fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2023-2024

1. Naar de basisschool!

Een nieuw schooljaar: we hebben er zin in!

1.1. Goed onderwijs

1.1.1. Missie en visie

Missie
Wij zijn van mening dat het team en de ouders/verzorgers met elkaar kleur geven aan de ontwikkeling van het kind op weg naar de toekomst. Het logo van de school heeft een duidelijke relatie met onze missie en visie:
Samen de toekomst kleur geven!

Visie
Wij bieden onderwijs aan, waarbij wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het unieke kind, vanuit een open christelijke levensovertuiging. Dit betekent dat alle kinderen, kerkelijk meelevend of neutraal t.o.v. onze levensbeschouwelijke identiteit, welkom zijn op onze school. Van ouders/kinderen die onze school bezoeken wordt verwacht dat zij onze identiteit, zoals deze is beschreven in het visiedocument, respecteren. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Op De Weerklank:
* staat het kind centraal.
* maken kinderen kennis met de christelijke waarden en normen.
* krijgen de kinderen vaardigheden aangeboden die hen voorbereiden op hun functioneren in de
   maatschappij van 'morgen'.
* werken ouders en leerkrachten samen aan de ontwikkeling van het kind.

Het onderwijs wordt in overeenstemming met het Schoolplan en het Strategisch Beleidsplan van CSG De Waard aangeboden.

Paasviering in de Dorpskerk

1.1.2. Kernkwaliteiten

Onze school levert basiskwaliteit en stelselkwaliteit (zie het Onderzoekskader 2021), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels:

* Op onze school besteden we veel aandacht aan de Bijbelverhalen en christelijke feestdagen (samen vieren).

* Op onze school besteden we veel onderwijstijd aan de taalontwikkeling w.o. spelling en woordenschat en aan de rekenvaardigheden van leerlingen.

* Op onze school wordt in alle groepen structureel aandacht besteed aan belevend lezen en leesplezier.

* Op onze school besteden alle groepen aandacht aan coöperatief leren en aan het samenwerkend leren.

* Op onze school wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionle ontwikkeling van leerlingen m.b.v. Kwink en bordsessies in de groepen.

*Op onze school zijn voldoende chromebooks aanwezig voor het verwerken van methodische software.

1.1.3. Rekenen, taal en Engels

Onze methodes sluiten aan bij de kerndoelen van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De leerlijnen voor taal en rekenen zijn gebaseerd op de voor het primair onderwijs vastgestelde referentieniveaus.

Wij geven evenwichtig rekenonderwijs. Dit betekent dat er binnen ons rekenonderwijs een goede verhouding is tussen het traditioneel rekenen (het oefenen van vaardigheden) en het realistisch rekenen (het verwerven van inzicht). Er wordt tevens aandacht besteed aan meten, tijd en geldsommen. Tenslotte komen redactiesommen en het automatiseren van bijv. tafelsommen aan bod in de diverse groepen.

Er is binnen het taalonderwijs veel aandacht voor spelling van werkwoorden en onveranderlijke woorden. Tevens is er aandacht voor woordenschat en taalbeschouwing, waaronder grammatica en interpunctie. Tijdens de taallessen wordt ook aandacht besteed aan luisteren en spreken.

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Door middel van luisteren, spreken en kijken wordt spelenderwijs Engels aangeboden m.b.v. het digitale schoolbord.

1.1.4. Adaptief leesonderwijs

Onze doelstelling is dat alle kinderen het niveau AVI Plus bereiken voordat ze naar groep 8 gaan. Naast de beheersing van de techniek, vinden wij boekpromotie erg belangrijk. Bevordering van lezen (leesplezier) heeft een positieve invloed op de leesontwikkeling en de woordenschat van kinderen.

Tijdens het leesonderwijs is er ook aandacht voor jeugdliteratuur (kinderboeken), volksverhalen, gedichten, sprookjes en stripverhalen. Leerkrachten vertellen en lezen verhalen voor die een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde pedagogische ontwikkeling van de kinderen. 

Bijzondere leesactiviteiten: 
* Nationale Kinderboekenweek.
Thema: Bij mij Thuis.
De unieke cultuur en de speciale gewoontes van thuis staan centraal tijdens de Kinderboekenweek van 2023. Een boeiend thema over een actueel onderwerp. De kinderboekenweek is van 4 t/m 15 oktober.
Aan dit thema is ook het jaarlijkse project gekoppeld.

* Nationale Voorleesdagen.
Het doel van deze dagen is om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Daarnaast is er tijdens deze dagen veel aandacht voor leesplezier en boekpromotie in alle groepen. De nationale voorleesdagen zijn van 24 januari t/m 3 februari 2024.
Het prentenboek van het jaar is Help! Een verrassing! van Miriam Bos.

* Nationale Gedichtendag.
Op deze dag (25 januari 2024) vinden diverse activiteiten plaats rondom gedichten.

* De voorleeskampioen.
Elk jaar kiest de school in november de schoolkampioen voorlezen. Deze leerling doet in februari 2024 mee aan de regionale voorleeswedstrijden in de Hoeksche Waard.

* De bibliotheek.
Er wordt positief samengewerkt met de bibliotheek. Meerdere groepen bezoeken geregeld de bibliotheek om boeken te lenen. Deze boeken worden gedurende een bepaalde periode in de groep gelezen.

* Estafette 3
Voortgezet technisch lezen bieden we aan met de nieuwste methode van Estafette.
In de groepen 4 t/m 6 ligt de nadruk op het ontwikkelen van de technische leesvaardigheid, leesbeleving en leesbegrip. In groep 7/8 ligt de focus op begrijpend en studerend lezen.

* Nieuwsbegrip Goud.
In alle groepen wordt met Nieuwsbegrip aandacht besteed aan begrijpend en studerend lezen. Tijdens deze lessen besteden we ook aandacht aan de actualiteit en aan woordenschat.
Begrijpend en studerend lezen wordt ook aangeboden binnen de lessen Blits en Informatieverwerking
(bovenbouw).

1.1.5. Wereldoriëntatie en cultuur

Wij besteden aandacht aan natuureducatie. De groepen brengen -als het binnen de onderwijsplanning past- een bezoek aan het Hoeksche Waards Landschap in Numansdorp of aan Klein Profijt in Oud-Beijerland.

Juf Janine Gevers is intern cultuurcoördinator (I.C.C.‘er). Zij geeft vorm aan ons cultuureducatiebeleid. Cultuureducatie brengt de kinderen in contact met belangrijke culturele waarden en normen in de samenleving. Cultuureducatie leert de kinderen om kunst en cultuur te waarderen.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan cultureel erfgoed binnen de Hoeksche Waard.
De groepen brengen o.a. een bezoek aan het streekmuseum in Heinenoord of aan de molen in Westmaas. Jaarlijks brengt de bovenbouw een bezoek aan het oorlogsmonument 'De Traan' op het kerkplein.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methode 'De Zaken van Zwijsen'. 
Deze methode bevat 3 onderdelen: 'Wereldzaken' (aardrijkskunde), 'Tijdzaken' (geschiedenis) en 'Natuurzaken' (natuur en techniek). In groep 3/4 worden deze onderdelen geïntegreerd aangeboden. 

1.1.6. Muziek in de klas

De groepen krijgen per schooljaar 30 muzieklessen aangeboden van de muziekschool Hoeksche Waard.

Het doel van deze lessen is 4-ledig:

* het bevorderen van cohesie binnen de groep.
* het bevorderen van leerprestaties.
* kinderen goede muzieklessen aanbieden, plezier in zingen laten beleven.
* kinderen laten kennismaken met diverse muziekstromen en muziekinstrumenten.

Elke donderdag krijgen de leerlingen een muziekles van onze vakleerkracht muziek.
Onze muziekleerkracht heet Damian Petrus

1.1.7. Wetenschap en techniek

In de reguliere lessen wordt aandacht besteed aan wetenschap en techniek binnen de vakgebieden natuur (methode 'Natuurzaken') en handvaardigheid/tekenen.

We brengen -zo mogelijk- 1 x per jaar een bezoek aan een technisch bedrijf, zodat de leerlingen jaarlijks kennismaken met techniek in de praktijk.
Gedurende het schooljaar krijgt groep 8 ook wetenschap en techniek aangeboden tijdens hun kennismakingsbezoeken aan de scholen van voortgezet onderwijs.   
In oktober bezoekt groep 8 een door bedrijven uit de Hoeksche Waard georganiseerd
techniekfestival. 

1.1.8. ICT in de groepen

ICT wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs.
Alle lokalen zijn voorzien van een touchscreen schoolbord. De school heeft verder de beschikking over een groot aantal chromebooks. In groep 1/2 zijn minimaal 8 chromebooks aanwezig. In de groepen
3 t/m 8 heeft ieder kind een eigen chromebook (kleine laptop). 

De kinderen leren omgaan met hardware en diverse soorten software. Meerdere groepen kunnen tegelijk werken met methodische software bij de diverse vakgebieden.
Taalblobs, Squla en Junior Einstein worden ter ondersteuning gebruikt bij deze vakken. Leerlingen met lees- en spellingproblemen werken tevens met het programma Letterster.
Daarnaast worden de chromebooks gebruikt voor het opzoeken van informatie op internet en voor het schrijven van diverse teksten.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen de mogelijkheid een typediploma te halen. Dit kan bij PICA.

CSG De Waard heeft een ICT-beleidsplan geschreven voor haar scholen. Dit plan vindt u op de website van CSG De Waard.

1.1.9. Sociale vorming

Wij besteden met de methode ‘Kwink’ en het leerlingvolgsysteem ‘Kindbegrip’ aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Tijdens deze lessen wordt er ook aandacht besteed aan welbevinden en veiligheid van de groep en de individuele leerling. (zie 1.7.1.)

Leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan de training Rots en Water. Deze training wordt gefaciliteerd door Kwadraad en wordt uitgevoerd door twee jeugdverpleegkundigen van jongJGZ.
In de training leren de kinderen hoe ze op een goede manier hun grenzen kunnen aangeven, hoe ze respectvol met elkaar omgaan en hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.

1.1.10. 'School op Seef'

Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. In 2021 heeft de school voor de 6e keer het veiligheidslabel “School op Seef” gekregen. Het label is 3 jaar geldig. In het voorjaar van 2024 moet het label opnieuw worden aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit label moeten jaarlijks een aantal verkeerslessen op het plein of in het dorp worden gegeven. Daarnaast moet de school beschikken over een verkeerouder, die alle activiteiten coördineert.

Onze verkeerouders voor het schooljaar 2023-2024 zijn nog niet bekend.
Contactpersoon is ...
emailadres: ...
verkeer.deweerklank@csgdewaard.nl

Verkeer: dode hoek les

1.2. Onderwijsontwikkelingen

1.2.1. Pedagogische en didactische kenmerken

Binnen alle groepen zijn er mogelijkheden tot zelfstandig werken en/of samenwerkend leren. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de leerplekken buiten de lokalen.

De instructie en de verwerking wordt afgestemd op de individuele behoefte van leerlingen.

Er is aandacht voor coöperatief leren en werken in alle groepen: leerlingen leren van en met elkaar.

We hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem, zodat we elk kind kunnen volgen in zijn/haar totale ontwikkeling.

Alle leerkrachten hebben veel onderwijskundige ervaring en kennis van de ontwikkeling van kinderen.

1.2.2. Speerpunten schooljaar 2023 - 2024

Tijdens het schooljaar 2023-2024 zullen we aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

Periode 1:
start schooljaar t/m de kerstvakantie 2023
* Thematisch werken (project) in combinatie met onderzoekend leren (allen)

   Project: Wonen
* Methodes geïntegreerd zaakvakkenonderwijs onderzoeken en uitproberen (allen)
* Meervoudige intelligentie / HB


Periode 2:
januari t/m meivakantie
* Nederlandse taal : keuzeproces nieuwe methode
* Methodes geïntegreerd zaakvakkenonderwijs onderzoeken en uitproberen (allen)
* Bewegend leren (allen)


Periode 3:
meivakantie t/m zomervakantie
* Nederlandse taal : keuzeproces nieuwe methode

* Meervoudige intelligentie / HB
* Bewegend leren (allen)


Daarnaast we de teamscholing: 
Een professionele cultuur als motor voor onderwijsontwikkeling.

1.2.3. Schoolplan 2023 - 2027

Wat heeft de school over 4 jaar bereikt?

1. Op onze school is de algehele kwaliteit van het onderwijs goed en behalen al onze leerlingen het 1F / 1S niveau op rekenen en taal.

2. Op onze school beschikken onze leerkrachten over goede pedagogische en didactische vaardigheden, waardoor kinderen optimaal profiteren van een gedifferentieerd onderwijsaanbod.

3. Op onze school wordt er in alle groepen in een doorgaande lijn gewerkt volgens het model EDI 2.0

4. Op onze school maken we gebruik van de expertise die zowel intern als extern aanwezig is en volgen we scholing gericht op de speerpunten va de school en/of CSG De Waard.

5. Op onze school hebben leerkrachten voldoende kennis en vaardigheden om het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op goede wijze vorm en inhoud te geven in de eigen groep.

6. Op onze school hebben we Actief Burgerschap (burgerschapsonderwijs) geïntegreerd in het leerstofaanbod in alle groepen.

7. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de diverse mogelijkheden van bewegend en onderzoekend leren in de verschillende groepen.

1.3. CSG De Waard

1.3.1. Stichting CSG De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven.
De leerkrachten spannen zich in om het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem/haar hoogst bereikbare niveau als doelstelling. 
De stichting beheert in totaal 16 scholen in de Hoeksche Waard, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op Christelijke Scholengroep.
Het gaat hierbij om het in beeld krijgen, houden en controleren van de identiteit van de stichting
en de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsorganisatie, de bedrijfsvoering, het management
van processen en projecten.
De dagelijkse leiding, het dagelijks bestuur van CSG De Waard ligt bij de Bestuurder a.i., dhr.
J. Winters.

5 december: hoog bezoek.

1.3.2. Missie en visie

De scholen van CSG De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door hun kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: 'Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs'

Levensbeschouwende identiteit.

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdek­kings­tocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

Onderwijskwaliteit.

De scholen van CSG De Waard bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitief.
 • sociaal-emotioneel.
 • fysiek.
 • creatief.

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning

Opvoedings- en vormingskwaliteit.

De scholen van CSG De Waard bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

1.3.3. Beeldcoaching

Binnen CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching.
Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Na afloop van een begeleidingstraject worden de beelden gewist. 
Wij vragen u bij de inschrijving van uw kind of wij opnames mogen maken van de groep/evt. uw kind voor de beeldcoaching van onze leerkrachten.  
Als u deze keuze later wilt wijzigen is dit altijd mogelijk.


Het protocol met de gedragscode beeldcoaching kunt u opvragen op het bestuurskantoor van CSG De Waard.

1.3.4. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht.
Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam en de bestuurder de scholen.

Adresgegevens:
Maseratilaan 14,
3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186621461,
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

1.3.5. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.
Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard).

1.3.6. Meldcode

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.'
Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. 


De meldcode ligt ter inzage op de scholen en op het kantoor van CSG De Waard in Oud-Beijerland.

1.3.7. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de interne vertrouwenspersoon van onze school, juf Mariëtte Bouman, die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de Bestuurder van CSG De Waard.

CSG De Waard
J. Winters, Bestuurder a.i. 

e-mail: bestuur@csgdewaard.nl 
tel.: 0186 621461 

De klachtenprocedure van onze stichting vindt u op de website van CSG De Waard.

De externe vertrouwenspersonen 

Gomaris 
Marissa Buijs-Tanis 
e-mail: marissa@gomaris.nl 
tel.: 0646340845 

De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs

Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
tel.:
030 2809590 

1.3.8. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111.

 

1.4. Personeel

1.4.1. Directeur en intern begeleider

Directeur:                                       

Dhr. S. van Schaik                                      
Nieuwstraat 26 A            

3273 AR  Westmaas                                      
Tel.: 0186 571224 
Mobiel: 06830 992 92

s.vanschaik@csgdewaard.nl


Intern Begeleider: 

Mevr. P. Kanters (juf Patricia)
tel.: 0186 571416


ib.deweerklank@csgdewaard.nl

1.4.2. Team

Op onze school werken naast de directeur en de intern begeleider de volgende medewerkers:
8 leerkrachten, een vakdocent gymnastiek een vakdocent muziek, een coördinator meervoudige intelligentie en hoogbegaafdheid en een schoolassistent op De Weerklank.

Leerkachten:

Mevr. A.H. van Vliet (juf Agnes)
ah.vanvliet@csgdewaard.nl


Mevr. R. van der Hoek (juf Rianne)
r.vanderhoek@csgdewaard.nl

Mevr. B.M. Gevers (juf Janine)

j.gevers@csgdewaard.nl

Mevr. M.S. Kwakernaat (juf Mariëlle)
m.kwakernaat@csgdewaard.nl

Mevr. M. Bouman (juf Mariëtte)
m.bouman@csgdewaard.nl

Mevr. H. Biesheuvel (juf Heleen)
h.biesheuvel@csgdewaard.nl

Dhr. M. van Bussel (meester Mauro)
m.vanbussel@csgdewaard.nl

Dhr. M. Klijn (meester Mitch)
m.klijn@csgdewaard.nl

Vakdocent muziek:
Dhr. D. Petrus (meester Damian)

Vakdocent gymnastiek:
Dhr. S van Hillo (meester Sacha)

Coördinator meervoudige intelligentie en hoogbegaafdheid:
Mevr. L. Jonkman (juf Linda)
l.jonkman@csgdewaard.nl

Schoolassistente:
Mevr. M. Gerards (juf Marja)

m.gerards@csgdewaard.nl

De leerkrachten zijn op hun werkdagen op school te bereiken via het telefoonnummer 
0186 571416.

1.5. Formatie

1.5.1. Leerlingenaantal

Vermoedelijk aantal leerlingen op 1 augustus 2023: 96

groep 1 12
groep 2 9
groep 3 15
groep 4 10
groep 5 12
groep 6 10
groep 7 4
groep 8 24

 

Gymnastiekonderwijs door RegieKr8.

1.5.2. Groepsverdeling

Groep 1/2:
maandag t/m woensdagmorgen:

mevr. A. van Vliet (juf Agnes)

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. R. van der Hoek (juf Rianne)

Groep 3:
maandag t/m woensdagmorgen:

mevr. J. Gevers (juf Janine)

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. M. Kwakernaat (juf Mariëlle)

Groep 4/5:
maandag en dinsdag:
mevr. H. Biesheuvel (juf Heleen)

woensdagmorgen t/m vrijdagmorgen:
mevr. M. Bouman (juf Mariëtte)

Groep 6/7:
de gehele week: 
dhr. M. van Bussel (meester Mauro)

Groep 8:
de gehele week:
dhr. M. Klijn (meester Mitch)

In de groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is wie onderwijs geeft in bijv. verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven. Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

1.5.3. Directietaken/spreekuur

Meester Van Schaik houdt zich op dinsdag, woensdag en donderdag bezig met de directietaken.
Als u hem wilt spreken, is het raadzaam van tevoren een afspraak te maken. 


Op maandag en vrijdag is hij afwezig.

1.5.4. Intern Begeleider

Juf Patricia Kanters is onze intern begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met de zorgstructuur en kwaliteitscultuur op onze school. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor ouders, als er zorgen zijn over het welbevinden van leerlingen.

Ze houdt zich met deze taak bezig op maandag en donderdag.
Als u een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit aangeven via de mail: ib.deweerklank@csgdewaard.nl of via tel. 0186 571416.

Het schooljournaal: goed nieuws

1.5.5. Computeronderwijs

Meester Mauro van Bussel zorgt -naast de directie- voor de onderwijskundige implementatie en borging van ICT.
Hij is mede
verantwoordelijk voor het gebruik van de methodische software binnen Basispoort en voor het administratiepakket Parnassys (incl. het ouderportaal).
Hij vertegenwoordigt de school ook tijdens netwerkbijeenkomsten ICT binnen CSG De Waard. 

Voor de technische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een extern bedrijf. 
Voor de website is meester Van Schaik (eind)verantwoordelijk. 

1.5.6. Inzet schoolassistent

Juf Marja Gerards, onze schoolassistente is aanwezig op de volgende dagdelen:
maandag, dinsdag en donderdag: 8.15 – 12.15 uur.
woensdag en vrijdag: 8.15 – 12.30 uur.

1.5.7. Studenten in de school

Binnen CSG De Waard worden op de scholen studenten geplaatst en begeleid.
Studenten worden begeleid volgens het beleidsplan ‘Samen Opleiden’.

De Pabo-opleiding en de school zien elkaar als natuurlijke partners bij het opleiden van toekomstige leerkrachten. Ook op onze school worden jaarlijks studenten geplaatst.

Onze schoolopleider binnen 'Samen Opleiden' m.b.t. het begeleiden van studenten is juf Rianne van der Hoek.

1.6. Ouderparticipatie

1.6.1. WMK vragenlijsten

In het voorjaar van 2023 zijn bij de leerlingen van de bovenbouw, de ouders (focus op oudste kind in school) en bij de medewerkers  de vragenlijst veiligheid afgenomen.

CBS De Weerklank scoort als school bij de leerlingen een 3,52. Daarmee scoort de school goed.
Leerlingen geven de school voor veiligheid het resultaat 8,6. Dit is een uitstekend cijfer en geeft aan dat er binnen onze school welbevinden en veiligheid is bij kinderen. Aandachtspunt is de opstelling van de leerling bij pestgedrag op het plein en in het schoolgebouw.
Hieraan besteden we aandacht tijdens de lessen Sociaal-Emotioneel Leren, binnen Kwink.

CBS De Weerklank scoort als school bij de ouders een 3,45. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Ouders beoordelen de school met het cijfer 8,1. Een cijfer waar we trots op mogen zijn. 

1.6.2. Oudercontacten

Er zijn minimaal drie keer per jaar geplande contactmomenten voor alle groepen.
In september is het eerste contactmoment. Tijdens dit contact gaat het over het functioneren en het welbevinden van het kind op school. De leerlingen krijgen nog geen rapport mee naar huis.
Dit eerste gesprek noemen wij het startgesprek. 

Het tweede contactmoment is na de uitreiking van het 1e rapport (voortgangsgesprek).
Op dit rapport worden de cijfers voor de verschillende vakgebieden en de behaalde resultaten tijdens de CITO-toetsen weergegeven. Deze gesprekken vinden meestal voor de voorjaarsvakantie plaats (februari).

Het derde contactmoment is na de uitreiking van het 2e rapport, voordat de zomervakantie begint. Ouders krijgen de gelegenheid de behaalde resultaten of zorgen van hun kind(eren) nogmaals met de leerkracht te bespreken (afrondende gesprekken).

Voor de contactmomenten krijgen ouders via Parro een uitnodiging.
In Parro kunnen zij aangeven op welke dag en hoe laat zij de leerkrachten van hun kind willen spreken. T
ussendoor kan altijd een afspraak worden gemaakt voor een gesprek over hun kind. 

Gesprekken groep 5 t/m 8:
Tijdens deze gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig.
Tijdens deze gesprekken geven o.a. leerlingen aan wat en hoe ze willen leren (doelen stellen) en geven leerlingen aan wat en wie ze nodig hebben om deze doelen te bereiken.

1.6.3. Ouderbetrokkenheid

Bij een groot aantal activiteiten zijn ouders actief betrokken: We vinden het fijn en belangrijk dat veel ouders meewerken aan het onderwijs. Door de hulp van ouders krijgen kinderen meer aandacht en begeleiding. 

U kunt o.a. helpen bij:
• excursies;
• de koningsspelen;
• diverse kerstactiviteiten;
• handvaardigheid en techniekactiviteiten;
* het leesonderwijs.

Wanneer ouderhulp in een bepaalde groep nodig is, krijgen de leerlingen hierover informatie mee via de betrokken leerkrachten. Ouders die helpen bij diverse activiteiten in en rond de school doen dit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en de directie.

Ouders (begeleiders) zonder inzittendenverzekering bij hun autoverzekering mogen geen kinderen vervoeren naar een excursie of andere activiteit.

1.6.4. Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen en worden niet buiten gesloten.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 55,- voor het eerste en tweede kind. Voor het derde of vierde kind wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 40,- per kind.
U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken naar:
ouderraad CBS De Weerklank - Westmaas 
rekeningnummer  IBAN: NL48RABO0369957482 
o.v.v. ouderbijdrage 2023-2024.

De activiteiten die wij daaruit betalen zijn o.a.:

 • schoolreis / schoolkamp
 • kerstactiviteiten
 • paasactiviteiten
 • koningsspelen / sporttoernooien
 • museumbezoek
 • musical / muziekavond
 • eindfeest

1.7. Sociaal-emotionele vaardigheden

1.7.1. Methode 'Kwink'

Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en Actief Burgerschap maken we gebruik van de methode Kwink.  
 
Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging leren we de kinderen dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is.
We leren de kinderen 
respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen, opvattingen en sekse.
 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen maken we binnen Parnassys gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van ‘Kindbegrip’. Dit volgsysteem geeft ons de mogelijkheid om sociaal-emotionele problemen bij kinderen te signaleren en daarna passende acties te ondernemen, eventueel in overleg met het schoolmaatschappelijk werk en de ouders.
 
De gegevens uit de vragenlijst 'Kindbegrip' (Veiligheid) worden anoniem gedeeld met Driestar Educatief. Zij delen deze gegevens vervolgens met de inspectie.

Techniekfestival bij van Rennes.

1.7.2. Pesten

Pesten op school is een probleem voor kinderen, ouders en leerkrachten. Pesten richt altijd schade aan. Zodra pesten wordt geconstateerd, wordt er zo snel mogelijk ingegrepen.
 
De inbreng en medeverantwoordelijkheid van leerlingen vinden wij belangrijk in ons beleid m.b.t. het omgaan met pesten. Ook tijdens de lessen uit Kwink en Kind op Maandag wordt er in alle groepen aandacht besteed aan het positief met elkaar omgaan.
Hoe wij omgaan met pesten is beschreven in ons Pestprotocol. Het Pestprotocol kunt u vinden op onze website bij:
Onze school - Leerlingenzorg.

1.7.3. Veiligheid leerlingen

Bij de leerlingen van de bovenbouw nemen we elk jaar -anoniem- een tevredenheidsonderzoek af. In dit onderzoek ligt de focus op veiligheid. De resultaten worden binnen het team besproken.
Afhankelijk van het groepsresultaat worden specifieke (groeps)activiteiten georganiseerd.

De resultaten worden vermeld bij 1.6.1. WMK vragenlijsten.

1.7.4. Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor al uw vragen m.b.t. het opvoeden van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van een echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. 

U kunt een afspraak maken voor het schoolmaatschappelijk werk via de intern-begeleider (email: ib.deweerklank@csgdewaard.nl of tel.: 0186 571416).

1.7.5. Beleid toelating, schorsing en verwijdering

In uitzonderlijke gevallen (zie Pestprotocol) kan een leerling tijdelijk de toegang tot de school  worden ontzegd. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen de ouders, de leerkracht, de directie en de Bestuurder van CSG De Waard.
Ook kan een leerling definitief van school worden verwijderd. Het beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is na te lezen op de website van onze stichting CSG De Waard en op de site van onze school via:
Onze school - Leerlingenzorg - Beleid toelating-schorsing-verwijdering.

2. Het onderwijs

2.1. Aanbod

2.1.1. Kerndoelen

In het onderwijs draait het om het ontwikkelen van met name de basisvaardigheden. Kinderen moeten leren lezen en rekenen. In de Wet Primair Onderwijs staat in welke vakken de kinderen onderwijs moeten krijgen. Bij elk vakgebied zijn kerndoelen vastgesteld. Bij de aanschaf van nieuwe methodes is zorgvuldig gekeken naar deze kerndoelen en de referentieniveaus voor rekenen, taal en lezen.

Wij zijn van mening dat het welbevinden van het kind en de betrokkenheid bij het onderwijs en een veilige omgeving  basisvoorwaarden zijn om tot leren te komen.

Muziekavond 'Kinderen voor Kinderen'

2.1.2. Aanbod groep 1 en 2

Kinderen die net vier jaar zijn leren eerst hoe het is om de hele dag op school te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt.
In groep 1 leren de kinderen veel ontdekkend en spelenderwijs. 
In groep 2 leren de kinderen basisvaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in groep 3. Er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende activiteiten als beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid.
Daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de motoriek.

2.1.3. Aanbod groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt begonnen met aanvankelijk lezen/taal en rekenen. Tot de kerstvakantie leren de leerlingen tijdens de lees- en spellingles de belangrijkste klinkers en medeklinkers. De kinderen kunnen in januari minimaal drie-letterwoorden lezen. Na de kerst wordt het technisch lezen verder geautomatiseerd en krijgen de leerlingen wekelijks een aantal spellingregels aangeboden.
Vanaf groep 4 wordt het lezen onderverdeeld in technisch en begrijpend lezen.

Tijdens de rekenlessen wordt in groep 3 aandacht besteed aan getallen en bewerkingen en aan meten en meetkunde. In de bovenbouw komen de domeinen breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten en verbanden erbij.

We starten in groep 3/4 op eenvoudige wijze met wereldoriëntatie en verkeersonderwijs. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, informatieverwerking en studerend lezen aangeboden. Tevens leren de kinderen vanaf groep 5 hoe ze een boekbespreking moeten maken en verzorgen.
In groep 6 t/m 8 wordt ook een werkstuk gemaakt en wordt daarover een spreekbeurt gehouden.

2.1.4. De Laddergroep

Vanaf januari 2024 zal juf Linda Jonkman binnen onze school het onderwijs aan kinderen met meervoudige intelligentie/HB invullen op donderdag.
Zij zal deze kinderen en de leerkrachten in de groepen begeleiden en assisteren. Tevens zal ze een aantal leerlingen buiten de groep onderwijs aanbieden in de zg. Laddergroep.
Dit zijn kinderen die tijdens de reguliere lessen -ondanks alle hulp en aandacht- toch nog onvoldoende (kunnen) worden aangesproken op hun leereigenschappen. In de Laddergroep wordt, door middel van cognitief uitdagende opdrachten, aandacht besteed aan het leren leren én aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

2.1.5. De methodes

We maken gebruik van de volgende methodes:

Schatkist (nieuwste versie) - groep 1 en 2
Rekenen/Wiskunde - Pluspunt, versie 4 (gr. 3-8)
Aanvankelijk lezen
(KIM-versie)
- Veilig leren lezen (gr. 3)
Voortgezet technisch lezen - Estafette nieuw, versie 3 (gr. 4-8)
Begrijpend lezen -
Nieuwsbegrip XL (gr. 4-8)
Studerend lezen - Blits (gr. 6-8)
Informatieverwerking (gr. 6-8)
Spelling - Spelling op Maat (gr. 4-8)
Taal: 
luisteren, spreken, schrijven
- Taal op Maat (gr. 4-8)
Schrijven -
-
Schatkist (gr. 1/2)
Pennenstreken (gr. 3-8)
Engels - Take it easy (gr. 1-8)
Wereldoriëntatie - De Zaken (gr. 3/4)
Aardrijkskunde - Wereldzaken (gr. 5-8)
Geschiedenis - Tijdzaken (gr. 5-8)
Natuur en techniek - Natuurzaken (gr. 5-8)
Verkeer - Let's Go (gr. 1-8)
Sociaal-emotionele vorming - Kwink (gr. 1-8)
Expressie   Diverse bronnen(boeken)
Muziek - 123Zing (gr. 1-8)
Godsdienstonderwijs - Kind op Maandag (gr. 1-8)
Actief Burgerschap - o.a. Kind op Maandag / Kwink / Tijdzaken

We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. Deze methodes zijn gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze methode biedt herhaling, verrijking en verdieping naast de basisstof. Het leerstofaanbod is resultaatgericht en zorgt voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

We werken in de groepen 3 t/m 8 met de nieuwste rekenmethode van Pluspunt, versie 4.
De vernieuwde methode Pluspunt bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. 
Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de leerstof. Het gaat daarnaast ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Functionele gecijferdheid is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.

2.1.6. Huiswerk

De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen geen huiswerk mee. Incidenteel worden ouders gevraagd hun kind te helpen bij bijv. spelling, lezen of rekenen.
In groep 4 vragen we de ouders wel met hun kinderen geregeld tafelsommen te oefenen. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe huiswerk mee om te maken of te leren. Vanaf groep 6 wordt elke week een of meerdere opdrachten huiswerk gegeven.   

Ter behoud van de schoolboeken is het verplicht dat leerlingen de schoolboeken in een stevige rugzak vervoeren. Beschadigde boeken moeten worden vergoed. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 adviseren wij een agenda voor hun huiswerk en een rekenmachine voor rekenen en wiskunde aan te schaffen. 

2.2. Geloof en delen

2.2.1. School en geloof

Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier leren omgaan met hun medemens, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid. 

Elke schooldag beginnen we en eindigen we met een gebed, een lied of een gedicht. Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode Kind op Maandag. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij gebruik van digitale mogelijkheden.

We besteden veel aandacht aan de christelijke feestdagen.
De zomersluiting vieren we met leerlingen en evt. ouders in de Dorpskerk van Westmaas. Het kerstfeest en/of de paasviering vieren we met de leerlingen in de Dorpskerk of op school (speellokaal of groepslokaal).  
In de groepen is ook aandacht voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid. 

Kerstwandeling door de kern Westmaas.

2.2.2. School en goede doelen

Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij. Het goede doel moet een relatie hebben met ‘kinderen voor kinderen’. Elke dag mogen de leerlingen geld meenemen voor het goede doel, maar op dinsdag wordt hier extra aandacht aan besteed.
Uw vrijwillige bijdrage voor het gekozen doel kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. Ouderraad CBS De Weerklank o.v.v. goede doelen school.

Als we een kerstcollecte houden, gaat deze ook naar een instelling die werkt vanuit de gedachte ‘kinderen voor kinderen’.

2.3. Oudercontact

2.3.1. Betrokkenheid ouders

Wij zien ouders als educatieve partners. Dit betekent dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders en school, al hebben de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden.
De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs. 
Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. 
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben met als doel: de optimale ontwikkeling van het kind.
Leren en opvoeden gaat in samenwerking tussen school en ouders: dus hand in hand!

2.3.2. Rapporten

De leerlingen krijgen twee keer een rapport mee naar huis. Het rapport wordt gekoppeld aan de afnameperiodes van de Cito-toetsen.

rapport 1: 9 februari 2024
rapport 2: 28 juni 2024

In het rapport zit ook een portfolio van de leerlingen. Hierin zitten opdrachten of toetsen waar het kind trots op is. Als het rapport wordt ingeleverd, moet het door minimaal één ouder zijn ondertekend voor gezien.

2.3.3. Inloopmorgen: alle groepen

Vijf keer per jaar houden we een zgn. inloopmorgen. De kinderen komen deze ochtenden tussen 8.15 uur en 8.45 uur met hun (groot)ouders in de groepen en laten de bezoekers hun schriften en werkboeken zien en vertellen over hun werkzaamheden. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar de kinderen laten hun schriften zien en vertellen daarover.

Data:
maandag. 21 augustus 2023(eerste schooldag)
vrijdag 29 september
maandag 27 november
woensdag 24 januari 2024
donderdag 21 maart
dinsdag 4 juni

2.3.4. Informatie bij gescheiden ouders

Als ouders scheiden, is dat voor alle betrokkenen moeilijk en verdrietig.
Op school gaan kinderen soms ander gedrag vertonen en minder presteren. Toch is school vaak een stabiele factor en daardoor een veilige plek. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij zullen ons dan ook neutraal opstellen bij een echtscheiding.

Wij zullen beide ouders informeren over hun kind. In beginsel zullen beide ouders worden uitgenodigd voor de gespreksavonden en vieringen. Ook zullen beide ouders de schoolgids en schoolpost ontvangen. Tot slot ontvangen beide ouders inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys. 

 Aanvullingen vanuit de AVG:
* Beide ouders met bevoegd gezag hebben recht op informatie over hun kind, maar niet het recht op ínformatie over elkaar.
* Ouders met gezag hebben inzage in het leerlingdossier als het gaat om de zaken die daarin zijn opgenomen en die betrekking hebben op hun kind. Zijn ouders gescheiden, dan hebben zij geen recht meer om persoonsgegevens van elkaar in te zien.
* Het inzagerecht heeft geen betrekking op werkaantekeningen, tenzij de aantekeningen worden opgeslagen in een dossier of de aantekeningen wel verstrekt worden aan anderen (zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

2.3.5. Kindgesprekken

Gedurende het schooljaar houden we met de kinderen kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan het welbevinden van het kind. 

De kindgesprekken worden tussendoor in de groep, of bijv. tijdens het spelen of zelfstandig werken gevoerd. Daarnaast voert de intern begeleider of de gedragspecialist (vertrouwenspersoon) gesprekken met kinderen. Deze gesprekken vinden plaats op verzoek van de leerling, de ouder of de leerkracht.
De leerling bepaalt welke informatie met derden wordt gedeeld. 

De vertrouwenspersoon binnen onze school is voor ouders en leerlingen: juf Mariëtte Bouman.

We houden met de leerlingen van groep 5 t/m 8 startgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken, omdat wij de leerlingen van de bovenbouw willen betrekken bij hun leerproces. 

2.3.6. Oriëntatiegesprek

Ouders kunnen, voordat zij besluiten hun kind in te schrijven als leerling van groep 1, een kennismakingsbezoek afspreken met dhr. van Schaik, directeur van de school.
Wij doen dit bij voorkeur 's morgens vanaf 9.00 uur. Ouders zien de school dan in 'bedrijf'. Tevens kan het kind na een rondleiding een poosje meespelen in de kleutergroep.
De directeur is aanwezig op school van dinsdag t/m donderdag.


Schoolkamp groep 8

2.3.7. Inschrijving van nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt inschrijven op De Weerklank kunt u om een inschrijfformulier vragen bij de directie. 
U kunt dit formulier ook downloaden vanaf de website. U vindt het formulier onder het submenu: ouders - aanmelden nieuwe leerling.

Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het 6 dagdelen (morgen of middag) naar school komen om alvast een beetje te wennen. Op welke dagen uw kind komt proefdraaien, spreekt u af met de leerkracht van groep 1/2. Als uw kind 4 jaar is, mag het iedere dag naar school.
Kinderen die tussen 1 augustus 
en het einde van de herfstvakantie 4 jaar worden, zijn vanaf het begin van het schooljaar welkom als gastleerling in de kleutergroep. Kinderen worden officieel ingeschreven bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.

2.3.8. Instap nieuwe kleuters

Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de medewerkers van de COKD / Peuterspeelzaal en de leerkrachten van groep 1 voordat instroom van een leerling in de kleutergroep plaatsvindt. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden bij de instroom in groep 1.

Na het proefdraaien worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkrachten. Tijdens dit gesprek wordt het proefdraaien geëvalueerd, worden kindkenmerken besproken die zijn waargenomen tijdens het proefdraaien.  

Na enkele weken basisonderwijs worden de ouders van nieuwe leerlingen door de intern begeleider, juf Patricia Kanters, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de voorschoolse levensontwikkeling van de leerling en wordt er een leerlingdossier opgestart voor de komende jaren op onze school.

2.3.9. Naar groep 1/2 en 3

Om 8.20 en 13.05 uur gaat het hek open bij het onderbouwplein. De leerlingen mogen bij de buitendeur van het groepslokaal afgezet worden door hun ouders/verzorgers en worden opgevangen door de leerkracht.
Korte mededelingen of bijzonderheden kunnen op dat moment aan de leerkracht worden doorgegeven. Voor een langer gesprek kan een afspraak worden gemaakt via mail of Parro.

Na schooltijd halen de ouders/verzorgers hun kind(eren) weer op bij het onderbouwhek.
Met eventuele vragen kunt u na schooltijd bij ons terecht.

2.3.10. Naar groep 4 t/m 8

De leerlingen van groep 4 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein aan de Beatrixlaan.
Om 8.25 uur gaan de leerlingen in de rij staan en vervolgens met de leerkracht rustig naar hun groepslokaal. 

Na schooltijd mogen de kinderen op het plein blijven spelen. De school is na schooltijd echter niet meer verantwoordelijk voor kinderen die op het plein blijven. Wel zullen we kinderen aanspreken op hun gedrag en taalgebruik als dat nodig is. We hebben het recht kinderen van het plein te sturen als de situatie daarom vraagt.

2.3.11. Uitschrijven van leerlingen

Van leerlingen die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Dit rapport is bestemd voor de nieuwe basisschool of de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Voordat dit rapport wordt vastgesteld, wordt het eerst met de ouders besproken.

Als een leerling onze school verlaat, ontvangt de nieuwe school van ons ook een bewijs van uitschrijving.

2.4. De diverse geledingen

2.4.1. Stichting Christelijke scholengroep De Waard

De school wordt bestuurd door de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard.
De dagelijkse leiding hiervan ligt bij de bestuurder a.i. van CSG De Waard, dhr. J. Winters.

2.4.2. Raad van toezicht

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht. 
De leden van de Raad van Toezicht hebben als belangrijkste taak toe te zien op de bestuurder a.i.
De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak de begroting en de jaarrekening vast te stellen.

Tevens bespreekt de Raad van Toezicht het (uitgevoerde) beleid van CSG De Waard met de
bestuurder a.i., dhr. J. Winters. 

2.4.3. Medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De MR houdt zich bezig met beleid op schoolniveau. De volgende onderwerpen worden o.a. besproken: de groepsindeling, de begroting, de schoolgids en het jaarverslag.

Wanneer u bepaalde onderwerpen in de raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR.
Tijdens het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van notulen wordt rekening gehouden met de privacy van personen. Privacy gevoelige onderwerpen worden niet met derden gedeeld.

Op bepaalde punten is instemming van de MR verplicht, bijv. m.b.t. het vaststellen van de ouderbijdrage en het wijzigen van de schooltijden.
Op andere punten heeft de MR adviesrecht. Hierbij kunnen we o.a. denken aan de groepsverdeling (formatie).

Een verslag van de vergadering wordt, na vaststelling van de notulen, op de website geplaatst bij het item medezeggenschapsraad - algemeen.

2.4.4. Leden medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevr. R. van der Hoek
Mevr. A van Vliet
Mevr. M. Kwakernaat

Oudergeleding:

Leden:                        
Dhr. J. Dijkers
Mevr. H. Voortman

Mevr. F. van Die-Kout

Algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad: mr.deweerklank@csgdewaard.nl

Tijdens (een gedeelte van) de MR-vergaderingen is dhr. S. van Schaik aanwezig als adviseur en contactpersoon namens de bestuurder van CSG De Waard.

Gi Ga - groen in Blijdorp Rotterdam

2.4.5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR.

Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden. 
Dhr. J. Dijkers, lid van onze MR, is ook lid van de GMR van onze stichting.

2.4.6. Ouderraad

De ouderraad organiseert i.s.m. de activiteitencommissie diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school. 

Leden ouderraad

Personeelsgeleding:

mevr. M. Bouman
mevr. J. Gevers
n.n.b.


Oudergeleding:

mevr. T. Schilperoort (voorzitter)

email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

mevr. S. Bisschop (secretariaat)
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl

Financiën:
mevr. J. Verhorst (penningmeester)
email: penningmeester.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden:           
mevr. I. Lengton

mevr. W. Schot
mevr. S. Voortman

Dhr. S. van Schaik is namens de directie contactpersoon voor de ouderraad.

2.4.7. Activiteitencommissie

De ouders in deze commissie (werkgroep) helpen mee bij het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten binnen de school. Zij worden hierbij ondersteund door het personeel en de ouderraad. Voorbeelden van activiteiten zijn: sinterklaasfeest, kerstviering, violenactie etc.
Een commissie vergadert gewoonlijk een paar keer om ideeën uit te wisselen en taken te verdelen. Op de dag van de activiteit wordt uiteraard op beschikbaarheid en betrokkenheid gerekend.

Aan het begin van elk schooljaar kan iedereen zich opgeven voor een of meer activiteiten.

3. Onderwijskwaliteit

3.1. Pedagogische en didactische aanpak

3.1.1. Het pedagogisch klimaat

Kernwaarden binnen onze school zijn welbevinden, betrokkenheid en veiligheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor leerlingen om tot leren te komen.

Wij streven naar een veilig leer- en leefklimaat binnen onze school en vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich bij ons prettig voelt. In de groepen worden de leerlingen aangespoord tot het ontwikkelen van eigen leerstrategieën en tot het zelf verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk (Eigenaarschap).

Tijdens diverse activiteiten mogen de leerlingen met elkaar overleggen en/of in groepjes werken. Samenwerking tussen lerende kinderen vinden wij belangrijk. Het samenwerkend leren proberen we te optimaliseren door geregeld coöperatieve werkvormen in te zetten.

Schoolvoetbal bij NSVV

3.1.2. Evaluatie vorderingen

De vorderingen van alle leerlingen worden minimaal 3 keer per jaar besproken tussen de groepsleerkrachten en de intern begeleider. Tijdens deze groepsbespreking wordt het functioneren en presteren van alle leerlingen geëvalueerd n.a.v. trendanalyses op groepsniveau.

De trendanalyses op schoolniveau worden ook 2 x per jaar besproken met de directeur Onderwijs & Kwaliteit van CSG De Waard. De vastgestelde schooldoelen per vakgebied zijn de basis voor dit gesprek. Door gebruik te maken van de PDCA-cyclys (Plan-Do-Check-Act) bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

3.1.3. Groepsplan

Na afname van de Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' wordt een groepsplan gemaakt. Naar aanleiding van de resultaten wordt de groep in max. 3 niveaugroepen verdeeld.
Bij de indeling wordt ook gekeken naar de behaalde resultaten tijdens de methodegebonden toetsen en naar de werkhouding van het individuele kind.

Er zijn leerlingen die op basis van dit overzicht:

1. een korte instructie krijgen, de basisstof maken en daarna verrijkingsstof en verdiepingsstof maken.
2. de groepsinstructie krijgen, de basisstof maken en extra opdrachten maken (methodevolgers).
3. verlengde instructie krijgen en de minimale basisstof maken en vervolgens de herhalingsstof maken.

Een groepsplan heeft in principe een termijn van 5 maanden, na ong. 2 maanden vindt een tussenevaluatie plaats en kan het worden aangepast, afhankelijk van de behaalde resultaten tijdens methodegebonden toetsen.

3.1.4. Remedial-teaching

Remedial-teaching betekent: Het geven van extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial-teaching gebeurt meestal in de eigen groep door de eigen leerkracht. 
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen, taal/lezen en wereldoriëntatie verdieping en verrijking aangeboden binnen de eigen groep. 

Op maandag zal juf Mariëlle Kwakernaat leerlingen met leerproblemen in de onder- en middenbouw extra aandacht en begeleiding geven. Hierbij maakt zij o.a. gebruik van het leesprogramma BOUW! en het programma Letterster.

3.1.5. Vertrouwenspersoon

Juf Mariëtte Bouman is vertrouwenspersoon voor gesprekken met leerlingen, ouders en evt. leerkrachten. Als u vragen heeft over bepaalde zaken en/of gebeurtenissen die u vertrouwelijk wilt bespreken, kunt u via juf Marja een afspraak maken met juf Mariëtte.
Dit kan na schooltijd op woensdag en vrijdag (na 13.15 uur) en op donderdag na (16.00 uur).

3.1.6. 'BOUW!' lezen

In de onder- en middenbouw werken we met het programma 'BOUW!' voor kinderen waarbij het fonemisch bewustzijn en/of de letterkennis wat extra ondersteuning nodig heeft. 
Het programma 'BOUW!' besteedt aandacht aan het fonemisch bewustzijn en de letterkennis tijdens de eerste fase van het leesonderwijs. Het is heel belangrijk dat kinderen die met 'BOUW!' werken ook thuis oefenen om tot een positief resultaat te komen. 

Juf Mariëlle Kwakernaat is onze 'BOUW!'-coördinator. Zij coördineert de zorg m.b.t. het voorbereidend en het aanvankelijk lezen op onze school.
Op maandag is zij van 9.00 - 14.45 uur aanwezig om leerlingen met 'BOUW!'-lezen te begeleiden en voor het afnemen van 'BOUW!'-leestoetsen. 

Naast 'BOUW' maken we gebruik van het programma 'Letterster' voor leerlingen die het programma 'BOUW' hebben afgesloten en waarvoor het lezen en spelling nog extra aandacht en begeleiding vraagt.

3.1.7. De Kangoeroeklas

Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben deze leerlingen behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. 

Plaatsing in de Kangoeroegroep kan alleen als er sprake is van (een vermoeden van) hoogbegaafdheid of van hoogbegaafd gerelateerde problematiek of wanneer de leerling een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte heeft, die de school in alle redelijkheid niet kan bieden. De Kangoeroeklas is op dinsdagmorgen in Numansdorp. 

Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de intern begeleider van de school. Bij aanmelding worden door de school een aantal vragenlijsten ingevuld, o.a. de DHH-lijst.
Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Deze klas wordt bovenschools georganiseerd en gefaciliteerd door onze stichting CSG De Waard.

3.1.8. Zorgaanbod

Als leerlingen binnen de groep onvoldoende kunnen worden geholpen, wordt een individueel begeleidingsplan geschreven. In dit plan staat de signalering, de analyse en de begeleiding die in de dagelijkse onderwijspraktijk wordt gerealiseerd voor een bepaalde periode. Tijdens evaluatiemomenten wordt besproken of de aangeboden hulp afdoende was en hoe we de leerling eventueel verder moeten begeleiden. Tijdens dit overleg zijn de ouders, de groepsleerkacht en de intern begeleider aanwezig.

De orthopedagoog geeft adviezen m.b.t. de problematiek van zorgleerlingen aan de intern begeleider. Zorgsignalen worden vervolgens ook besproken met de ouders. 
Leerlingen die leer- en/of gedragsproblemen hebben worden - indien nodig - ook besproken met de directeur Onderwijs & Kwaliteit van CSG De Waard.

3.1.9. Samenwerkingsverband 28.04

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”.
Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas lukt dit niet altijd.
De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat dit betekent voor u als ouder en voor uw kind kunt u lezen in bijlage 3: Passend Onderwijs.

Adresgegevens:
Samenwerkingsverband Hoeksche Waard 28.04
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas.

telefoonnummer: 0628201144
Het algemene e-mail adres is: info@swv2804.nl
Website: https://swv2804.nl

3.2. De resultaten

3.2.1. Algemeen

De volgende paragrafen gaan over de resultaten van onze leerlingen. Bij het volgen van onze leerlingen maken we naast de Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' en de Doorstroomtoets in groep 8 gebruik van diverse methodegebonden toetsen.

Wij zijn van mening dat de Cito-resultaten en de cijfers maar een gedeelte van het kind weergeven. Cito-toetsen zijn bijv. momentopnames. Zij laten een 'foto' van het kind zien. Wij kijken naar de 'film': de ontwikkeling van een kind in meerdere jaren.
Bij het beoordelen van kinderen moet niet alleen worden gekeken naar de cijfers, maar ook worden gekeken naar andere capaciteiten en talenten van ieder kind. 

3.2.2. Voortgang groep 1 en 2

De leerkracht van de groepen 1 en 2 houdt d.m.v. observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en het speelwerkgedrag van de kleuters bij. Hiervoor maken de leerkrachten gebruik van de leerlijnen 'Het jonge kind' in ons leerlinggvolgsysteem Parnassys. 
Naar aanleiding van deze observaties worden onderwijskundige vervolgstappen uitgewerkt voor de groep en/of individuele leerlingen. 

3.2.3. Herfstkinderen groep 1 en 2

Wettelijk gezien moeten kinderen in gemiddeld 8 jaar het basisonderwijs doorlopen.
Dat betekent dat de kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december doorstromen naar groep 2 in het volgende schooljaar. Wij zijn van mening dat als er te snel besloten wordt een kind door te laten stromen, dit ernstige gevolgen kan hebben voor de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tijdens zijn schoolloopbaan. Wij hebben schoolbeleid vastgesteld voor deze groep kinderen.

De leerkracht bespreekt onze visie met de ouders van de herfstleerlingen tijdens het voortgangsgesprek, na uitgifte van het eerste rapport. Met dit beleid willen wij met elkaar voor het jonge kind tot een goede beslissing komen, op het juiste moment. 
Op de website vindt u bij het tabbblad Onze school - Leerlingenzorg het protocol over herfstleerlingen en de overgang groep 1-2-3. 
In dit document kunt u lezen hoe de overgang van de kleutergroep naar groep 3 op onze school is vastgelegd.

3.2.4. Het rapport

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Op het rapport van groep 1 en groep 2 wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de motoriek en de werkhouding. Bij groep 2 worden ook de vorderingen die belangrijk zijn voor het onderwijs in groep 3 (voorbereidend lezen en rekenen) vermeld.

Op het rapport voor groep 3 t/m 8 worden de prestaties weergegeven in meerdere vakgebieden. Tevens wordt op het rapport de inzet, de werkhouding en het gedrag van de leerling weergegeven. 
Bij elk rapport zitten minimaal 2 werkbladen van de leerlingen. Dit werk wordt door de leerling zelf uitgekozen, omdat zij/hij daar trots op is. Dit werk kan cognitief of creatief zijn, bijv. een spellingblad of een tekening.

3.2.5. Cito-toetsen 'Leerling in Beeld'

Vanaf groep 3 nemen we Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' af bij de leerlingen. 
We nemen deze toetsen af t/m midden groep 8. Met behulp van deze toetsen volgen we de leerlingen.  Door het analyseren van de resultaten ontstaat een objectief beeld over het presteren van de leerling gedurende de schooljaren. 
In de meeste groepen nemen we bij de leerlingen de volgende toetsen af:
* Rekenen & Wiskunde
* Begrijpend lezen
* Technisch lezen (DMT)
* Spelling en
* Woordenschat

Spelen op het schoolplein

3.2.6. Overgang naar de volgende groep

Na de zomervakantie gaan de kinderen naar het volgende leerjaar. 
Het kan echter gebeuren dat er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of de leerprestaties van individuele leerlingen. In de maanden voor de overgang hopen we met elkaar tot een goede beslissing te komen voor het betreffende kind: doubleren of bevorderen naar het volgende leerjaar. 

3.2.7. Doorstroomtoets (groep 8)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen geen eindtoets meer maar een doorstroomtoets. De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Hierdoor wordt beter duidelijk dat de leerling zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

Procedure doorstroomtoets en verwijzing:
- Scholen melden zich tussen 1 oktober en  15 november aan voor een doorstroomtoets.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op
   de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van     hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
- Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een
  hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten
  het advies niet te verhogen.

3.2.8. Standaardscores Eindtoets 8

In groep 8 maken we sinds 2017 gebruik van de IEP Eindtoets Basisonderwijs.
Deze toets wordt jaarlijks in april afgenomen. 


De meeste jaren scoort de school ruim boven de minimale norm van de inspectie.
De eindscore is mede afhankelijk van cognitieve mogelijkheden van leerlingen. Wij zijn van mening dat de school / het kind meer is dan rekenen en taal. Het gaat ons met name om het welbevinden van onze kinderen.

jaar:  schoolresultaat: minimale inspectienorm:
     
2017 85,4 (IEP) 80
2018 81,5 80
2019 86,0 80
2020 x x
2021 83,5 80
2022 87,7 80
2023 88,1 80


In verband met de coronacrisis is in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen in het primair onderwijs. In het schooljaar 2020-2021 is de IEP Eindtoets wel afgenomen. De inspectie heeft hieraan geen waardeoordeel gekoppeld, omdat deze leerlingen in zowel groep 7 als groep 8 te maken hebben gehad met thuisonderwijs. De toets wordt gebruikt als beginsituatie richting het voortgezet onderwijs. Individuele leerlingresultaten geven aan of leerlingen leerachterstand hebben opgelopen door de lockdown of niet. 

3.2.9. Beoordeling onderwijsinspectie

Op 26 oktober 2020 heeft de school online bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Tijdens dit bezoek is gesproken over de thema’s waaraan de school op dit moment werkt m.b.t. kwaliteitsverbetering. Tevens moest de school aangeven waarom deze thema’s zijn gekozen. De volgende thema’s zijn besproken:
* Het versterken van het rekenonderwijs in de bovenbouw.
* Het versterken van het leesonderwijs in de midden- en bovenbouw.
* Leerlijnen Jonge kind (groep 1/2)
Daarnaast is er gesproken over de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school.

De inspectie was zeer tevreden over de organisatie en invulling van het thuisonderwijs en het halve-dagen-onderwijs in de afgelopen maanden. Tevens kreeg de school complimenten voor de invulling van de diverse onderwijskundige thema’s.

3.3. Vervolgschool

3.3.1. Keuze van de vervolgschool

Na 8 jaar basisonderwijs staan de leerlingen (en hun ouders) voor een moeilijke keuze.
De leerlingen verlaten de basisschool.

In de Hoeksche Waard kunnen de leerlingen naar de volgende scholen van Voortgezet Onderwijs:
Yuverta - Klaaswaal
Willem van Oranje - Oud-Beijerland
Hoeksch Lyceum - Oud-Beijerland
Actief College - Oud-Beijerland.

Soms gaan leerlingen na groep 8 naar een school buiten de Hoeksche Waard. Ze kunnen dan kiezen voor het Calvijn of het Dalton Lyceum in Barendrecht of voor een school in Rotterdam (bijv. Grafisch Lyceum).

Wij raden u aan de sites van de diverse scholen te bezoeken en al in groep 7 met uw kind(eren) gebruik te maken van de verschillende open dagen.

3.3.2. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Tijdens een voorlichtingsavond in oktober worden de ouders en de leerlingen van groep 8 geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen vervolgens met hun ouders naar de diverse onderwijsmarkten en de verschillende ‘open dagen’ gaan waarop de diverse scholen van voortgezet onderwijs zich presenteren.
 
Tijdens het voortgangsgesprek tussen 10 en 31 januari ontvangen de leerlingen hun voorlopig schooladvies.
Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets; uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op
de middelbare school.


De leerkrachten van groep 8 vullen van elke leerling een onderwijskundig rapport in. Tijdens de adviesgesprekken wordt dit rapport besproken. De ouders kunnen dit rapport nog aanvullen. Nadat de ouders het toestemmingsformulier -ondertekend- op school hebben ingeleverd, wordt het onderwijskundig rapport naar de vervolgschool gestuurd. Dit rapport wordt vervolgens met de brugklascoördinator besproken voordat de leerlingen onze school verlaten (de zgn. 'warme' overdracht).
Op onze website vindt u bij het tabblad Onze school - Leerlingenzorg het protocol voor de overgang van Primair Onderwijs (CBS De Weerklank) naar scholen voor Voortgezet Onderwijs.

3.3.3. Terugkoppeling van het voortgezet onderwijs

In januari is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de leerlingen besproken.

Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs - klas 3 concluderen we dat aan meer dan 90 % van onze schoolverlaters een goed schooladvies is gegeven. Dit is een prima resultaat. (zie www.scholenopdekaart.nl) Schoolverlaters: Naar welk schooltype zijn ze gegaan?

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaal aantal leerlingen 13 13 12 16 19 9 14
VMBO
(BBL/KBL/GL)
3 3 3 6 2 1  1
MAVO 4 3 2 4 3    2
HAVO/VWO         3 3  8
VWO 6 7 7 6 11 5  3

 

Zeer geslaagde sponsorloop voor onze molen.

4. Huishoudelijke afspraken

Kinderboekenweek.

4.1. Tijdzaken

4.1.1. Schooltijden

Schooltijden gedurende de schoolweken:

Maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Woensdag 08.30 - 12.30  
Donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Vrijdag 08.30 - 12.30  

 

Orgelbouwen met een muziekdocent.

4.1.2. Aantal uren les

Lesuren van alle groepen per werkweek en schooljaar:

per week 24:30 uur
per jaar minimaal 940 uur

Onze groepen hebben elk schooljaar ongeveer 960 lesuren per jaar.

4.1.3. Urentabel

In de onderstaande tabel staat vermeld hoeveel tijd er wordt besteed aan de verschillende vakgebieden. Het spreekt vanzelf dat meer dan 50% van de lestijd wordt gebruikt voor rekenen en taal. Verdeling uren per week per vakgebied per groep:

groep 1 2 3 4
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 5:45 5:45 1:00 2:35
Nederlandse taal / lezen 4:15 4:15 9:15 7:40
Schrijven     1:15 1:00
Rekenen en wiskunde 1:30 1:30 5:00 4:00
Engelse taal 0:30 0:30 0:30 0:30
Wereldorientatie / kennisgebieden     0:45 1:15
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:15 1:15 1:00 1:15
Expressievakken, waaronder techniek 9:00 9:00 3:15 2:00
Godsdienstonderwijs 2:15 2:15 1:30 1:30
a t/m h-j     0:00 1:30
Pauze     1:00 1:15

 

groep 5 6 7 8
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 2:35 0:50 0:50 0:50
Nederlandse taal / lezen 7:40 9:15 9:15 10:00
Schrijven 0:30 0:25 0:25 0:15
Rekenen en wiskunde 4:00 5:00 5:00 4:00
Engelse taal 0:30 0:30 0:30 0:30
Wereldorientatie / kennisgebieden 2:45 2:15 2:15 2:15
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:15 1:00 1:00 1:15
Expressievakken, techniek 2:00 1:45 1:45 1:45
Godsdienstonderwijs 1:30 1:30 1:30 1:00
a t/m i , j en k 0:30 0:45 0:45 1:25
Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15

 

4.1.4. Pauze

Groep 1/2 heeft geen pauze.

Tussen 10:15 en 11:00 uur hebben de andere groepen 15 minuten pauze.

10.15 - 10.30 uur: groep 3 (plein onderbouw)
10.15 - 10.30 uur: groep 4/5

10.30 - 10.45 uur: groep 6/7
10.45 - 11.00 uur: groep 8 

Tussen 12:00 en 13:15 uur hebben de groepen op maandag, dinsdag en donderdag de middagpauze voor hun lunch, op school of thuis.

4.1.5. Werktijdenregeling

Het onderwijzend personeel is tussen de middag verplicht minimaal 30 minuten pauze te nemen in het kader van de werktijdenregeling onderwijs.

Bij calamiteiten tussen de middag kunnen er problemen ontstaan m.b.t. de verantwoordelijkheid voor kinderen die niet overblijven. Stuur uw kinderen daarom niet te vroeg naar school. Niet eerder dan
10 minuten vóór de aanvangstijd!

10 minuten voordat de school begint en in de ochtendpauze zijn meerdere leerkrachten op het plein aanwezig om toezicht te houden en om evt. vragen van ouders te beantwoorden.

Het hek bij de kleuters en groep 3 gaat om 8.20 uur en 13.05 uur open voor de ouders en kinderen.

4.2. Diverse activiteiten

4.2.1. Verkeersexamen

De leerlingen doen niet mee aan het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
De school heeft een eigen examen ontwikkeld. Dit examen wordt uitgevoerd tijdens de praktische verkeersles in groep 8 in juni: van 8 naar 1. De leerlingen rijden, onder begeleiding van ouders, naar de scholen van voortgezet onderwijs in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Onderweg worden knelpunten besproken en daarna op school nabesproken. 

De school doet in maart 2024 wel mee aan het theoretisch verkeersexamen van VVN.

4.2.2. Gymnastiek

De volgende dagen en tijden hebben onze groepen gymnastiek.
Op dinsdag krijgen alle groepen gymnastiek van een vakdocent van RegieKr8. 

Op donderdagmiddag verzorgen de groepsleerkrachten van groep 6/7 en 8 de gymles.


dinsdagmorgen 9.00 - 9.50 groep 1/2
dinsdagmorgen 10.00 - 10.50 groep 4/5
dinsdagmorgen 11.00 - 11.50 groep 3
dinsdagmiddag 13.15 - 14.05 groep 6/7
dinsdagmiddag 14.15 - 15.05 groep 8
donderdagmiddag 11.15 - 12.00 groep 6/7 (oneven week)
donderdagmiddag 11.15 - 12.00 groep 8 (even week)

Wilt u, uit hygiënisch oogpunt, zorgen voor gymkleding? Wij raden het dragen van gymschoenen aan. Als uw kind niet met gymnastiek mag meedoen, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?
Leerlingen die niet aan de gymles kunnen deelnemen, worden in een andere groep opgevangen.
Wilt u de onderbouw op gymdagen s.v.p. gemakkelijke kleding aandoen? b.v.d.
Ook voor de onderbouw adviseren wij gymkleding mee te geven voor de gymles op dinsdag.

4.2.3. Schoolzwemmen

Elke week hebben de leerlingen van groep 4 en 5 op maandagmiddag schoolzwemmen in
’s-Gravendeel. De leerlingen gaan met de bus. 

De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen wordt geïnd door zwembad De Wellen. De betaling van 
€ 50 moet tussen 1 september en 1 oktober bij zwembad De Wellen binnen zijn. Rekeningnummer IBAN: NL76RBRB8982112626 t.n.v. zwembad De Wellen te ’s-Gravendeel, o.v.v. naam kind, de groep en de school. Leerlingen die niet zwemmen worden opgevangen bij groep 3.

13.15 uur: vertrek met de bus
13.45 - 14.30 uur: zwemles
15.10 uur: terug op school

Met nadruk wijzen wij u erop dat schoolzwemmen een vast onderdeel van het lesprogramma van groep 4 en 5 is. Tijdens de zwemles wordt groep 4/5 begeleid door juf Heleen Biesheuvel en een hulpouder

4.2.4. Muziekonderwijs

Gedurende het schooljaar krijgen de groepen 30 muzieklessen aangeboden vanuit de muziekschool Hoeksche Waard. De lessen vinden plaats op donderdag.
Onze muziekdocent is: meester Damian Petrus.

rooster muzieklessen:
11.20 - 11.50 uur: groep 1/2
13.15 - 13.45 uur: groep 3
13.45 - 14.15 uur: groep 4/5
14.15 - 14.45 uur: groep 8
14.45 - 15.15 uur: groep 6/7

4.2.5. Cultuur/musical

De Stichting Kunstzinnige Vorming verzorgt diverse culturele activiteiten.
Als deze activiteiten binnen het lesprogramma passen, wordt hier aan deelgenomen.

Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 7/8 om het jaar een musical op voor hun ouders en overige familieleden.
De volgende musical is op woensdag 10 juli 2024 met groep 7 en 8.

Om het jaar organiseert de school een muziekavond. Aan deze avond doen alle groepen mee. 
De volgende muziekavond is in het voorjaar van 2025

4.2.6. Sport en spel

Op vrijdag 26 april 2024 doet de school mee aan de Koningsspelen. Deze morgen staat in het teken van sport en spel.

Verder doen we, als daar voldoende animo voor is, mee aan het korfbaltoernooi van
Oranje Zwart/De Hoeksche en aan het voetbaltoernooi, georganiseerd door de KNVB.
Voor de begeleiding van de kinderen doen we een beroep op ouders van leerlingen.

Tennisles aan alle groepen.

4.2.7. Schoolreis

Op maandag 13 mei 2024 gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.

Bestemming:
Groep 1 t/m 3: n.n.b.
Groep 4 t/m 7: n.n.b.

Groep 8 is deze dag vrij.


In de ouderbijdrage zit ook een bijdrage voor de schoolreis.
We gaan ervan uit dat iedereen in het kader van solidariteit zijn verantwoordelijkheid neemt en de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

Kosten schoolreis groep 1 t/m 3:   n.n.b.
Kosten schoolreis groep 4 t/m 7:   n.n.b.

4.2.8. Schoolkamp

Groep 8 gaat op kamp van 6 t/m 8 september 2023De bestemming is summercamp Heino.
Dit ligt tussen Deventer en Zwolle. Meer informatie vindt u op hun website: Heino.nl.
De eigen bijdrage voor het kamp bedraagt 100 euro per persoon.

In september 2024 gaan de kinderen op schoolkamp die dan in groep 7 en 8 zitten.

4.2.9. Thematisch werken: project onderwijs

Elk schooljaar hebben we een projectweek waarin schoolbreed aandacht wordt besteed aan een centraal thema. Deze projectweek wordt afgesloten met een Open Huis. Ouders en overige belangstellenden kunnen dan in alle groepen kijken naar de resultaten van het project. Tijdens het project worden de diverse vakgebieden geïntegreerd aangeboden aan de leerlingen. 

Projectweek: 18 september t/m 13 oktober 2023; thema: Wonen.
Open Huis: woensdag 11 oktober 2023

4.2.10. Bibliotheekboeken

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 is er op woensdagmorgen schoolbibliotheek. De kinderen mogen een prenten- of leesboek lenen om thuis te lezen. Ook de leerlingen van groep 4 t/m 8 mogen uit de groepsbibliotheek boeken lenen om thuis te lezen.

De groepen 3 t/m 8 brengen in het kader van leesbevordering geregeld een bezoek aan de bibliotheek en lenen daar boeken om op school te lezen. Bij verlies of schade moet het boek worden vergoed. Zonder tas geven we geen boeken mee naar huis.

4.2.11. Verjaardag leerkrachten

Wij proberen de verjaardagen van de leerkrachten te clusteren om de beschikbare leertijd zo efficiënt mogelijk in te vullen. Tevens willen we hierdoor de samenwerking tussen de diverse groepen bevorderen. 
Dit jaar vieren we alle verjaardagen op woensdag 3 juli 2024.

4.3. Communicatie

4.3.1. Maandbrief en kalender

Goede en duidelijke communicatie met de ouders/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Indien u verbeterpunten heeft horen wij dat graag.

Aan het begin van iedere maand ontvangt u per mail de maandbrief en een maandkalender. In deze brief en op de kalender leest u bijzonderheden van een komende maand. 
Ouders kunnen de maandbrief en de maandkalender ook lezen op de website

Rekenopdrachten tijdens de Buitenlesdag

4.3.2. Weekbrief

De ouders van alle groepen krijgen aan het einde van de week een weekmail van de groep van hun kind(eren). In deze brief staan bijzonderheden van de groep en de agenda voor de komende week. 
In deze agenda staat ook het huiswerk vermeld voor de groepen 4/5, 6/7 en 8.

4.3.3. Parro

Parro is een communicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken. Parro is een app op uw telefoon, waarbij u regelmatig updates krijgt van wat er in de klas gebeurt. Waar de kinderen mee bezig zijn, een opmerking of vraag vanuit de leerkracht. Ook wordt er via Parro om ouderhulp gevraagd bij bijvoorbeed lezen, verkeer of een andere activiteit waarbij ouders nodig zijn.

Ook is het via Parro mogelijk om korte berichten door te geven aan uw leerkracht. Ook ziekmeldingen mag u via Parro doorgeven. Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto's, video's of berichten mogen niet met derden gedeeld worden.

Het plannen van oudergesprekken doen we ook via Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde dagen en een tijdstip uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school moeten meerdere gesprekken inplannen.

4.3.4. Website en app CSG De Waard

Onze school heeft een 'eigen' website binnen de website van CSG De Waard. Aan deze website is ook een app gekoppeld. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore. U zoekt op CSG De Waard. Op de app ontvangt u ook push berichten als er nieuws is. Op de website en app vindt u het laatste nieuws van De Weerklank. Naast informatie kunnen dit ook foto’s zijn.

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacyregels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. 
De website is te vinden op: www.deweerklank.csgdewaard.nl

Informatie en foto's van onze school staan ook op onze facebookpagina. Incidenteel gebruiken we foto’s van kinderen bij berichten in de regionale krant 'Het Kompas'. Tevens staan er geregeld berichten over school op de website van deze krant (online berichten) en op HoekscheWaards nieuws.

Meer informatie over het gebruik van sociale media: zie 4.3.3.: Parro

 Afspraken binnen CSG De Waard over de AVG privacy regels:

* Op het openbare deel van onze website / app en op facebook plaatsen we foto’s van groepjes leerlingen, nooit individuele leerlingen. 
* We noemen geen achternamen van leerlingen.
* Ouders geven bij de inschrijving -schriftelijk- toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op:
- schoolapp en website (openbaar deel / achter de log-in).
- facebook van de school.
- nieuwsberichten naar regionale en landelijke kranten.
- de schoolgids.
* Indien ouders geen toestemming geven: geen plaatsing.

Ouders kunnen hun keuze zelf wijzigingen via Parro.

4.3.5. Ouderportaal Parnassys

Als team van De Weerklank vinden wij betrokkenheid van ouders belangrijk.
Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys is een ouderportaal beschikbaar. Via dit ouderportaal kunnen wij u meer en beter informeren over uw kind, bijvoorbeeld over de algemene gegevens van het kind (personalia en gezin), medische zaken, uitslagen van de toetsen en absenties. In dit ouderportaal kunnen de ouders met een eigen inlog de vorderingen van hun kinderen volgen.

Gebruikersnaam en wachtwoord. 
Vanuit de school ontvangt u, op het door u opgegeven e-mail adres, een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord). De eerste keer logt u in met deze gegevens.

Als u uw gebruikersnaam kwijt bent, kunt u een mail sturen naar het emailadres school: deweerklank@csgdewaard.nl. De school kan een nieuwe gebruikersnaam voor u aanvragen.
In eerste instantie wordt ook het wachtwoord automatisch toegewezen door het systeem van Parnassys. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de knop “Wachtwoord veranderen”. 
Via de optie “Wachtwoord vergeten?” op de inlogpagina kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Het ouderportaal is beschikbaar voor de ouders van alle groepen.

4.3.6. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

4.4. Vakantie en verlof4.4.1. Vakantie en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2023 - 2024

herfstvakantie 16 oktober  t/m 20 oktober
kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari
paasvakantie 29 maart t/m 1 april
meivakantie 29 april  t/m 10 mei
hemelvaartvakantie 9 mei t/m 10 mei
pinkstervakantie 20 mei t/m 20 mei
zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus


Vrije dagen i.v.m. studiedagen personeel


vrijdagmorgen  22 december 2023
woensdgmorgen 14 februari 2024
vrijdagmorgen 31 mei 2024 
vrijdagmorgen 5 juli 2024 

vrijdagmorgen 12 juli 2024

vrije middag: dinsdagmiddag 5 december 2023.

Lezen in de bibliotheek van Westmaas

4.4.2. Vakantieverlof

Ouders dienen een verlofaanvraag tijdig in bij de directie en respecteren het besluit van de directie om wel/geen verlof te geven. Voor het toekennen van extra vakantieverlof zijn regels opgesteld.
De leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend kan worden verleend indien ouders vanwege de aard van hun beroep en/of specifieke omstandigheden niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:
- het in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om
  binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële
  vakanties mogelijk is.

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:
- eenmaal per schooljaar worden verleend.
- niet langer duren dan 10 schooldagen.
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.

De directeur beslist of het extra verlof opgenomen mag worden (of niet). Afwijzing van verlof wordt schriftelijk toegelicht.
Belangrijk: uitgangspunt bij het beoordelen van verlof zijn de richtlijnen vanuit Leerplicht.

4.4.3. Bijzonder verlof

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling van schoolbezoek gebeurt bij de schoolleiding via het hiervoor bestemde formulier op de website van onze school. De directie keurt dit verzoek vervolgens met opgaaf van reden goed of af.

Verlof kan worden verleend:
*  voor het nakomen van een medische afspraak;
*  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
*  bij het 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
*  bij het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders;
*  bij het overlijden van bloed- of aanverwanten;
*  bij verhuizing of gezinsuitbreiding.

Bij overige gewichtige omstandigheden geldt: alleen in zeer belangrijke gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. Voor het van school houden van leerlingen om "onwettige" redenen zijn de ouders van betreffende leerlingen verantwoordelijk. 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. 


Voorwaarden voor (ander) geoorloofd schoolverzuim:
* bij ziekte moet dit voor aanvang van de schooldag worden medegedeeld.

* bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de directeur vooraf worden geïnformeerd.
* voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

4.4.4. Verzuimbeleid

Leerlingen gaan in de regel vanaf 4 jaar naar school. 
Met ingang van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, wordt het volgens een wettelijke bepaling leerplichtig. Een vijfjarig kind mag nog wel 5 uur per week verzuimen zonder opgaaf van reden. Wij vinden het echter wel prettig als u eventueel verzuim doorgeeft aan de leerkracht. Daar wij de totale vorming van kinderen erg belangrijk vinden, verzoeken wij ouders zo min mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 6 jaar is een kind volledig leerplichtig.


Verzuimregistratie.
Wij houden van alle ingeschreven leerlingen de afwezigheid bij in Parnassys.
Ouders melden hun kind ziek of afwezig tussen 8.15 - 8.30 uur bij de groepsleerkracht of juf Marja Gerards (schoolasssitente). Ouders kunnen hun kind(eren) ook zelf afwezig melden via Parro.
Als kinderen niet op school zijn, belt de school naar de ouders om te informeren waarom het kind niet op school is. 
Als een kind frequent ziek of afwezig  wordt gemeld, volgt een gesprek met de I.B.’er of de directie. Afhankelijk van het gesprek kan een melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden hiervan -schriftelijk- op de hoogte gesteld. Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerkplan op in overleg met de verzorgers.

Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan dan direct een proces-verbaal opmaken.

Vakantieverlof: zie 4.4.2.: zie vakantieverlof
Vrijstelling van schoolbezoek: zie 4.4.3.: bijzonder verlof

4.4.5. Te laat aanwezig

Wij houden het te laat komen van leerlingen bij. Voor de lesgang is het storend als het kind te laat binnenkomt en tevens is het voor uw kind erg vervelend om later binnen te komen.
Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. Als kinderen veelvuldig te laat komen, vindt een gesprek plaats met de ouders en kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

4.5. Gezondheid

De dominee op bezoek bij groep 1/2

4.5.1. Jeugdgezondheidszorg

In het schooljaar 2023-2024 wordt u uitgenodigd om de vragenlijsten over uw kind in groep 2 en groep 7 digitaal in te vullen. 

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. 

Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. Ouders krijgen de mogelijkheid om met een Digi-D en SMS-code (conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld. Hiermee krijgen zij toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. 

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ-assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ-assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
  Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
 • De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.
 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een vervolgafspraak.

U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:  www.rivas.nl/ouderportaal

4.5.2. Jeugdteam

Ouders met vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van hun kind kunnen ook terecht bij het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.
De jeugdteams zijn sinds 1 januari 2015 actief in de Hoeksche Waard.

Tel.: 088 1239925.
e-mail: info@jeugdteamHW.nl
website: jeugdteamHW.nl

4.5.3. Allergieën

Er zijn kinderen die een allergische reactie vertonen bij contacten met dieren en/of bepaalde voedingsstoffen.
Andere kinderen reageren op huisstofmijt. Als uw kind op een bepaalde stof allergisch reageert wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht en juf Marja Gerards? U kunt deze informatie ook aangeven via het ouderportaal van Parnassys.

Daar enkele kinderen allergisch reageren op dieren, zijn dieren op het schoolplein en in school niet welkom. Dieren zijn alleen welkom bij bijv. een spreekbeurt, na goedkeuring van de leerkracht.

4.5.4. Hoofdluis

Op school is voor iedere leerling een luizenzak beschikbaar. Deze luizenzak werkt preventief tegen overdracht van luis via de jas. Leerlingen zijn verplicht hun jassen in de luizenzak te doen.
Als uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind? b.v.d.

Andere ouders worden dan verzocht hun kinderen extra goed in de gaten te houden en te controleren op hoofdluis.

4.5.5. Schoonmaak

We vinden hygiëne heel belangrijk en willen dat onze leerlingen met schoon materiaal werken. Daarom vragen wij de ouders van de onderbouw het speelgoed en het lesmateriaal 1 x per jaar (thuis) schoon te maken. De organisatie hiervan is in handen van de leerkrachten van de onderbouw. 

4.5.6. Honden op het plein

Er zijn kinderen die bang zijn voor honden. Tevens zijn er op school leerlingen die allergisch zijn voor (deze) dieren. De school is verantwoordelijk voor alles wat er op het plein gebeurt. 
Als een hond -per ongeluk- een leerling bijt, is de school hiervoor aansprakelijk te stellen. Dit risico willen wij niet nemen. Wij verzoeken u dan ook met uw hond buiten het plein op uw kinderen te wachten. 

4.5.7. Het kind wordt ziek

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwond of door een insect wordt gebeten. De school zal dan altijd contact opnemen met u of een andere, door u aangewezen persoon. Soms wordt verzocht het kind op te halen. Kinderen gaan nooit alleen naar huis!

Een enkele keer komt het voor dat ouders of anderen niet te bereiken zijn.
Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht zelf moeten handelen en een zorgvuldige afweging moeten maken: is het kind gebaat bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of moet een arts geconsulteerd worden. Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie.

4.5.8. Medicijnverstrekking

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of aan medicatie voor ADHD/ADD.
Voor het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld door de ouders. Dit formulier is te verkrijgen bij de directie.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om er voor te zorgen dat de verstrekte medicijnen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden.
Soms vragen leerlingen om paracetamol i.v.m. hoofdpijn. Wij geven kinderen geen paracetamol of pijnbestrijding zonder contact en toestemming van de ouders.

Leerkrachten zijn niet opgeleid tot het verrichten van medische handelingen en bezitten de daarvoor vereiste bekwaamheid niet.

4.5.9. Eten en drinken

Elke woensdag is het fruitdag op school. We hopen dat alle kinderen deze dag fruit bij zich hebben. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen deze dag geen brood of koek meenemen als tussendoortje in de pauze. Ook op andere dagen bevelen we een gezond tussendoortje van harte aan.
De kinderen van de groepen 1 en 2 eten en drinken in de groep. Graag in een plastic zakje of trommeltje meegeven en voorzien van een naamsticker. Wij hebben voorkeur voor fruit, maar graag geschild en al in stukjes gesneden, zonodig vorkje meegeven. 
De andere groepen eten voor de pauze of tijdens de pauze en drinken na de pauze. 

4.5.10. Trakteren

Wanneer een kind jarig is mag het trakteren in de eigen groep. Op school zitten kinderen (en leerkrachten) die reageren op kleurstoffen of het gebruik van suiker.
Wij vragen u bij de leerkracht te informeren of dit in de groep van uw kind voorkomt. Wilt u hiermee rekening houden bij het inkopen van een traktatie? De leerlingen trakteren de kinderen in hun groep en de eigen leerkracht. De kinderen gaan niet naar de andere groepen om broertjes/zusjes en leerkrachten te trakteren.

Op advies van de GGZ vragen wij u de leerlingen voorverpakte traktaties te laten trakteren in de groepen. 

4.6. Overige zaken

4.6.1. Overblijven

Het overblijven op school wordt georganiseerd door de tussenschoolse opvang (TSO) met een eigen team van vrijwilligers. 

De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. Kinderen die overblijven worden opgevangen door het overblijfteam. Omdat we een christelijke school zijn, beginnen en eindigen we de maaltijd met gebed.

De kosten bedragen € 2,50 per keer. Bij regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen van 8 x voor € 20,- / 16 x voor € 40- of 32 x voor € 80,- zodat er niet elke keer geld mee hoeft te worden gegeven aan de kinderen.

Strippenkaarten kunnen door ouders/verzorgers worden aangeschaft bij juf Marja Gerards (schoolassistente). Dit kan alleen tijdens de werkuren van juf Marja Gerards. Zij kan de betaling dan onmiddellijk verwerken. Het is belangrijk dat het betalingsbewijs wordt bewaard tot de volgende strippenkaart is aangeschaft. Het is wel de bedoeling dat voor de zomervakantie alle uitgeschreven strippenkaarten zijn betaald.

Automatisch betalen via de bank:
U kunt een nieuwe overblijfkaart, naast contant, ook betalen via de bank. Het rekeningnummer van de overblijf is:
NL51 RABO 0324 0321 96
t.n.v. S. van Schaik, St. Ouderbijdragen De Waard
o.v.v. naam en het nieuwe kaartnummer.

Is een overblijfkaart vol, krijgt uw kind deze mee naar huis. Op de volle kaart schrijven wij het nieuwe kaartnummer, dat nummer vermeldt u bij de betaling. U krijgt dan geen betalingsbewijs meer, uw afschrift is dan uw betalingsbewijs.

Per overblijfmiddag krijgen de begeleiders een bijdrage van 8,75 euro. Dit is een landelijk vastgestelde vergoeding. Van de gelden die overblijven, na aftrek van alle kosten, worden extra materialen gekocht voor onze leerlingen en worden leuke activiteiten bekostigd.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling, dan kunt u dit doorgeven aan juf
Marja Gerards via het telefoonnummer 0186 571416, s.v.p. voor 10.00 uur!
Als u uw kind(eren) voor vaste dagen wilt opgeven, kunt u dit schriftelijk doen met behulp van een aanmeldformulier, welke te krijgen is via het overblijfteam of de schoolassistente.
Op dit formulier wordt gevraagd om een telefoonnummer te vermelden waarop u bij calamiteiten bereikbaar bent en voor evt. bijzonderheden m.b.t. dieet of allergie.

Mocht uw kind bij een vriend of vriendin willen eten in plaats van bij de overblijf, dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gegeven door de ouders. Als uw kind(eren) zichzelf af mogen melden voor de overblijf kunt u hiervoor een verklaring ondertekenen. Deze verklaring is verkrijgbaar bij juf Marja Gerards.

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfmoeders en leidt tot onrust bij de kinderen.

Bij niet tijdig, door u of uw kind(eren), voor 10.00 uur, afmelden brengen wij een strip in rekening omdat onze bezetting dan mede gebaseerd is op de aanwezigheid van uw kind.

Voor vragen over overblijven of aanmelding, kunt u contact opnemen met juf Marja Gerards;
tel. 0186 571416.

Eettijden per groep:
Eten groep 1 t/m 5: 12.00 - 12.30 uur; 
Als het eten op is, gaan de kinderen naar buiten.

Eten groep 6-7-8: 12.30 - 13.00 uur;
Tussen 12.00 - 12.30 uur spelen zij eerst op het plein.
Als het eten op is, mogen leerlingen van de bovenbouw ook naar buiten.

Op de website vindt u bij het tabbblad Ouders - Overblijven (protocol) onze werkwijze en afspraken m.b.t. het overblijven en de Tussen Schoolse Opvang. Dit protocol kunt u tevens opvragen bij de coördinator van onze TSO, mevr. M. Gerards.

Paaslunch op Witte Donderdag

4.6.2. Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door externe partners. Naast onze school wordt de BSO aangeboden door de COKD.

De COKD verzorgt de kinderopvang (voor- en na schooltijd) op de locatie 'Piratenland'. COKD biedt naast opvang voor schoolkinderen ook opvang voor baby’s en peuters.
Voor meer informatie over de COKD en voor het inschrijven van uw kind raadpleegt u de website: www.cokd.nl.
Het inschrijven van een kind voor de buitenschoolse opvang dient door de ouders zelf te gebeuren.

4.6.3. Sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen, waar al of niet een tegenprestatie voor wordt gevraagd. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen. Uiteraard beslissen wij zelf of we gebruikmaken van het aanbod van derden. Als wij een tegenprestatie leveren, is er sprake van sponsoring. Als tegenprestatie kan de school bijvoorbeeld de sponsor vermelden in de maandbrief of in de schoolgids. 

We willen alleen 'verantwoorde' bedrijven, dat wil zeggen bedrijven waarvan het imago aansluit bij de pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs moet ook bij sponsoring gegarandeerd blijven.
Op dit moment heeft de school geen (vaste) sponsors.

4.6.4. Verzekering

CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school. Deze verzekering geldt ook voor de tussenschoolse opvang. 
Het is dus niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan.
Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt kunt u contact opnemen met het stichtingskantoor.

4.6.5. Schoolfotograaf

Elk jaar worden we bezocht door de schoolfotograaf voor het maken van groeps -, portret- en gezinsfoto’s (kopen is niet verplicht).
Op donderdag 5 oktober 2023 komt de schoolfotograaf weer langs. 

Voorlezen bij 1/2 tijdens de nat. voorleesdagen

4.6.6. Met de fiets of step

De school is niet verzekerd voor schade aan fietsen, steppen, skeelers enz. Deze staan dus voor eigen risico op het schoolterrein.

Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Skeelers mogen niet mee naar binnen, zorg dus voor schoenen of bijv. pantoffels voor in het gebouw.

4.6.7. Mobiele telefoon

De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van mobiele telefoons.
Tijdens de schooluren is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan.
In de pauze blijven mobiele telefoons in het lokaal.
In groep 6/7 en groep 8 gaan de telefoons voor aanvang van de les in de telefoontas.

4.6.8. Kledingvoorschriften

Het dragen van communicatie belemmerende kledingstukken is niet toegestaan.

4.6.9. Jeugdbladen

Via school krijgen de leerlingen folders mee van jeugdbladen o.a. Malmberg of Zwijsen en bijv. typecursussen. Een abonnement of cursus sluit u daarna evt. zelf af met de aanbieder. De school is hierin geen partij. U bepaalt zelf of u op reclame van schoolleveranciers / bedrijven ingaat die vanuit school mee naar huis wordt gegeven. De school is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

4.7. Belangrijke data

In het schooljaar 2023-2024 worden weer veel activiteiten georganiseerd. De data en activiteiten staan op de jaarplanning die u in augustus hebt gekregen of ontvangt bij de aanmelding van uw kind.
Deze planner staat tevens op de website onder het tabblad Onze school - Flyer school en jaarplanner.

5. Diverse bijlagen

In dit hoofdstuk vindt u verschillende bijlagen:
In bijlage 3 wordt beschreven hoe de 'zorg op maat' binnen de Hoeksche Waard is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt is: 'Geen kind het eiland af!' 

5.1. Bijlage 1 Vervanging leerkrachten

Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden voor afwezige leerkrachten. Vooral het vinden van vervangers in de bovenbouw is problematisch.

Binnen CSG De Waard en op onze school zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de vervangingsproblematiek.

Vervanging bij afwezigheid leerkrachten:
* Inzet medewerker CSG De Waard 
* Duo-collega’s nemen evt. de groep van elkaar over
* Inzet andere parttime collega’s
* Inzet leerkrachten tijdens tijd werkdrukverlichting als hun groep gymnastiek heeft (dinsdag)
* Inzet Qrabbl voor 1 dag per week 
  [Qrabbl is een connectieplatform tussen scholen en creatieve professionals. Van kunstenaars tot
  techneuten, van theatermakers tot artiesten. Zij kunnen vervangingsproblemen op creatieve wijze
   oplossen binnen de school].
* 1 groep ontvangt 1 dag geen onderwijs (ouders weten dit minimaal om 19.00 uur,
   voorafgaande aan de volgende lesdag)
 * Bij afwezigheid van een leerkracht gedurende meerdere dagen waarvoor geen vervanging
  mogelijk is, hebben wisselende groepen een dag geen onderwijs.

Bij 1 dag geen onderwijs: Er is opvang voor kinderen waarvoor thuis geen opvang mogelijk is.

Bij langdurige calamiteit waarbij leerkrachten langdurig afwezig zijn en er geen structurele vervanging mogelijk is wordt er met 4 vaste groepen gewerkt.
De indeling wordt dan:
groep 1/2
groep 3/4
groep 5/6
groep 7/8 

De inspectie stelt dat uren later niet ingehaald hoeven te worden als kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om vervanging te vinden.

5.2. Bijlage 2 Internetgebruik door leerlingen

Op onze school zijn de computers en chromebooks beveiligd tegen ongewenste sites door filtering.
Wij beschouwen het als onze opvoedende taak kinderen bewust te maken van het goed en zinvol gebruik van sociale media (normen en waarden) en ze te leren verantwoord en bewust met dit medium om te gaan. We besteden natuurlijk ook aandacht aan het voorkomen van cyberpesten.

Binnen het team en met de kinderen is een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van internet:

 1. Kinderen mogen van internet geen programma’s downloaden. Er worden geen programma’s geïnstalleerd.
 2. Als de kinderen op internet gaan gebeurt dit met een gerichte opdracht voor bijv. rekenen, taal of geschiedenis.
 3. Leerlingen maken geen gebruik van de webcam en versturen geen mail vanuit hun schooladres.
 4. De leerkrachten bespreken met de kinderen tijdens de computerles de gevaren van internet.
 5. Als een leerling op een ‘verkeerde’ site terecht komt, meldt hij/zij dat onmiddellijk aan de leerkracht. Bij herhaling worden de ouders ingelicht. De leerkracht meldt dergelijke zaken aan de directie.
 6. Alle leerlingen hebben van CSG De Waard een eigen gebruikersnaam en een eigen wachtwoord voor hun chromebook. 
 7. Alle chromebooks zijn genummerd. Leerlingen gebruiken steeds hetzelfde chromebook.

5.3. Bijlage 3 Passend onderwijs

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Als de school handelingsverlegen is: Het kind niet meer optimaal kan helpen en begeleiden gaan we op zoek naar een andere school of wordt het kind aangemeld bij de Ondersteuningscommissie Passend Onderwijs Hoeksche Waard.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard.
Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.
Website: https://swv2804.nl

Helpdesk:
info@swv2804.nl
0186 219050 (ma t/m do, 8.30-16.30 uur)

Directie SWV PO Hoeksche Waard
Mevrouw dr. N.J. de Ronde-Davidse
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
0186 219051
nderonde@swv2804.nl

Voorzitter Ondersteuningscommissie:
mevrouw dr. D. Bijl
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
0186 219050
dbijl@swv2804.nl

5.3.1. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:
      1. De leerstof.
      Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

      2. Begeleiding door de leerkracht.
      De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.

      3. Welbevinden.
      Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes. 
         
      4. Gedrag.
      Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:
- Niveau van de leerkracht: de leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de intern begeleider: als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de intern begeleider samen met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag.

- Niveau van de extern begeleider: als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De extern begeleider gaat met de leerkracht en in samenwerking met de intern begeleider aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. U krijgt een verslag.

- Niveau van Ondersteuningscommissie: een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie. De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt één van de volgende adviezen:
  1. een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
  2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
  3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
  4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of intern begeleider van de school.