - 10.30 uur: groep 3/4a - groep 4b/5
10.30 - 10.45 uur: groep 6/7 - groep 8 

Tussen 12:00 en 13:15 uur hebben de groepen op maandag, dinsdag en donderdag de middagpauze voor hun lunch, op school of thuis.

4.1.5. Werktijdenregeling

Het onderwijzend personeel is tussen de middag verplicht minimaal 30 minuten pauze te nemen in het kader van de werktijdenregeling onderwijs.

Bij calamiteiten tussen de middag kunnen er problemen ontstaan m.b.t. de verantwoordelijkheid voor kinderen die niet overblijven. Stuur uw kinderen daarom niet te vroeg naar school.
Niet eerder dan 15 minuten vóór de aanvangstijd!

15 minuten voordat de school begint en in de ochtendpauze zijn meerdere leerkrachten op het plein aanwezig om toezicht te houden en om evt. vragen van ouders te beantwoorden.

4.2. Diverse activiteiten

Op school vinden jaarlijks diverse andere activiteiten plaats. Bij veel activiteiten doen wij een beroep op de medewerking van ouders. Als u wilt helpen kunt u contact opnemen met de groepsleerkrachten of de ouderraad.

Schoolzwemmen groep 4/5.

4.2.1. Verkeersexamen

De leerlingen doen niet mee aan het landelijk verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
De school heeft een eigen examen ontwikkeld.

Dit examen wordt uitgevoerd tijdens de praktische verkeersles in juni: van 8 naar 1.
De leerlingen rijden, onder begeleiding van ouders, naar de scholen van voortgezet onderwijs in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Onderweg worden knelpunten besproken en daarna op school nabesproken. 

4.2.2. Gymnastiek

De volgende dagen en tijden hebben onze groepen gymnastiek.
Op dinsdag en woensdag krijgen de groepen gymnastiek van een vakdocent.

dinsdagmiddag 13:20 - 14:10 groep 6/7
dinsdagmiddag 14:10 - 15:00 groep 1/2
woensdagmorgen 09.30 - 10.20 groep 4/5a
woensdagmorgen 10:30 - 11:20 groep 3/4a
woensdagmorgen 11:30 - 12:20 groep 8
vrijdagmorgen 08:30 - 09:30 groep 6/7 of 8*
vrijdagmorgen 09:30 - 10:30 groep 1/2


Wilt u, uit hygiënisch oogpunt, zorgen voor gymkleding? Wij raden het dragen van gymschoenen aan. Als uw kind niet met gymnastiek mag meedoen, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?

Leerlingen die niet aan de gymles kunnen deelnemen worden in een andere groep opgevangen. Wilt u de onderbouw op gymdagen s.v.p. gemakkelijke kleding aandoen?

* In de even weken heeft groep 8 extra gymnastiek op vrijdagmorgen. In de oneven weken heeft groep 6/7 deze tijd gymnastiek.

4.2.3. Schoolzwemmen

Elke week hebben de leerlingen van groep 4 en 5 op dinsdagmiddag schoolzwemmen in ’s-Gravendeel. De leerlingen gaan met de bus. 
De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen wordt geïnd door zwembad De Wellen. De betaling van
€ 50 moet tussen 1 september en 1 oktober bij zwembad De Wellen binnen zijn. 
Rekeningnummer IBAN: NL76RBRB8982112626 t.n.v. zwembad De Wellen te ’s-Gravendeel, o.v.v. naam kind, de groep en de school.
Leerlingen die niet zwemmen worden opgevangen bij groep 3. 

13.15 uur: vertrek met de bus
13.45 - 14.30 uur: zwemles
15.00 uur: terug op school

Met nadruk wijzen wij u erop dat schoolzwemmen een vast onderdeel van het lesprogramma van
groep 4 en 5 is.

Tijdens de zwemles wordt groep 4/5 begeleid door juf Mariette Bouman en juf Marja Gerards. 

4.2.4. Sport en spel

Op 17 april 2020 doet de school mee aan de Koningsspelen. Deze morgen staat in het teken van sport en spel.

Verder doen we, als daar voldoende animo voor is, mee aan het korfbaltoernooi van
Oranje Zwart/De Hoeksche. Dit toernooi vindt in september 2019 plaats op de velden bij de ijsbaan. Voor de begeleiding van de kinderen doen we een beroep op ouders van leerlingen.

4.2.5. Schoolreis

Op woensdag 18 september gaan alle groepen op schoolreis.

bestemming:
groep 1 en 2: Plaswijck - Rotterdam.
groep 3 t/m 6: Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Groep 7/8 is deze dag vrij.

In de ouderbijdrage zit ook een bijdrage voor de schoolreis.
Van alle ouders wordt verwacht dat deze bijdrage in ieder geval wordt betaald. 
Bijdrage groep 1 en 2: 33,85 euro p.p.
Bijdrage groep 3 t/m 6: 30,40 euro p.p.

Ook het team vindt schoolreis leuk!

4.2.6. Schoolkamp

In het schooljaar 2019-2020 gaat groep 7/8 in september weer op schoolkamp.

De bestemming is summercamp Heino. Dit ligt tussen Deventer en Zwolle. Meer informatie vindt u op hun website: Heino.nl.

De groepen 7 en 8 gaan op kamp van 25 t/m 27 september 2019.
Tijdens het kamp heeft groep 6 les van hun groepsleerkracht.

De eigen bijdrage voor het kamp bedraagt 75 euro per persoon.
s.v.p. betalen voor 1 augustus a.s. 

4.2.7. Cultuur/muziek

De Stichting Kunstzinnige Vorming verzorgt diverse culturele activiteiten.
Als deze activiteiten in het lesprogramma passen, wordt daar aan deelgenomen.

Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 7/8 om het jaar een musical op voor hun ouders en overige familieleden. Voor het inoefenen van de tekst en muziek en voor het schilderen van de decors doen we altijd een beroep op de ouders van de meespelende kinderen.
Jaren musical: juni/juli 2019 - 2021 - 2023 enz.

Om het jaar organiseert de school een muziekavond. Aan deze avond doen alle groepen mee.
De volgende muziekavonden zijn in de maand maart in de jaren 2020, 2022, 2024 enz.
Datum muziekavond: 19 maart 2020.

4.2.8. Bibliotheekboeken

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 is er op woensdagmorgen schoolbibliotheek.
De kinderen mogen een prenten- of leesboek lenen om thuis te lezen.

De groepen 4 t/m 8 brengen elke maand een bezoek aan de bibliotheek en lenen daar boeken om op school te lezen.

Bij verlies of vernieling moet het boek worden vergoed. Zonder tas geven we geen boeken mee naar huis.

4.2.9. Verjaardag leerkrachten

Wij proberen de verjaardagen van de leerkrachten te clusteren om de beschikbare leertijd zo efficiënt mogelijk in te vullen. Tevens willen we hierdoor de samenwerking tussen de diverse groepen bevorderen.

Dit jaar vieren we alle verjaardagen op vrijdag 29 mei 2020, de dag voor de pinkstervakantie.

4.3. Communicatie

Een goede communicatie met de ouders vinden wij erg belangrijk. Wij nodigen u uit vragen of verbeterpunten met ons te delen. 
Vanaf 1 november 2017 jl. hebben we een nieuwe website. Op 1 maart jl. is ook het ouderportaal in Parnassys online gegaan. In dit ouderportaal kunnen de ouders met een eigen inlog de vorderingen van hun kinderen volgen. Vanaf augustus 2018 heeft CSG De Waard ook een eigen app voor de stichting en haar scholen. De naam vam de app is: csg De Waard.

Eet gezond: 'Ik eet het beter'.

4.3.1. Maandbrief en kalender

Aan het begin van iedere maand ontvangt u per mail de maandbrief en de maandkalender.
In deze brief en kalender leest u bijzonderheden over de komende maand.

Ouders kunnen de maandbrief en de maandkalender ook lezen op de website of via onze facebookpagina.

4.3.2. Weekbrief

De ouders van alle groepen krijgen aan het einde van de week een weekmail van hun groep.
in deze mail staan bijzonderheden van een groep en de agenda van de komende week.

In deze agenda staat ook het huiswerk vermeld voor de groepen 5, 6/7 en 8 voor de komende week.

4.3.3. Website en app

Onze school heeft in de loop van schooljaar 2017-2018 een geheel nieuwe website gekregen.
Aan deze website is ook een app gekoppeld. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore.
U zoekt op Csg de Waard. Op de app ontvangt ook 
push berichten als er nieuws is.
Op de website en app vindt u steeds het laatste nieuws van De Weerklank kunt vinden. Naast informatie kunnen dit ook foto’s zijn.
De 
website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacy regels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. Als de leerling van school gaat vervalt automatisch de toegang tot het 'gesloten' deel van de website. De ouders/verzorgers van de school hebben alleen toegang tot de specifieke school en groepspagina’s met foto’s van leerlingen. Ouders van groep 6 kunnen bijv. ook geen foto's bekijken van groep 8 achter de beveiligde login. 
Aan het begin van het schooljaar 
ontvangt u een brief waarin we u om toestemming vragen om foto’s te mogen plaatsen op het openbare deel en/of het beveiligde deel van onze website of app.
Als u hier bezwaar tegen hebt,
dan kunt u dit via deze brief aangeven. 

De website is te bekijken op: www.deweerklank.csgdewaard.nl
De Facebook pagina kunt u bereiken via de website.
Ook gebruiken we incidenteel foto’s van kinderen/activiteiten voor de regionale krant.

 Afspraken binnen CSG De Waard:

* Op het openbare deel van onze website / app en op facebook plaatsen we foto’s van groepjes leerlingen, nooit individuele leerlingen. 
* We noemen geen achternamen van leerlingen.
* Ouders geven jaarlijks -schriftelijk- toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op:
- schoolapp en website (openbaar deel / achter de log-in)
- facebook van de school
- nieuwsberichten naar regionale en landelijke kranten
- de schoolgids
* Geen toestemming: geen plaatsing.

4.3.4. Ouderportaal Parnassys

Als team van De Weerklank vinden wij betrokkenheid van ouders belangrijk.
Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys is een Ouderportaal beschikbaar. Via dit Ouderportaal kunnen wij u meer en beter informeren over uw kind, bijvoorbeeld over de algemene gegevens van het kind (personalia en gezin), medische zaken, uitslagen van de toetsen en absenties.

Gebruikersnaam en wachtwoord 
Vanuit de school ontvangt u, op het door u opgegeven e-mail adres, een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord). De eerste keer logt u in met deze gegevens.
Als u uw gebruikersnaam kwijt bent, kunt u een mail sturen naar het emailadres school: deweerklank@csgdewaard.nl. De school kan een nieuwe gebruikersnaam voor u aanvragen.
In eerste instantie wordt ook het wachtwoord automatisch toegewezen door het systeem van Parnassys. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de knop “Wachtwoord veranderen”. 
Via de optie “Wachtwoord vergeten?” op de inlogpagina kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. 

4.3.5. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

4.4. Vakantie en verlof

In dit hoofdstuk staan de vakanties en vrije dagen vermeld. Tevens krijgt u uitleg over het aanvragen en verkrijgen van verlof.
Ouders dienen een verlofaanvraag tijdig in bij de directie en respecteren het besluit van de directie om wel/geen verlof te geven.

Leerlingen groep 7/8 helpen bij BOUW! lezen in de onderbouw.

4.4.1. Vakantie en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2018 -2019

herfstvakantie 19 oktober  t/m 27 oktober
kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2020
voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart
paasvakantie 10 april t/m 13 april
meivakantie 18 april  t/m 5 mei
hemelvaartvakantie 21 mei t/m 24 mei
pinkstervakantie 1 juni    
zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus


Vrije dagen i.v.m. studiedagen personeel

vrijdagmorgen 20 december 2019
woensdagmorgen 20 mei 2020  
vrijdagmorgen 17 juli 2020

4.4.2. Vakantieverlof

Voor het toekennen van extra vakantieverlof zijn regels opgesteld.
De leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend kan worden verleend indien ouders vanwege de aard van hun beroep en/of specifieke omstandigheden niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.

Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag geen vakantieverlof worden verleend.

Ouders kunnen alleen schriftelijk verlof aanvragen, dit kan via de mail of d.m.v. een brief.
Extra vakantieverlof is alleen mogelijk met een brief van de werkgever.
De directeur beslist of het extra verlof opgenomen mag worden (of niet). Afwijzing van verlof wordt toegelicht tijdens een gesprek.
Belangrijk: uitgangspunt bij het beoordelen van verlof zijn de richtlijnen vanuit Leerplicht.

4.4.3. Bijzonder verlof

Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Verlof kan worden verleend:
*  voor het nakomen van een medische afspraak;
*  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
*  bij het 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
*  bij het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders.
*  bij het overlijden van bloed- of aanverwanten;
*  bij verhuizing of gezinsuitbreiding.

Alle verzoeken om bijzonder verlof dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.

Bij overige gewichtige omstandigheden geldt: alleen in zeer belangrijke gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. Voor het van school houden van leerlingen om "onwettige" redenen zijn de ouders van betreffende leerlingen verantwoordelijk. 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim: 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim:
* bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen.
* bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren.
* voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

Met ingang van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, wordt het volgens een wettelijke bepaling leerplichtig. Een vijfjarig kind mag nog wel 5 uur per week verzuimen zonder opgaaf van reden. Wij vinden het echter wel prettig als u eventueel verzuim doorgeeft aan de leerkracht. Daar wij de totale vorming van kinderen erg belangrijk vinden, verzoeken wij ouders zo min mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 6 jaar is een kind volledig leerplichtig.

4.5. Gezondheid

In dit hoofdstuk staan onderwerpen vermeld die te maken hebben met de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid van de kinderen. Wij vragen uw speciale aandacht voor gezond eten en drinken.

Elke woensdag is het fruitdag op school. We hopen dat alle kinderen deze dag fruit bij zich hebben.
Ook bevelen wij gezonde traktaties bij verjaardagen van harte aan.  

Een gezond ontbijt.

4.5.1. Jeugdgezondheidszorg

In het schooljaar 2019-2020 wordt u uitgenodigd om de vragenlijsten over uw kind in groep 2 en groep 7 digitaal in te vullen. 

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. 

Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. U krijgt als ouder de mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code (conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld. Hiermee krijgt  u toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. Zo bent u mede verantwoordelijk voor het vullen van het dossier van uw kind.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
  Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
 • De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een vervolgafspraak.

U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:  www.rivas.nl/ouderportaal

4.5.2. Jeugdteam

Ouders met vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van hun kind kunnen ook terecht bij het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.
De jeugdteams zijn sinds 1 januari 2015 actief in de Hoeksche Waard.

Tel.: 088 – 1239925.
e-mail: info@jeugdteamHW.nl
website: jeugdteamHW.nl

4.5.3. Allergieën

Er zijn kinderen die een allergische reactie vertonen bij contacten met dieren en/of bepaalde
voedingsstoffen.
Andere kinderen reageren op huisstofmijt. Als uw kind op een bepaalde stof allergisch reageert wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?
U kunt deze informatie ook aangeven via het ouderportaal van Parnassys.

Daar enkele kinderen allergisch reageren op dieren, zijn dieren op het schoolplein en in school niet welkom. Dieren zijn alleen welkom bij bijv. een spreekbeurt, na goedkeuring van de leerkracht.

Programmeren in groep 5.

4.5.4. Honden op het plein

Er zijn kinderen die bang zijn voor honden. Tevens zijn er op school leerlingen die allergisch zijn voor (deze) dieren. De school is verantwoordelijk voor alles wat er op het plein gebeurt.
Als een hond -per ongeluk- een leerling bijt, is de school hiervoor aansprakelijk te stellen.
Dit risico willen wij niet nemen. Wij verzoeken u dan ook met uw hond buiten het plein op uw kinderen te wachten. 

4.5.5. Hulp bij hoofdluis

Op school is voor iedere leerling een luizenzak beschikbaar. Deze luizenzak werkt preventief tegen overdracht van luis via de jas. Leerlingen zijn verplicht hun jassen in de luizenzak te doen.

Een aantal moeders controleert alle kinderen na een vakantie op hoofdluis. Als luis wordt geconstateerd, wordt er door de directie contact opgenomen met de ouders van de betrokken leerling(en). Daar wij hygiëne belangrijk vinden, wordt er geen ontheffing verleend aan deze controle.
Contactpersoon: n.n.b.

4.5.6. Ziek- en verzuimmelding

Wanneer uw kind ziek is of wegens andere omstandigheden niet op school kan komen, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.
Dit kan 's morgens na 8.15 uur bij  de schoolassistente (tel.: 571416) of d.m.v. een briefje via een broer of zus. Het is ook mogelijk geoorloofde afwezigheid te melden via de mail of de app.
Bezoek aan een arts of een tandarts s.v.p. plannen buiten de schooluren.

De thematafel: klasse!

4.5.7. Het kind wordt ziek

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met u of een andere, door u aangewezen persoon. Soms wordt men verzocht het kind op te halen.
Kinderen gaan nooit alleen naar huis! Een enkele keer komt het voor dat ouders of anderen niet te bereiken zijn.

Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht zelf moeten handelen en een zorgvuldige afweging moeten maken: is het kind gebaat bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of moet een arts geconsulteerd worden. Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie.

4.5.8. Medicijnverstrekking

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of aan medicatie voor ADHD/ADD. Voor het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld door de ouders. Dit formulier is te verkrijgen bij de directie.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om er voor te zorgen dat de verstrekte medicijnen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden.
Soms vragen leerlingen om paracetamol i.v.m. hoofdpijn. Wij geven kinderen geen paracetamol of pijnbestrijding zonder contact en toestemming van de ouders.

Leerkrachten zijn niet opgeleid tot het verrichten van medische handelingen en bezitten niet over de daarvoor vereiste bekwaamheid.

4.5.9. Eten en drinken

De kinderen van de groepen 1 en 2 eten en drinken in de groep. Graag in een plastic zakje of trommeltje meegeven en voorzien van een naamsticker. Wij hebben voorkeur voor fruit, maar graag geschild en al in stukjes gesneden.

De andere groepen eten en drinken net voor de pauze, tijdens de pauze of na de pauze. Dit is per groep verschillend.

Woensdag is het fruitdag. De bedoeling hiervan is dat alle leerlingen deze dag geen brood of koek meenemen, maar fruit!

4.5.10. Trakteren

Wanneer een kind jarig is mag het trakteren in de eigen groep. Op school zitten kinderen (en leerkrachten) die reageren op kleurstoffen of het gebruik van suiker.
Wij vragen u bij de leerkracht te informeren of dit in de groep van uw kind voorkomt. Wilt u hiermee rekening houden bij het inkopen van een traktatie? De leerlingen trakteren de kinderen in hun groep en de eigen leerkracht.

De kinderen gaan niet naar de andere groepen om broertjes/zusjes en leerkrachten te trakteren.

Trakteren? GRAAG GEZOND!

4.5.11. Schoonmaak

We vinden hygiëne heel belangrijk en willen dat onze leerlingen met schoon materiaal werken.
Daarom vragen wij de ouders van de onderbouw het speelgoed en het het lesmateriaal 2 x per jaar schoon te maken. Dit kan 's avonds of bijv. na schooltijd gebeuren.
De organisatie hiervan is in handen van de leerkrachten van groep 1/2. 

4.6. Overige zaken

In dit hoofdstuk worden o.a. 'zaken' beschreven als tussen schoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (BSO).
De TSO wordt door de school georganiseerd met een eigen team van vrijwilligers. De BSO wordt verzorgd door externe partners. 

Groep 1/2: Kabouterpad.

4.6.1. Overblijven

De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. Kinderen die overblijven worden opgevangen door het overblijfteam. Tot ca. 12.30 uur wordt er gegeten. Omdat we een christelijke school zijn, beginnen en eindigen we de maaltijd met gebed. Het is niet de bedoeling dat u snoep meegeeft aan uw kind.
Na het eten wordt er onder toezicht gespeeld. Als het weer het toelaat spelen de kinderen buiten op de schoolpleinen. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen knutselen of spelletjes doen. Tijdens het overblijven mogen de kinderen het schoolplein niet verlaten.

De kosten bedragen €  2,50 per keer. Bij regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen van 8 x voor € 20,- / 16 x voor € 40,- of 30 x voor € 80,- zodat er niet elke keer geld mee hoeft te worden gegeven aan de kinderen.

Strippenkaarten kunnen door ouders/verzorgers worden aangeschaft bij juf Marja Gerards (schoolassistente). Dit kan alleen tijdens de werkuren van juf Marja Gerards. Zij kan de betaling dan onmiddellijk verwerken. Het is belangrijk dat het betalingsbewijs wordt bewaard tot de volgende strippenkaart is aangeschaft. Het is wel de bedoeling dat voor de zomervakantie alle uitgeschreven strippenkaarten zijn betaald.

Automatisch betalen via de bank:
U kunt een nieuwe overblijfkaart, naast contant, ook betalen via de bank. Het rekeningnummer van de overblijf is:
NL51 rabo 0324 0321 96
t.n.v. S. van Schaik, St. ouderbijdragen De Waard
o.v.v. naam en het nieuwe kaartnummer.

Is een overblijfkaart vol, krijgt uw kind zoals gebruikelijk deze mee naar huis. Op de volle kaart schrijven wij het nieuwe kaartnummer, dat nummer vermeldt u bij de betaling. U krijgt dan geen betalingsbewijs meer, uw afschrift is dan uw betalingsbewijs.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling, dan kunt u dit doorgeven aan juf
Marja Gerards via het telefoonnummer 0186-571416, s.v.p.. voor 10.00 uur!
Als u uw kind(eren) voor vaste dagen wilt opgeven, kunt u dit schriftelijk doen met behulp van een aanmeldformulier, welke te krijgen is via het overblijfteam of de schoolassistente.
Op dit formulier wordt gevraagd om een telefoonnummer te vermelden waarop u bij calamiteiten bereikbaar bent en voor evt. bijzonderheden m.b.t. dieet of allergie.

Mocht uw kind bij een vriend of vriendin willen eten in plaats van bij de overblijf, dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gegeven door de ouders. Als uw kind(eren) zichzelf af mogen melden voor de overblijf kunt u hiervoor een verklaring ondertekenen. Deze verklaring is verkrijgbaar bij juf Marja Gerards.

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfmoeders en leidt tot onrust bij de kinderen.

Bij NIET tijdig, voor 10.00 uur, afmelden brengen wij een strip in rekening omdat onze bezetting dan mede gebaseerd is op de aanwezigheid van uw kind.

Voor vragen over overblijven of aanmelding, kunt u contact opnemen met juf Marja Gerards; tel. 0186-571416.

4.6.2. Buitenschoolse opvang

De COKD verzorgt de kinderopvang (voor- en na schooltijd) op de locatie “Piratenland”, vlakbij onze school. COKD biedt naast opvang voor schoolkinderen ook opvang voor baby’s en peuters.
Voor meer informatie over de COKD en voor het inschrijven van uw kind raadpleegt u de website: www.cokd.nl.
Het inschrijven van een kind voor de buitenschoolse opvang dient door de ouders zelf te gebeuren.

4.6.3. Sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen, waar al of niet een tegenprestatie voor wordt gevraagd. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen. Uiteraard beslissen wij zelf of we gebruikmaken van het aanbod van derden. Als wij een tegenprestatie leveren, is er sprake van sponsoring. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de maandbrief of in de schoolgids. 

We willen alleen 'verantwoorde' bedrijven, dat wil zeggen bedrijven waarvan het imago aansluit bij de pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs moet ook bij sponsoring gegarandeerd blijven.
Op dit moment heeft de school geen (vaste) sponsors.

4.6.4. Verzekering

CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Deze verzekering geldt ook voor de tussenschoolse opvang. 
Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan.
Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt kunt u contact opnemen met het stichtingskantoor.

4.6.5. Schoolfotograaf

Elk jaar worden we bezocht door de schoolfotograaf voor het maken van groeps -, portret- en gezinsfoto’s (kopen is niet verplicht).
De fotograaf komt op 11 mei 2020 bij ons langs.

Korfbal: opnieuw de hoofdprijs.

4.6.6. Met de fiets of step

De school is niet verzekerd voor schade aan fietsen, steppen, skeelers enz. Deze staan dus voor eigen risico op het schoolterrein.

Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Skeelers mogen niet mee naar binnen, zorg dus voor schoenen of bijv. pantoffels voor in het gebouw.

4.6.7. Mobiele telefoon

De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van mobiele telefoons.
Tijdens de schooluren is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan.
In de pauze blijven mobiele telefoons in het lokaal.

In groep 8 gaat de telefoon voor aanvang van de les in de telefoontas.

4.6.8. Kledingvoorschriften

Het dragen van communicatie belemmerende kledingstukken is niet toegestaan.

4.6.9. Jeugdbladen

Via school krijgen de leerlingen folders mee van jeugdbladen o.a. Malmberg of Zwijsen en bijv. typecursussen. Een abonnement of cursus sluit u daarna evt. zelf af met de aanbieder. De school is hierin geen partij.
U bepaalt zelf of u op reclame van schoolleveranciers / bedrijven ingaat die vanuit school mee naar huis wordt gegeven. De school is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

4.7. Belangrijke data

In het schooljaar 2019-2020 worden weer veel activiteiten georganiseerd. De data en activiteiten staan op de jaarplanning die u in augustus hebt gekregen of bij de aanmelding van uw kind.

Deze planner staat tevens op de website bij Onze school : flyer school en jaarplanner.

Muziekles PJ Klaaswaal.

5. Diverse bijlagen

In dit hoofdstuk vindt u 4 bijlagen:
In bijlage 4 wordt beschreven hoe de 'zorg op maat' binnen de Hoeksche Waard is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt is: 'Geen kind het eiland af!' 

5.1. Bijlage 1: Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor ons heel belangrijk. Ze kiezen voor hun kind bewust voor onze school en hebben bepaalde verwachtingen na deze keuze. Deze verwachtingen hebben wij als volgt uitgewerkt: Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Dit vereist een klimaat waarin beide partijen zich geborgen en verbonden voelen. Wanneer leraren en ouders elkaar begrijpen, elkaar helpen, elkaar aanvullen en elkaar motiveren en inspireren zijn zij samen bezig in het belang van de leerling! Kernpunten bij deze positieve samenwerking zijn voor ons:

* Leerresultaten.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders tijdens huiswerk en het maken van bijv. een werkstuk.

* Gelijkwaardige gesprekken.
Gesprekken met elkaar worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng.

* Verantwoordelijkheid voor elkaar.
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Er wordt respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school.

* Gezamenlijk dossier.
Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.

* Zorg dat ouders meedenken in het beleid. 
De school betrekt ouders actief bij het schoolbeleid met behulp van ouderenquêtes.
De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht of recht van instemming bij schoolbeleid.  

* Verbetersuggesties zichtbaar
De school staat open voor verbetersuggesties van ouders en gaat op een transparante manier om met klachten.

* Wetten en regels
Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht).

Tennisles bij tennisvereniging Westmaas.

5.2. Bijlage 2. Vervanging leerkrachten

Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden voor afwezige leerkrachten. Vooral het vinden van vervangers in de bovenbouw is problematisch.

Binnen CSG De Waard en op onze school zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de vervangingsproblematiek.

 De directeur probeert een vervanger te regelen

 1. Duo-collega’s wordt gevraagd elkaars afwezigheid op te vangen en de groep van de duo-collega over te nemen tijdens diens afwezigheid.
 2. Andere parttimers wordt gevraagd de groep van een collega over te nemen als de duo-collega verhinderd is.
 3. De directeur vult een vervangingsaanvraag in via het programma de vervangingsmanager van CSG De Waard. De evt. vervanger bevestigd het verzoek en valt in op onze school.


Wat te doen als bovenstaande oplossingen niet mogelijk blijken?

 1. De klas wordt verdeeld over een aantal groepen voor maximaal 1 dag per ziekmelding.
 2. De volgende dag heeft de groep van de afwezige leerkracht geen les.
 3. De daaropvolgende dag heeft een andere groep geen les en wordt er intern geschoven met leerkrachten.


Wat te doen als een klas geen les heeft?

Als een groep wegens onoplosbare vervangingsproblemen geen les krijgt en de leerlingen van deze groep vrij zijn, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

Bij calamiteiten, door werkzaamheden of andere omstandigheden wordt in overleg met de ouders gezorgd voor een oplossing en eventuele opvang op school.

De inspectie stelt dat uren later niet ingehaald hoeven te worden als kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om vervanging te vinden.

5.3. Bijlage 3. Internetgebruik door leerlingen

Op onze school zijn de computers en chromebooks beveiligd tegen ongewenste sites door filtering.
Wij beschouwen het als onze opvoedende taak kinderen bewust te maken van het goed en zinvol gebruik van sociale media (normen en waarden) en ze te leren verantwoord en bewust met dit medium om te gaan. We besteden natuurlijk ook aandacht aan het voorkomen van cyberpesten.

Binnen het team en met de kinderen is een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van internet:

 1. Kinderen mogen van internet geen programma’s downloaden. Er worden geen programma’s geïnstalleerd.
 2. Als de kinderen op internet gaan gebeurt dit met een gerichte opdracht voor bijv. rekenen, taal of geschiedenis.
 3. Leerlingen maken geen gebruik van de webcam en versturen geen mail vanuit hun schooladres.
 4. De leerkrachten bespreken met de kinderen tijdens de computerles de gevaren van internet.
 5. Als een leerling op een ‘verkeerde’ site terecht komt, meldt hij/zij dat onmiddellijk aan de leerkracht. Bij herhaling worden de ouders ingelicht. De leerkracht meldt dergelijke zaken aan de directie.
 6. Alle leerlingen hebben een eigen gebruikersnaam en een eigen wachtwoord voor hun chromebook.
 7. Alle chromebooks zijn genummerd. Leerlingen gebruiken steeds hetzelfde chromebook.

Zomersluiting juli 2019

5.4. Bijlage 4: Overblijven op school

De leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven.
Het overblijven wordt georganiseerd en begeleid door een aantal vrijwilligers.
Per overblijfmiddag krijgen de begeleiders een bijdrage van 8,75 euro.
Als u wilt helpen tijdens het overblijven van de leerlingen kunt u contact opnemen met mevr. Marja Gerards. U  bent van harte welkom!

Van de gelden die overblijven, na aftrek van alle kosten, worden extra materialen gekocht voor onze leerlingen en worden leuke activiteiten bekostigd.

Kruidnoten bakken en eten op school.

5.4.1. Protocol Tussen Schoolse Opvang

In dit protocol worden de dagelijkse gang van zaken tijdens het overblijven en de afspraken beschreven.

 1. Taken overblijfcoördinator.
 2. Taken overblijfkrachten.
 3. De overblijfkrachten.
 4. Regels voor de kinderen.
 5. Inspraak van de leerlingen.
 6. Regels voor de ouders/verzorgers.
 7. Aanmelden en afmelden.
 8. Gebruik van het schoolgebouw.
 9. Gebruik van de schoolmaterialen.
 10. Spelmateriaal.
 11. Inventaris.
 12. Problemen.
 13. Ongevallenregistratie.
 14. Veiligheid.

 

1. Taken overblijfcoördinator

 • Indelen van de groepen.
 • Het maken van een overblijfrooster.
 • Het onderhouden van contacten met de overblijfkrachten.
 • Minstens tweemaal per jaar met de overblijfkrachten overleggen. 
 • Vast aanspreekpunt voor school en ouders bij klachten.
 • Contactpersoon voor de directie.
 • Boekhouding. 

2. Taken overblijfkrachten

De overblijfkracht – kind ratio bedraagt ongeveer 1 op 15.
Problemen met een kind / kinderen worden gemeld bij de leerkracht en bij de coördinator.
We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens van ouders en hun kinderen.

Zorg ervoor dat je niet met problemen of nare gevoelens blijft rondlopen, maar maak het bespreekbaar. In eerste instantie bij de desbetreffende persoon en/of bij de coördinator.

Groepen 1 t/m 8

Bij binnenkomst:

 • Om ca. 11.45 uur worden de overblijfouders verwacht, alles klaarzetten en thee maken.
 • Als je verhinderd bent, probeer je eerst zelf vervanging te regelen via de app, dan melden bij planner en/of zelf het “weekoverzicht” aanpassen: de overblijfouder en eigen kinderen. 
 • Om 12.00 uur ben je in de klas en controleer je het “weekoverzicht”. Deze dient nauwkeurig te worden bijgehouden (Denk bijvoorbeeld aan een eventuele ontruiming!). Uit elke klas worden de kinderen opgehaald. 

De juffrouw/meester zorgt dat de overblijfkinderen blijven wachten in de klas tot de overblijfouder hen ophaalt. 

De lijsten worden elke dag indien nodig bijgewerkt door Marja Gerards.

 • Bij de leerkracht navragen als een kind niet aanwezig is; misschien is het kind ziek naar huis of hoefde het toch niet over te blijven.
 • Kinderen die op het overzicht staan en die bij vriend of vriendin willen gaan eten moeten dit voor de pauze melden bij juf Marja, wordt er later afgemeld, wordt er een strip verrekend. Meldt een kind zichzelf af, controleert Marja of hiervoor toestemming is gegeven.
 • Bij afwezigheid van een overblijfkind wordt contact opgenomen met de contactpersoon, die vermeld staat op het aanmeldingsformulier (dit wordt  gedaan door Marja Gerards of de juffrouw/meester, zodat de overblijfouder de overige kinderen kan meenemen naar het overblijflokaal.

Tijdens het eten:

 • De kinderen moeten in een ontspannen sfeer kunnen eten.
 • Tijdens het eten moeten de kinderen allemaal aan tafel blijven zitten totdat ze het eten op hebben. Er wordt dus gelijktijdig gegeten. 
 • We moeten erop toezien dat de kinderen minstens 1 boterham opeten, tenzij met de ouders anders is afgesproken. Echter we kunnen het niet dwingen.
 • De kinderen van groep 0-2 worden geholpen indien nodig bij het eten en drinken (drinkbekers). Opletten dat er gedronken wordt, zeker bij warm weer.
 • De kinderen dienen van andermans eten af te blijven; met eten wordt ook niet geknoeid.
 • Laat de kinderen zelf na het danken hun spullen opruimen.
 • Om 13.00 uur schoonmaken/opruimen.

Na het eten:

Binnen spelen

 • Na het eten mogen de kinderen een spelletje spelen, tekenen of puzzelen.
 • Onderneem eventueel iets met de kinderen, zoals bijvoorbeeld  voorlezen, fluisterspelletje, dansen met muziek, gezelschapsspelletjes, kleurplaten.
 • De kinderen mogen niet in de lokalen. Alleen onder begeleiding in het speellokaal.
 • Controleer regelmatig of het speelgoed vuil, kapot (kijk of je het kunt repareren) en compleet is.
 • Meldt het als iets vervangen moet worden.

Buiten spelen:

 • De kinderen mogen na het eten onder toezicht naar buiten (rond 12.30 uur).
 • Groep 1 t/m 3 speelt op het kleuterplein, groep 4 t/m 8 op het grote plein.
 • De kinderen mogen niet zonder toestemming het schoolplein verlaten.
 • Groep 1-2 gaat om 13.00 samen met de overblijfouder naar hun lokaal waar ze worden opgevangen door de juf.
 • Groep 3 gaat om 13.00 naar het grote plein waar de leerkrachten het toezicht houden over nemen van de overblijf.
 • Kinderen van groep 3-8 die binnen spelen moeten om 13.00 naar buiten naar het grote plein. 
 • Niet overblijvers mogen pas om 13.00  uur op het plein, onder toezicht van de pleinwacht. 
 • Bij slecht weer spelen de kinderen binnen, ze moeten dan om 13.00 uur naar buiten, bij harde regen ed. mogen ze in hun klas blijven, 

Na afloop van het overblijven:

 • Opruimen/schoonmaken en schoonmaakspullen terug op zijn plaats zetten
 • Weekoverzicht kinderen weer terug in de overblijfmap of op het bureau van Marja Gerards. Overblijfmap in kast terugzetten.

3. De overblijfkrachten

Hoe werven? 

Middels de nieuwsbrief worden er nieuwe overblijfouders geworven. In deze nieuwsbrief zal dan een oproep staan waarin om overblijfouders wordt gevraagd.
Ook zullen sommige ouders persoonlijk benaderd worden. Het inwerken gebeurt door een van de overblijfouders. 

Vergoeding+ aanvullende bepalingen

Alle overblijfkrachten ontvangen eenzelfde vergoeding per keer dat ze leerlingen begeleiden tijdens de TSO. We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens van ouders en hun kinderen.
Wanneer overblijfkrachten begeleiden, kunnen hun kinderen op de dagen dat zij begeleiden kosteloos van de TSO gebruik maken. Op andere dagen krijgen zij korting.

4. Regels voor de kinderen

 • Alle leerlingen wachten in het lokaal op de overblijfouder.
 • Spullen voor het middageten uit de tas halen. Daarna wordt er na gebed  gezamenlijk gegeten.
 • Tijdens het eten blijven zitten, niet al etend aan de wandel.
 • Kinderen eten zoveel mogelijk op wat ze meegekregen hebben. Eten ze structureel te weinig, dan neemt de coördinator contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Wij gaan er vanuit dat ze minstens één boterham moeten opeten, maar kunnen dit niet dwingen, alleen stimuleren/motiveren.
 • Kinderen eten gezamenlijk aan tafel, mogen pas gaan spelen als ze klaar zijn met eten. Om 12.30 uur blijven de kinderen die niet klaar zijn met eten nog zitten, de rest gaat na danken en opruimen naar buiten.
 • Kinderen die nog aan het eten zijn met rust laten.
 • Als kinderen naar de wc moeten, eerst toestemming vragen zodat de overblijfkracht weet waar iedereen is. Groep 4 gaat ook bij de kleuter wc’s.
 • Niet ongevraagd aan andermans spullen komen.
 • Niet op stoelen staan of op tafels klimmen. Niet binnen rennen, voetballen, handballen, etc.
 • Netjes gedragen ten opzichte van overblijfkrachten en medeleerlingen.
 • Wanneer een kind na diverse malen gewaarschuwd te zijn gewoon doorgaat met het ongewenst gedrag, wordt hij/zij naar zijn/haar leerkracht gestuurd.
 • Voordat er naar buiten gegaan wordt, eerst de gebruikte spullen opruimen.
 • Niet in de lokalen.  
 • Tijdens overblijven geen telefoon, tablet of chromebook gebruiken, dit geldt ook voor overblijfkrachten. 

Regels voor buiten: (indien kinderen zonder problemen met elkaar spelen, kan soepel om worden gegaan met de indeling van het plein) 

 • Groep 1-3 gaan van 12.30 uur tot 13.00 uur, indien het weer het toelaat, naar buiten op het kleine plein om te spelen.
 • Groep 4-8 speelt op het grote plein of in de Waterweide.
 • Kinderen mogen binnen blijven bij slecht weer, waar ze rustig een spelletje of iets dergelijks kunnen doen. De bovenbouw mag in een lokaal een filmpje kijken.
  Maandag bij groep 8. dinsdag bij groep 6/7 en op donderdag bij groep 4b/5.
 • Om 13.00 uur gaat groep 3-8 naar buiten en is de overblijf voorbij. De pleinwacht wordt dan overgenomen door de leerkrachten.
 • Geen kinderen buitensluiten, plagen of pijn doen.

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het buitenspeelgoed. Komt de bal op het dak, wordt dit gemeld bij de overblijfouder. Er mag niemand op het dak.

5. Inspraak van de leerlingen

Bij de aanschaf van nieuwe spelletjes zal bij de leerlingen worden geïnventariseerd welke spelletjes actueel zijn. 

6. Regels voor de ouders/verzorgers

De ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig doen van betalingen t.b.v. TSO.
De ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig af- en aanmelden van hun kind.
De ouders dienen de TSO op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun bereikbaarheid.
De ouders dienen de TSO op de hoogte te stellen van voedselallergieën, medicijngebruik en bijzonderheden in het gedrag die van belang zijn.

7. Aanmelden en afmelden

Het aan- en afmelden voor de Tussen Schoolse Opvang gaat via de school: Marja Gerards (tel. 0186-571416) kan hiervoor gebeld worden tot 10.00 uur en Marja verandert dan het “weekoverzicht”.

Het is mogelijk voor vaste dagen gedurende het hele schooljaar op te geven via het inschrijfformulier, maar bij incidenteel overblijven of afmelden moet dit telefonisch voor 10.00 uur. 

8. Gebruik van het schoolgebouw

Zowel overblijfouders als overblijfkinderen houden zich aan de normale schoolregels die ook tijdens de schooluren gelden.

9. Gebruik van de schoolmaterialen

In principe worden niet de school materialen gebruikt tijdens de overblijf tenzij anders is afgesproken. Er wordt dus niet in de eigen lokalen gespeeld.

10. Spelmateriaal:

Het spelmateriaal waar wij tijdens de TSO gebruik van maken is van de TSO en wordt uit het budget van de TSO betaald.
Laat de kinderen zelf het speelgoed netjes opruimen. Zorg dat de kinderen de doppen op de viltstiften doen. Kapot en incompleet speelgoed moet worden gerepareerd of vervangen.

11. Inventaris

Tijdens de overblijf wordt er gebruik gemaakt van de tafels en stoelen uit de hal. De overblijfouders zien er tijdens de overblijf op toe dat er correct met deze inventaris wordt omgesprongen.

12. Problemen

Zijn er problemen met een leerling, leerkracht, overblijfkracht of anders, waar je zelf niet uit kunt komen, meld dit dan altijd bij de coördinator en/of bij de leerkracht. We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens van ouders en hun kinderen.

13. Ongevallen registratie

De ongevallen die tijdens de overblijf gebeuren dienen gemeld te worden bij de coördinator. De coördinatoren houden op een lijst bij wat voor soort ongelukjes het waren.

14. Veiligheid

brand

Brand melden door:
De dichtstbijzijnde ontruimingsmelder indrukken.
Brand melden bij de schoolleiding zo spoedig mogelijk na constatering  
Hoe gaan we verder:

 • Blijf kalm, blijf altijd bij je groep.
 • Aanwezigen veilig stellen/evacueren.
 • Uitbreiding van de brand voorkomen door deuren en ramen te sluiten.
 • Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
 • Er worden geen spullen mee naar buiten genomen en ook geen jassen aangedaan
 • Iedereen neemt zijn presentielijst (overblijflijst) mee naar buiten.
 • Volg de aanwijzingen op van de BHV-ers.
 • Buiten op het veld controleer je of iedereen die op jouw lijst staat aanwezig is.

Geef door aan de BHV-er buiten of de groep compleet is.

Protocol bij vermissing van een kind:

Onderneem de volgende stappen indien een kind niet aanwezig is bij de TSO en er volgens de lijst wel zou moeten zijn:

 • Ga na bij de klasgenootjes of het kind aanwezig was in de klas
 • Vraag aan de leerkracht of het kind aanwezig was en of men weet waar het kind is.
 • bel het nummer van huis en/of het noodnummer
 • Meestal zijn kinderen vergeten dat ze over moeten blijven en zijn dus naar huis gegaan.

Onderneem de volgende stappen indien een kind vermist wordt:

 • Start direct een zoekactie in en rond school.
 • Meldt het voorval aan de overige overblijfkrachten.
 • Vraag aan de kinderen of zij weten waar het kind is, laat kinderen niet zelf buiten de school of het plein gaan zoeken.
 • Is het kind niet op school, dan de leerkracht inschakelen. Deze weet of er misschien problemen zijn.
 • Spreek af wie waar gaat zoeken en kom op een afgesproken tijd terug naar de school
 • Meldt het voorval altijd bij de leerkracht.

5.4.2. Regels overblijven voor de groepen

Regels tijdens de overblijf.

In je lokaal wachten tot je opgehaald wordt en zorg dat je alles meeneemt waar je buiten mee wil spelen.

Nadat je opgehaald bent door de overblijfouder kom je niet meer in je lokaal.

Geen telefoon of tablet, alleen bij slecht weer na het eten.

Na het bidden pas beginnen met eten. Tijdens het eten blijven zitten.

Na het danken trommel en beker opruimen en gelijk jas pakken en in de rij gaan staan.

Niet gillen/schreeuwen, op gewone (zachte) toon met elkaar praten.

Ben je klaar met eten mag je lezen of spelen aan een lege tafel, maar je laat kinderen die nog eten met rust.

Onderbouw: toestemming vragen om naar toilet te gaan, iedereen bij gele toiletgroep.

Bovenbouw gaat tijdens het eten niet ongevraagd naar toilet en bij buiten spelen moet je toestemming vragen aan de overblijfouder.

Voetballen alleen in pannakooi, na 13.00 uur  volgens het vastgestelde rooster.

Alleen spelen op het plein, grens is einde pannakooi.

Niet ongevraagd aan andermans spullen komen.

Niet op stoelen of tafels staan.

Niet binnen rennen, voetballen, handballen enz.

Netjes gedragen ten opzichte van overblijfkrachten en medeleerlingen.

Je ruimt je eigen spullen op voor je naar buiten gaat.

Zit je in groep 6-7-8 mag je zelf bepalen of je je jas aan wilt.

De overblijfouder bepaalt dit voor de overige groepen.

Nadat je diverse keren gewaarschuwd bent en je luistert nog niet wordt je naar een leerkracht gestuurd.

5.5. Bijlage 5. Passend onderwijs

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

In ons Ondersteuningsprofiel leggen we u uit wat passend onderwijs in de Hoeksche Waard inhoudt en wat het voor u kan betekenen. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard: www.swv2804.nl.
Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.

Buiten leer je (af en toe) beter!

5.5.1. SWV HW 28.04

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) passend primair onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”. Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas kan dit niet altijd.

De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend.
Als de school handelingsverlegen is: Het kind niet meer optimaal kan helpen en begeleiden gaan we op zoek naar een andere school of wordt het kind aangemeld bij de Ondersteuningscommissie Passend Onderwijs Hoeksche Waard.

5.5.2. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:
      1. De leerstof.
      Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

      2. Begeleiding door de leerkracht.
      De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.

      3. Welbevinden.
      Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes. 
         
      4. Gedrag.
      Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:
- Niveau van de leerkracht: de leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de intern begeleider: als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De extern begeleider gaat met de leerkracht en in samenwerking met de intern begeleider aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

- Niveau van Ondersteuningscommissie: een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt één van de volgende adviezen:
  1. een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
  2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
  3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
  4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school.

Groep 8 heeft het verkeersdiploma: veilig op weg.