fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Schoolgids 2024-2025

1. Naar de basisschool!

Ons mooie schoolgebouw

1.1. Goed onderwijs

1.1.1. Missie en visie

Missie
Wij zijn van mening dat het team en de ouders/verzorgers met elkaar kleur geven aan de ontwikkeling van het kind op weg naar de toekomst. Het logo van de school heeft een duidelijke relatie met onze missie en visie:
Samen de toekomst kleur geven!

Visie
Wij bieden onderwijs aan, waarbij wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het unieke kind, vanuit een open christelijke levensovertuiging. Dit betekent dat alle kinderen, kerkelijk meelevend of neutraal t.o.v. onze levensbeschouwelijke identiteit, welkom zijn op onze school. Van ouders/kinderen die onze school bezoeken wordt verwacht dat zij onze identiteit, zoals deze is beschreven in het visiedocument, respecteren. 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Op De Weerklank:
* staat het kind centraal.
* maken kinderen kennis met de christelijke waarden en normen.
* besteden we veel aandacht aan kennisoverdracht als basis voor de totale ontwikkeling.
* ontwikkelen de kinderen vaardigheden die hen voorbereiden op hun functioneren in de
   maatschappij van 'morgen'.
* werken ouders en leerkrachten samen aan de ontwikkeling van het kind.

Het onderwijs wordt in overeenstemming met het Schoolplan en het Strategisch Beleidsplan van CSG De Waard aangeboden.

1.1.2. Kernkwaliteiten

Op De Weerklank wordt goed onderwijs gegeven. Dit blijkt uit de beoordeling van de inspectie (zie 3.2.9) en de behaalde resultaten door de leerlingen. Wij vinden het echter belangrijk te blijven ontwikkelen, zodat we goed onderwijs blijven verzorgen aan onze leerlingen. Onze parels / kernkwaliteiten hierbij zijn: 

* Op onze school besteden we veel aandacht aan de Bijbelverhalen en christelijke feestdagen (samen vieren).

* Op onze school besteden we veel onderwijstijd aan de basisvaardigheden, rekenen en taal. Hierbij gaan we uit van een goede kennisoverdracht (instructie) door de leerkracht. 

* Op onze school wordt in alle groepen structureel aandacht besteed aan belevend lezen en leesplezier.

* Op onze school besteden alle groepen aandacht aan coöperatief leren.

* Op onze school wordt in alle groepen aandacht besteed aan Actief Burgerschap in relatie met de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Kwink.

* Op onze school zijn voldoende chromebooks aanwezig voor het verwerken van methodische software.

1.1.3. Rekenen, taal en Engels

Onze lesdoelen sluiten aan bij de kerndoelen van het ministerie van OCW. De leerlijnen voor taal en rekenen zijn gebaseerd op de voor het primair onderwijs vastgestelde referentieniveaus.

Wij geven evenwichtig rekenonderwijs. Dit betekent dat er binnen ons rekenonderwijs een goede verhouding is tussen het traditioneel rekenen (het oefenen van vaardigheden) en het realistisch rekenen (het verwerven van inzicht). Er wordt tevens aandacht besteed aan meten, tijd en geldsommen. Tenslotte komen contextopgaven en het automatiseren van bijv. tafelsommen aan bod in de diverse groepen.

Er is binnen het taalonderwijs veel aandacht voor spelling van werkwoorden en onveranderlijke woorden. Tevens is er aandacht voor woordenschat en taalbeschouwing, waaronder grammatica en interpunctie. Tijdens de taallessen wordt ook aandacht besteed aan luisteren en spreken.

Wij bieden Engels aan vanaf groep 1. Door middel van luisteren, spreken en kijken wordt spelenderwijs Engels aangeboden m.b.v. het digitale schoolbord.

1.1.4. Adaptief leesonderwijs

Onze doelstelling is dat alle kinderen het niveau AVI Plus bereiken voordat ze naar groep 8 gaan. Naast de beheersing van de techniek, vinden wij boekpromotie erg belangrijk. Bevordering van lezen (leesplezier) heeft een positieve invloed op de leesontwikkeling en de woordenschat van kinderen.

Tijdens het leesonderwijs is er ook aandacht voor jeugdliteratuur (kinderboeken), volksverhalen, gedichten, sprookjes en stripverhalen. Leerkrachten vertellen en lezen verhalen voor die een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde pedagogische ontwikkeling van de kinderen. 

Bijzondere leesactiviteiten: 
* Nationale Kinderboekenweek; thema: 'Lekker eigenwijs!'
Tijdens de Kinderboekenweek van 2024 lezen we boeken over personages die een tikkeltje tegendraads en lekker eigenwijs zijn. De kinderboekenweek is van 2 t/m 13 oktober.

* Nationale Voorleesdagen.
Het doel van deze dagen is om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Daarnaast is er tijdens deze dagen veel aandacht voor leesplezier en boekpromotie in alle groepen. De nationale voorleesdagen zijn van 22 januari t/m 1 februari 2025.
Het prentenboek van het jaar 2025 is 'Rinus', geschreven door Ingrid en Dieter Schubert. 

* Nationale Gedichtendag.
Op deze dag (30 januari 2025) vinden diverse activiteiten plaats rondom gedichten.

* De voorleeskampioen.
Elk jaar kiest de school in november de schoolkampioen voorlezen. Deze leerling doet in februari 2025 mee aan de regionale voorleeswedstrijden in de Hoeksche Waard.

* De bibliotheek.
Er wordt positief samengewerkt met de bibliotheek. Meerdere groepen bezoeken geregeld de bibliotheek om boeken te lenen. Deze boeken worden gedurende een bepaalde periode in de groep gelezen.

* Estafette 3
Voortgezet technisch lezen bieden we aan met de nieuwste methode van Estafette.
In de groepen 4 t/m 6 ligt de nadruk op het ontwikkelen van de technische leesvaardigheid, leesbeleving en leesbegrip. In groep 7/8 ligt de focus op begrijpend en studerend lezen.

* Nieuwsbegrip Goud.
Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het actief leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. Elke week beantwoorden de kinderen sleutelvragen bij de tekst met behulp van aangeleerde leesstrategieën. 
Als de leerlingen inloggen op nieuwsbegrip.nl vinden ze daar ook een les over een andere tekstsoort (bijvoorbeeld een verhaal of een instructietekst) en woordenschatoefeningen met de woorden uit de tekst van die week.
Begrijpend en studerend lezen wordt in de bovenbouw ook aangeboden binnen de lessen Blits en Informatieverwerking.

1.1.5. Wereldoriëntatie en cultuur

Wij besteden aandacht aan natuureducatie. De groepen brengen -als het binnen de onderwijsplanning past- een bezoek aan het Hoeksche Waards Landschap in Numansdorp of aan Klein Profijt in Oud-Beijerland.

Juf Janine Gevers is intern cultuurcoördinator (I.C.C.‘er). Zij geeft vorm aan ons cultuureducatiebeleid. Cultuureducatie brengt de kinderen in contact met belangrijke culturele waarden en normen in de samenleving. Cultuureducatie leert de kinderen om kunst en cultuur te waarderen.
In alle groepen wordt aandacht besteed aan cultureel erfgoed binnen de Hoeksche Waard.
Jaarlijks brengt de bovenbouw een bezoek aan het oorlogsmonument 'De Traan' op het kerkplein.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we in de bovenbouw de methodes van Malmberg: Naut Meander Brandaan. Bij wereldoriëntatie gaan we uit van kennisoverdracht. Kennis is een voorwaarde voor het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes.

Met de methode Naut Meander Brandaan ontdekken leerlingen de samenhang tussen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek en krijgt wereldoriëntatie betekenis. 
In groep 3/4 wordt wereldoriëntatie met behulp van het digibord projectmatig en geïntegreerd aangeboden. 

1.1.6. Muziek in de klas

De groepen krijgen per schooljaar op vrijdagmorgen 15 muzieklessen aangeboden van muziekschool Hoeksche Waard. Elke les duurt 45 minuten.

Het doel van deze lessen is:

* het bevorderen van cohesie binnen de groep.
* het bevorderen van leerprestaties.
* kinderen goede muzieklessen aanbieden, plezier in zingen laten beleven.
* kinderen laten kennismaken met diverse muziekstromingen en muziekinstrumenten.

Onze vakdocent muziek heet Marieke de Vries.

1.1.7. Wetenschap en techniek

In de reguliere lessen wordt aandacht besteed aan wetenschap en techniek binnen de vakgebieden natuur (methode Naut) en handvaardigheid/tekenen.

We brengen -zo mogelijk- 1 keer per jaar een bezoek aan een technisch bedrijf, zodat de leerlingen in de praktijk kennismaken met techniek.
In oktober bezoekt groep 7/8 een door bedrijven uit de Hoeksche Waard georganiseerd
techniekfestival. 
Gedurende het schooljaar krijgt groep 8 ook wetenschap en techniek aangeboden tijdens hun kennismakingsbezoeken aan de scholen van voortgezet onderwijs.   

1.1.8. ICT in de groepen

ICT wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs.
Alle lokalen zijn voorzien van een touchscreen schoolbord. De school heeft verder de beschikking over een groot aantal chromebooks. In groep 1/2 zijn minimaal 8 chromebooks aanwezig. In de groepen
3 t/m 8 heeft ieder kind een eigen chromebook (kleine laptop). 

De kinderen leren omgaan met hardware en diverse soorten software tijdens onderwijs in de basisvaardigheden.
Taalblobs, Squla en Junior Einstein worden ter ondersteuning gebruikt bij deze vakken. Leerlingen met lees- en spellingproblemen werken tevens met het programma BOUW. 
Daarnaast worden de chromebooks gebruikt voor het opzoeken van informatie op internet en voor het schrijven van diverse teksten.
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen de mogelijkheid op school een typediploma te halen. Dit kan bij PICA.

CSG De Waard heeft een ICT-beleidsplan geschreven voor haar scholen. Dit plan vindt u op de website van CSG De Waard.

1.1.9. Sociale vorming

Wij besteden met de methode ‘Kwink’ en het leerlingvolgsysteem ‘Kindbegrip’ aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Tijdens deze lessen wordt er ook aandacht besteed aan welbevinden en veiligheid van de groep en de individuele leerling (zie 1.6.1). Hoe wij aandacht besteden aan de sociale vorming is opgenomen in ons gedragsplan. Deze is terug te vinden op de website. 

Leerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan de training Rots en Water. Deze training wordt gefaciliteerd door Kwadraad en wordt uitgevoerd door twee jeugdverpleegkundigen van jongJGZ.
In de training leren de kinderen hoe ze op een goede manier hun grenzen kunnen aangeven, hoe ze respectvol met elkaar omgaan en hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk.

1.1.10. 'School op Seef'

Verkeersveiligheid vinden wij erg belangrijk. In 2021 heeft de school voor de 6e keer het veiligheidslabel “School op Seef” gekregen. Het label is 3 jaar geldig. In het schooljaar 2024-2025 moet het label opnieuw worden aangevraagd. Voor het verkrijgen van dit label moeten jaarlijks een aantal verkeerslessen op het plein of in het dorp worden gegeven. Daarnaast moet de school beschikken over een verkeerouder, die alle activiteiten coördineert.
In het schooljaar 2024-2025 moet dit label opnieuw worden aangevraagd.

Onze verkeerouders zijn:
Contactpersoon is Miriam van Baarlen en Yvonne Tillemans
emailadres: 
verkeer.deweerklank@csgdewaard.nl

Binnen onze school is juf Janine Gevers het centrale aanspreekpunt voor de verkeersactiviteiten.

1.2. Onderwijsontwikkelingen

1.2.1. Pedagogische en didactische kenmerken

Binnen alle groepen zijn er mogelijkheden tot zelfstandig werken en/of samenwerkend leren. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de leerplekken buiten de lokalen.

De instructie en de verwerking wordt afgestemd op de individuele behoefte van leerlingen.

Er is aandacht voor coöperatief leren en werken in alle groepen: leerlingen leren van en met elkaar.

We hebben een uitgebreid leerlingvolgsysteem, zodat we elk kind kunnen volgen in zijn/haar totale ontwikkeling.

Alle leerkrachten hebben veel onderwijskundige ervaring en kennis van de ontwikkeling van kinderen.

1.2.2. Speerpunten schooljaar 2024 - 2025

Tijdens het schooljaar 2024-2025 zullen we aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

* Aanvankelijk lezen.
Op onze school gaan we vanaf het schooljaar 2024-2025 werken met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen: versie ZOEM. Deze methodewijziging vergt extra voorbereiding (scholing) en overleg in gebruik in het komende schooljaar.
Evt. wordt hierbij gebruikgemaakt van ondersteuning door methodespecialisten van Zwijsen.

* Nederlandse taal en spelling.
Op onze school geven we opnieuw invulling aan de didactische werkvormen en het onderwijsaanbod binnen de Nederlandse taal m.b.v. de methode Staal 2.
We worden hierbij ondersteund/geschoold door Onderwijs Maak Je Samen.

* Methode zaakvakkenonderwijs.
Op onze school gaan we vanaf het schooljaar 2024-2025 werken met een nieuwe methode voor de vakken Natuur&Techniek - Aaardrijkskunde - Geschiedenis: Naut - Meander - Brandaan (5/6 en 7/8.
In groep 3/4 wordt deze methode aangeboden m.b.v. de digibordsoftware van groep 4. Deze methodewijziging vergt extra voorbereiding (scholing) en overleg in gebruik in het komende schooljaar.

* Meerbegaafdheid / HB.
Op onze school geven we op basis van een doorlopende leerlijn praktische invulling aan het onderwijs aan leerlingen met een meerbegaafdheid/HB.

Bij de invulling/uitvoering worden we ondersteund door Linda-Patricia en Anke Kleijwegt (HB-specialist)
- scholing slimme kleuters (wellicht ism Bouwsteen) [groep 1 en 2]
- masterclass rijke rekenvragen schooljaar 24/25 [groep 3-8]

* EDI: Effectieve Directe Instructie.
Tijdens het werkoverleg wordt het boek EDI 2.0 o.l.v. Patricia Kanters besproken en uitgewerkt in het schooljaar 2024-2025.

* Actief Burgerschap.
Er is beleid geschreven op Burgerschap. Hierbij is vooral gekeken naar het wat en de overstijgende doelen, en nog niet zozeer naar het hoe en waarom bepaalde dingen wel/niet op school worden gedaan. In het schooljaar 2024-2025 zal het geschreven beleid gekoppeld worden aan hoe en waarom bepaalde dingen wel/niet op school worden gedaan. Dit wordt binnen ons raamwerk gekoppeld aan projecten en vieringen en worden verwerkt in het format van CSG De Waard.

* Thematisch werken (project) in combinatie met onderzoekend leren.
Project: Eten en drinken.

* ICT
- mediawijsheid
- programmeren
- +/- 4 peilers ict

* Parnassys: Ontwikkelen leerlijnen groep 1/2
(juf Agnes, juf Rianne, juf Patricia)

1.2.3. Schoolplan 2023 - 2027

Wat heeft de school over vier jaar bereikt?

1. Op onze school is de algehele kwaliteit van het onderwijs goed en behalen al onze leerlingen referentieniveau 1F op rekenen en taal op de Doorstroomtoets. Minimaal 70 % van de leerlingen behaalt op de Doorstroomtoets niveau 2F/1S.

2. Op onze school beschikken onze leerkrachten over goede pedagogische en didactische vaardigheden, waardoor kinderen optimaal profiteren van een gedifferentieerd onderwijsaanbod.

3. Op onze school hebben leerkrachten voldoende kennis en vaardigheden om het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong op goede wijze vorm en inhoud te geven in de eigen groep.

4. Op onze school wordt er in alle groepen in een doorgaande lijn gewerkt volgens het model EDI 2.0

5. Op onze school hebben we Actief Burgerschap (burgerschapsonderwijs) geïntegreerd in het leerstofaanbod in alle groepen.

6. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van bewegend en onderzoekend leren in de verschillende groepen.

7. Op onze school maken we gebruik van de expertise die zowel intern als extern aanwezig is en volgen we scholing gericht op de speerpunten va de school en/of CSG De Waard.

1.3. CSG De Waard

1.3.1. Stichting CSG De Waard

Onze school maakt deel uit van stichting Christelijke Scholengroep De Waard.

Op alle scholen wordt kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs gegeven.
De leerkrachten spannen zich in om het beste uit de kinderen te halen. Voor elk kind geldt het voor hem/haar hoogst bereikbare niveau als doelstelling. 
De stichting beheert in totaal 16 scholen in de Hoeksche Waard, waaronder 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en een school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Onze scholen worden door ongeveer 2800 leerlingen bezocht. Er werken ongeveer 350 personeelsleden bij CSG De Waard.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op Christelijke Scholengroep.
Het gaat hierbij om het in beeld krijgen, houden en controleren van de identiteit van de stichting
en de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsorganisatie, de bedrijfsvoering, het management
van processen en projecten.
De dagelijkse leiding, het dagelijks bestuur van CSG De Waard ligt bij de Bestuurder, dhr.
J. Winters.

1.3.2. Missie en visie

De scholen van CSG De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door hun kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie: 'Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs'

Levensbeschouwende identiteit.

De scholen zijn open christelijke scholen, die werken vanuit de christelijke traditie. Een belangrijke taak is de overdracht van het culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten in de verschillende scholen begeleiden de kinderen actief bij hun ontdek­kings­tocht naar de eigen identiteit. Ze geven betekenis aan Bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing met iedereen die bij de school betrokken is.

Onderwijskwaliteit.

De scholen van CSG De Waard bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

 • cognitief.
 • sociaal-emotioneel.
 • fysiek.
 • creatief.

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning

Opvoedings- en vormingskwaliteit.

De scholen van CSG De Waard bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving, doordat ze een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

1.3.3. Beeldcoaching

Binnen CSG De Waard werken we voortdurend aan de professionalisering van leerkrachten en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs. Een vorm van professionalisering is beeldcoaching.

Beeldcoaching is een methode om leraren praktisch te ondersteunen bij de interactie, de didactiek en de klassenorganisatie in de groep. Het is mogelijk dat uw kind(eren) gedurende het jaar op deze videobeelden komen te staan. Ze zijn voor intern gebruik en worden niet openbaar gemaakt. Na afloop van een begeleidingstraject worden de beelden gewist. 
Wij vragen u bij de inschrijving van uw kind of wij opnames mogen maken van de groep/evt. uw kind voor de beeldcoaching van onze leerkrachten.  
Als u deze keuze later wilt wijzigen is dit altijd mogelijk.


Het protocol met de gedragscode beeldcoaching kunt u opvragen op het bestuurskantoor van CSG De Waard.

1.3.4. Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is het kantoor van de stichting waar de administratie en de ondersteunende diensten zijn ondergebracht.
Vanuit dit kantoor ondersteunt het bovenschools managementteam en de bestuurder de scholen.

Adresgegevens:
Maseratilaan 14,
3261 NA Oud-Beijerland,
tel. 0186621461,
e-mail: bestuur@csgdewaard.nl

1.3.5. Website

Meer informatie over Christelijke Scholengroep De Waard kunt u vinden op onze website: www.csgdewaard.nl.
Tevens is CSG De Waard te vinden op Facebook (www.facebook.com/csgdewaard).

1.3.6. Meldcode

Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.'
Deze beschrijft in vijf stappen wat een school kan doen, zoals het aangaan van een gesprek met ouders t/m het inschakelen van hulpverlening. 


De meldcode ligt ter inzage op de scholen en op het kantoor van CSG De Waard in Oud-Beijerland.

1.3.7. Klachtenprocedure

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. Natuurlijk bespreekt u een probleem in eerste instantie met de betreffende persoon. Mocht u er met die persoon of de schoolleiding niet uitkomen dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de interne vertrouwenspersoon van onze school, juf Mariëtte Bouman, die u kan adviseren over de te volgen procedure. Als de reeds genoemde gesprekken niet tot goede afspraken leiden, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de Bestuurder van CSG De Waard.

CSG De Waard
J. Winters, Bestuurder  

e-mail: bestuur@csgdewaard.nl 
tel.: 0186 621461 

De klachtenprocedure van onze stichting vindt u op de website van CSG De Waard.

De externe vertrouwenspersonen 

Gomaris 
Marissa Buijs-Tanis 
e-mail: marissa@gomaris.nl 
tel.: 0646340845 

De landelijke klachtencommissie en de geschillencommissie passend onderwijs

Stichting Onderwijsgeschillen 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
tel.:
030 2809590 

1.3.8. Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, fundamentalisme, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs.

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 1113111.

1.4. Personeel & Formatie

Het team van De Weerklank: Een goed stel!

1.4.1. Leerlingenaantal

Vermoedelijk aantal leerlingen op 1 augustus 2024: 78

groep 1 8 (nov.)
groep 2 10
groep 3 8
groep 4 15
groep 5 11
groep 6 12
groep 7 10
groep 8 4

 

1.4.2. Groepsverdeling

Groep 1/2:
maandag t/m woensdagmorgen:

mevr. A. van Vliet (juf Agnes).

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. R. van der Hoek (juf Rianne).

Groep 3/4:
maandag t/m woensdagmorgen:

mevr. J. Gevers (juf Janine).

donderdag en vrijdagmorgen:
mevr. M. Kwakernaat (juf Mariëlle).

Groep 5/6:
de gehele week (niet donderdagmiddag)
dhr. M. van Bussel (meester Mauro).
mevr. L. Jonkman (juf Linda): donderdagmiddag.

Groep 7/8:
de gehele week:
dhr. M. Klijn (meester Mitch).

In de groepen hebben de leerkrachten zoveel mogelijk een eigen vakkenpakket, zodat voor iedereen duidelijk is wie onderwijs geeft in bijv. verkeer of natuurkunde en op welke dag dit vak wordt gegeven. Door de duidelijke koppeling van vakken aan leerkrachten is de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs duidelijk georganiseerd en voor iedereen herkenbaar.

1.4.3. Directietaken/spreekuur

Directeur:                                       
Mevr. J. Seton (juf Joanieke)
j.seton@csgdewaard.nl
aanwezig: dinsdag - donderdag - vrijdag

Als u haar wilt spreken, is het raadzaam van tevoren een afspraak te maken. 


Op maandag en woensdag is -in principe- zij afwezig.

1.4.4. Kwaliteitscoördinator

Mevr. P. Kanters (juf Patricia)
p.kanters@csgdewaard.nl 
aanwezig: maandag en donderdag

Juf
Patricia is onze kwaliteitscoördinator. Zij houdt zich o.a. bezig met de zorgstructuur en kwaliteitscultuur op onze school. 


Als u een afspraak met haar wilt maken, kunt u dit aangeven via de mail: p.kanters@csgdewaard.nl of via tel. 0186 571416.

Op dinsdag en woensdag is zij werkzaam als kwaliteitscoördinator op cbs De Bouwsteen in 's-Gravendeel, een andere school binnen onze stichting.

1.4.5. Computeronderwijs

Meester Mauro van Bussel zorgt -naast de directie- voor de onderwijskundige implementatie en borging van ICT.
Hij is mede
verantwoordelijk voor het gebruik van de methodische software binnen Basispoort en voor het administratiepakket Parnassys (incl. het ouderportaal).
Hij vertegenwoordigt de school ook tijdens netwerkbijeenkomsten ICT binnen CSG De Waard. 

Voor de technische ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een extern bedrijf. 
Voor de website is de directie (eind)verantwoordelijk. 

Donderdagmiddag heeft meester Mauro van Bussel tijd voor het uitvoeren van zijn ICT-taken.

1.4.6. Inzet schoolassistent

Juf Marja Gerards, onze schoolassistente is aanwezig op de volgende dagdelen:
maandag, dinsdag en donderdag: 8.15 – 12.15 uur.
woensdag en vrijdag: 8.15 – 12.45 uur.

Op vrijdag is zij om de week afwezig. Dit is in de even weken.

1.4.7. Studenten in de school

Binnen CSG De Waard worden op de scholen studenten geplaatst en begeleid.
Studenten worden begeleid volgens het beleidsplan ‘Samen Opleiden’.

De Pabo-opleiding en de school zien elkaar als natuurlijke partners bij het opleiden van toekomstige leerkrachten. Ook op onze school worden jaarlijks studenten geplaatst.

Onze schoolbegeleider binnen 'Samen Opleiden' m.b.t. het begeleiden van studenten is juf Rianne van der Hoek.

1.5. Ouderparticipatie

1.5.1. WMK vragenlijsten

In het voorjaar van 2024 zijn bij de leerlingen van de bovenbouw, de ouders (focus op oudste kind in school) en bij de medewerkers  de vragenlijst Tevredenheid afgenomen.
Bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 is tevens de vragenlijst Veiligheid afgenomen.

CBS De Weerklank scoort voor Tevredenheid
bij de ouders; gemiddelde: 7,9
bij de leerlingen; gemiddeld: 7,8
bij de medewerkers: gemiddeld: 8,3
Gemiddeld scoort de school op Tevredenheid de score: 8.
We mogen tevreden zijn met dit mooie resultaat. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Voor Veiligheid geven de leerlingen de school het cijfer 8,3.
De vraag: "Ik heb het naar mijn zin op school" wordt beoordeeld met het cijfer 8,0
Dit is een uitstekend cijfer en geven aan dat er binnen onze school welbevinden en veiligheid is bij kinderen.
Aandachtspunt is: 'Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten'.
Hieraan besteden we aandacht tijdens de lessen Sociaal-Emotioneel Leren, binnen Kwink.

1.5.2. Oudercontacten

Er zijn minimaal drie keer per jaar geplande contactmomenten voor alle groepen.
In september is het eerste contactmoment. Tijdens dit contact gaat het over het functioneren en het welbevinden van het kind op school. Dit eerste gesprek noemen wij het startgesprek. 

Het tweede contactmoment is na de uitreiking van het 1e rapport (voortgangsgesprek).
Op dit rapport worden de cijfers voor de diverse vakgebieden en de behaalde Citotoets resultaten weergegeven. Deze gesprekken vinden meestal voor de voorjaarsvakantie plaats (februari).

Het derde contactmoment is na de uitreiking van het 2e rapport, voordat de zomervakantie begint. Ouders krijgen de gelegenheid de behaalde resultaten of zorgen van hun kind(eren) nogmaals met de leerkracht te bespreken (afrondende gesprekken).

Voor de contactmomenten krijgen ouders via Parro een uitnodiging.
In Parro kunnen zij aangeven op welke dag en hoe laat zij de leerkrachten van hun kind willen spreken. T
ussendoor kan altijd een afspraak worden gemaakt voor een gesprek over hun kind. 

Gesprekken groep 5 t/m 8:
Tijdens deze gesprekken zijn ook de leerlingen aanwezig.
Tijdens deze gesprekken geven o.a. leerlingen aan wat en hoe ze willen leren (doelen stellen) en geven leerlingen aan wat en wie ze nodig hebben om deze doelen te bereiken.

1.5.3. Ouderbetrokkenheid

Bij een groot aantal activiteiten zijn ouders actief betrokken: We vinden het fijn en belangrijk dat veel ouders meedenken en meewerken aan het onderwijs. Door de hulp van ouders krijgen kinderen meer aandacht en begeleiding. 

U kunt o.a. helpen bij:
* excursies.
* de koningsspelen.
* diverse kerstactiviteiten.
* het leesonderwijs.

Wanneer ouderhulp in een bepaalde groep nodig is, krijgen de leerlingen hierover informatie via Parro via de betrokken leerkrachten. Ouders die helpen bij diverse activiteiten in en rond de school doen dit onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten en de directie.


Ouders (begeleiders) zonder inzittendenverzekering bij hun autoverzekering mogen geen kinderen vervoeren naar een excursie of andere activiteit.

1.5.4. Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen en worden niet buiten gesloten.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt  € 55,- voor het eerste en tweede kind. Voor het derde of vierde kind wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 40,- per kind.
U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken naar:
ouderraad CBS De Weerklank - Westmaas 
rekeningnummer  IBAN: NL48RABO0369957482 
o.v.v. ouderbijdrage 2024-2025.

De activiteiten die wij daaruit betalen zijn o.a.:

 • schoolreis / schoolkamp
 • kerstactiviteiten
 • paasactiviteiten
 • koningsspelen / sporttoernooien
 • museumbezoek
 • musical / muziekavond
 • eindfeest

1.6. Sociaal-emotionele vaardigheden

1.6.1. Methode 'Kwink'

Voor het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en Actief Burgerschap maken we gebruik van de methode Kwink.  
 
Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging leren we de kinderen dat ieder kind mag zijn zoals hij/zij is.
We leren de kinderen 
respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen, opvattingen en sekse.
 
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van onze leerlingen maken we binnen Parnassys gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van ‘Kindbegrip’. Dit volgsysteem geeft ons de mogelijkheid om sociaal-emotionele problemen bij kinderen te signaleren en daarna passende acties te ondernemen, eventueel in overleg met het schoolmaatschappelijk werk en de ouders.
 
De gegevens uit de vragenlijst 'Kindbegrip' (Veiligheid) worden anoniem gedeeld met Driestar Educatief. Zij delen deze gegevens vervolgens met de inspectie.

1.6.2. Gedrag & Pesten

Pesten op school is een probleem voor kinderen, ouders en leerkrachten. Pesten richt altijd schade aan. Zodra pesten wordt geconstateerd, wordt er zo snel mogelijk ingegrepen.
 
De inbreng en medeverantwoordelijkheid van leerlingen vinden wij belangrijk in ons beleid m.b.t. het omgaan met pesten. Ook tijdens de lessen uit Kwink en Kind op Maandag wordt er in alle groepen aandacht besteed aan gedrag en het positief omgaan met elkaar.
Hoe wij omgaan met pesten is beschreven in ons Gedragsprotocol. Dit protocol kunt u vinden op onze website bij:
Onze school - Leerlingenzorg.

1.6.3. Veiligheid leerlingen

Voor de leerlingen van de bovenbouw zetten we elk jaar in februari -anoniem- een vragenlijst uit over veiligheidsbeleving. De resultaten worden binnen het team en evt. binnen de groepen besproken.
Afhankelijk van het groepsresultaat worden specifieke (groeps)activiteiten georganiseerd.

De resultaten worden vermeld bij 1.5.1. WMK vragenlijsten.
 
Ons veiligheidsplan is opgenomen op onze website bij onze school - gedrag en veiligheid

1.6.4. Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor al uw vragen m.b.t. het opvoeden van uw kind(eren). U kunt hierbij denken aan het gedrag van uw kind, moeilijkheden in de thuissituatie, als uw kind onzeker is, als er sprake is van een echtscheiding of als u bepaalde twijfels of vragen heeft. 

U kunt een afspraak maken voor het schoolmaatschappelijk werk via de kwaliteitscoördinator  (email: p.kanters@csgdewaard.nl of tel.: 0186 571416).

1.6.5. Beleid schorsing en verwijdering

In uitzonderlijke gevallen (zie Pestprotocol) kan een leerling tijdelijk de toegang tot de school  worden ontzegd. Uiteraard is er in dit soort gevallen overleg tussen de ouders, de leerkracht, de directie en de Bestuurder van CSG De Waard.
Ook kan een leerling definitief van school worden verwijderd. Het beleidsplan ‘Toelating, schorsing en verwijdering leerlingen’ is na te lezen op de website van onze stichting CSG De Waard en op de site van onze school via:
Onze school - Gedrag en veiligheid.

In het proces tot schorsing en/of verwijdering van leerlingen maken we gebruik van een formulier incidentenregistratie.
Hierover vindt u meer informatie op onze website bij:
Onze school - Gedrag en veiligheid.

2. Het onderwijs

Leerlingen groep 3 hebben hun letterdiploma behaald.

2.1. Aanbod

2.1.1. Kerndoelen

In het onderwijs draait het om het ontwikkelen van met name de basisvaardigheden. Kinderen moeten leren lezen en rekenen. In de Wet Primair Onderwijs staat in welke vakken de kinderen onderwijs moeten krijgen. Bij elk vakgebied zijn kerndoelen vastgesteld. Bij de aanschaf van nieuwe methodes wordt zorgvuldig gekeken naar deze kerndoelen en naar de referentieniveaus voor rekenen, taal en lezen.

Wij zijn van mening dat het welbevinden van het kind en de betrokkenheid bij het onderwijs en een veilige omgeving  basisvoorwaarden zijn om tot leren te komen. In onze visie op leren vinden wij kennis(overdracht) belangrijk. Kennis is voorwaarde om tot het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes te komen.

2.1.2. Aanbod groep 1 en 2

Kinderen die net vier jaar zijn leren eerst hoe het is om de hele dag op school te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt.
In groep 1 leren de kinderen veel ontdekkend en spelenderwijs. 
In groep 2 leren de kinderen basisvaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in groep 3. Er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende activiteiten als beginnende geletterdheid en ontluikende gecijferdheid.
Daarnaast is er natuurlijk ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de motoriek. 

De ontwikkeling van de kinderen volgen wij met behulp van de observatielijsten leerlijnen jonge kind. 

Schoolbeleid voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari (het 'jonge' kind)

Om te beslissen of kinderen overgaan naar groep 2 en/of groep 3 worden de kinderen gevolgd met het leerlingvolgsysteem van Parnassys: Leerlijnen ‘Het jonge kind. Bij alle kinderen wordt in november de vragenlijst sociaal-emotionele ontwikkeling 'Kindbegrip' ingevuld. Bij aanwezige zorg en bij kinderen die evt. versneld doorstromen naar groep 2 en/of groep 3 wordt in maart/april nogmaals de vragenlijst ‘Kindkans’ ingevuld en met elkaar besproken.
Naast deze facetten wordt gekeken naar werkhouding, concentratie en interesses. Al deze onderdelen vormen samen de doorslag of een kind doorgaat naar groep 2 of groep 3.
De school heeft hierin uiteindelijk de eindbeslissing.

2.1.3. Aanbod groep 3 t/m 8

In groep 3 wordt begonnen met aanvankelijk lezen/taal en rekenen. Tot de kerstvakantie leren de leerlingen tijdens het taalonderwijs de belangrijkste klinkers en medeklinkers. De kinderen kunnen in januari minimaal drie-letterwoorden lezen. Na de kerst wordt het technisch lezen verder geautomatiseerd en krijgen de leerlingen wekelijks een aantal spellingregels aangeboden.
Vanaf groep 4 wordt het lezen onderverdeeld in technisch en begrijpend lezen.

Tijdens de rekenlessen wordt in groep 3 aandacht besteed aan getallen en bewerkingen en aan meten en meetkunde. In de bovenbouw komen de domeinen breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten en verbanden erbij.

We starten in groep 3/4 op eenvoudige wijze met wereldoriëntatie en verkeersonderwijs. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen ook natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, informatieverwerking en studerend lezen aangeboden.
In de bovenbouw leren de kinderen hoe ze een boekbespreking moeten maken en worden werkstukken gemaakt over diverse onderwerpen. 
Over de gemaakte boekbespreking en het geschreven werkstuk wordt in de groep een presentatie gegeven, zodat leerlingen leren voor een groep te spreken.

2.1.4. Ambulante taken

juf Mariëtte Bouman: woensdag en donderdag:

* dag 1: (woe.) 
- Aandacht voor rekenen: (meer) leerlingen moeten naar S1 (Rekenheld?) RT: ondersteuning in
  leesonderwijs: splitsen groep 3/4, hulp aan zorggroep of begeleiden kleuters met leerachterstand. 

- Beleidsontwikkeling basisvaardigheden (rekenen). 

* dag 2: (do.) 
´s morgens:
- aandacht voor rekenen: (meer) leerlingen moeten naar S1. We willen leerlingen meer uitdagen op rekengebied. 

- RT: ondersteuning in leesonderwijs: splitsen groep 3/4, hulp aan zorggroep leerlingen met meer ondersteuningsbehoefte. 

- Beleidsontwikkeling basisvaardigheden (rekenen).

's middags:

- Activiteiten in kader gedragspecialist en vertrouwenspersoon. 

- Beleidsontwikkeling basisvaardigheden (rekenen). 

juf Linda Jonkman: vrijdag: 

* even weken: 
- Plusklas groep 5 t/m 8. 

- Nieuwsbegrip.
  Andere tekstsoort/ woordenschat/ Nieuwsrekenen met één van de groepen van 5/6 en één van de
  groepen van 7/8.  

* oneven weken: 
- Plusopdrachten met kleuters en groep 3/4.

- Voortgangsgesprekken pluswerk alle leerlingen.  

- Nieuwsbegrip.
  Andere tekstsoort/ woordenschat/ Nieuwsrekenen met één van de groepen van 5/6 en één van de
  groepen van 7/8.  

juf Mariëlle Kwakernaat: maandag:

BOUW - lezen / Letterster en/of Ralfi lezen.

2.1.5. De Laddergroep (HB)

Op vrijdagmorgen zal juf Linda Jonkman binnen onze school het onderwijs aan kinderen met meervoudige intelligentie/HB vormgeven.

Zij zal deze kinderen en de leerkrachten in de groepen begeleiden en assisteren. Tevens zal ze een aantal leerlingen buiten de groep onderwijs aanbieden in de zg. Laddergroep.
In de Laddergroep wordt, door middel van cognitief uitdagende opdrachten, aandacht besteed aan het leren leren én aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

2.1.6. De methodes

We maken gebruik van de volgende methodes:

Schatkist (nieuwste versie) - groep 1 en 2
Rekenen/Wiskunde - Pluspunt, versie 4 (gr. 3-8)
Aanvankelijk lezen
(ZOEM-versie)
- Veilig leren lezen (gr. 3)
Voortgezet technisch lezen - Estafette nieuw, versie 3 (gr. 4-8)
Begrijpend lezen -
Nieuwsbegrip XL (gr. 4-8)
Studerend lezen - Blits (gr. 6-8)
Informatieverwerking (gr. 6-8)
Spelling - Staal 2 (gr. 4-8)
Taal: 
luisteren, spreken, schrijven
- Staal 2 (gr. 4-8)
Schrijven -
-
Schatkist (gr. 1/2)
Pennenstreken (gr. 3-8)
Engels - Take it easy (gr. 1-8)
Wereldoriëntatie - Meander/Brandaan/Naut (gr. 3/4)
Aardrijkskunde - Meander (gr. 5-8)
Geschiedenis - Brandaan (gr. 5-8)
Natuur en techniek - Naut (gr. 5-8)
Verkeer - Let's Go (gr. 1-8)
Sociaal-emotionele vorming - Kwink (gr. 1-8)
Expressie   Diverse bronnen(boeken)
Muziek - 123Zing (gr. 1-8)
Godsdienstonderwijs - Kind op Maandag (gr. 1-8)
Actief Burgerschap - o.a. Kind op Maandag / Kwink 

We werken in de groepen 4 t/m 8 met de methodes Staal 2. Deze methode is gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en de kerndoelen voor Nederlands. Deze methode biedt herhaling, verrijking en verdieping naast de basisstof. Het leerstofaanbod is resultaatgericht en zorgt voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

We werken in de groepen 3 t/m 8 met de nieuwste rekenmethode van Pluspunt, versie 4.
De vernieuwde methode Pluspunt bouwt voort op de goede resultaten en duizenden positieve gebruikerservaringen van leerkrachten. 
Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de leerstof. Het gaat daarnaast ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Functionele gecijferdheid is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.

2.1.7. Huiswerk

De kinderen van de groepen 3 en 4 krijgen geen huiswerk mee. Incidenteel worden ouders gevraagd hun kind te helpen bij bijv. spelling, lezen of rekenen.
In groep 4 vragen we de ouders wel met hun kinderen geregeld tafelsommen te oefenen. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen af en toe huiswerk mee om te maken of te leren. Vanaf groep 6 wordt elke week een of meerdere opdrachten huiswerk gegeven.   

Ter behoud van de schoolboeken is het verplicht dat leerlingen de schoolboeken in een stevige rugzak vervoeren. Beschadigde boeken moeten worden vergoed. 
De leerlingen van groep 6 t/m 8 adviseren wij een agenda voor hun huiswerk en een rekenmachine voor rekenen en wiskunde aan te schaffen. 

2.2. Geloof en delen

2.2.1. School en geloof

Op school komen kinderen om te leren. Daarnaast is de school een ontmoetingsplaats waar kinderen worden voorbereid op hun positie in de maatschappij van morgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een respectvolle manier leren omgaan met hun medemens, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid. Elk jaar besteden we op 1 oktober in de groepen aandacht aan de diversiteit van mensen.

Tijdens ons godsdienstonderwijs maken we gebruik van de methode Kind op Maandag. In elke groep wordt wekelijks een aantal Bijbelse liederen gezongen. We maken hierbij gebruik van digitale mogelijkheden.

We besteden veel aandacht aan de christelijke feestdagen.
De zomersluiting vieren we met leerlingen en evt. ouders in de Dorpskerk van Westmaas. Het kerstfeest en/of de paasviering vieren we met de leerlingen in de Dorpskerk of op school (speellokaal of groepslokaal).  
In de groepen is ook aandacht voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid. 

2.2.2. School en goede doelen

Wij laten kinderen kennis maken met christelijke waarden en normen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen leren delen met mensen die hulp nodig hebben: ver weg en dichtbij. Elke dag mogen de leerlingen geld meenemen voor het goede doel, maar op dinsdag wordt hier extra aandacht aan besteed.
Uw vrijwillige bijdrage voor het gekozen doel kunt u overmaken naar rekeningnummer IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. Ouderraad CBS De Weerklank o.v.v. goede doelen school.

Het doel van de zending is Stichting Care4Malawi.
In Malawi zet de fam Barth zich in voor alle mensen die direct of indirect beschadigd zijn geraakt door criminaliteit. Zij helpen daar gebroken levens en relaties te herstellen en hebben oog voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn. Met elkaar willen we het werk van familie Barth in Malawi van harte blijven ondersteunen (De kinderen van familie Barth waren leerlingen van onze school tot hun vertrek naar Malawi op 2 april 2024).

2.3. Oudercontact

Kerstfeest met elkaar in de Dorpskerk van Westmaas.

2.3.1. Betrokkenheid ouders

Wij zien ouders als educatieve partners. Dit betekent dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders en school, al hebben de school en de ouders verschillende eindverantwoordelijkheden. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs. 
Een voorwaarde voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen tussen ouders en leraren. 
De gedachte achter educatief partnerschap is, dat de school en de ouders een gemeenschappelijke inspanningsverplichting hebben met als doel: de optimale ontwikkeling van het kind.
Leren en opvoeden gaat in samenwerking tussen school en ouders: dus hand in hand!

2.3.2. Rapporten

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Het rapport wordt gekoppeld aan de afnameperiodes van de Cito-toetsen Leerling in Beeld.

rapport 1: 14 februari 2025
rapport 2:  4 juli 2025

In het rapport zit ook een portfolio van de leerlingen. Hierin zitten opdrachten of toetsen waar het kind trots op is. Als het rapport wordt ingeleverd, moet het door minimaal één ouder zijn ondertekend voor gezien.  

start- en gesprekken (kennismaking)
16 sept (ma) t/m 19 sept. 2024 (do)

voortgangsgewprekken na 1e rapport
17 (ma) t/m 20 (do) febr. 2025

evaluatiegesprekken na 2e rapport
7 juli t/m 10 juli 2025

2.3.3. Inloopmorgen: alle groepen

Vier keer per jaar houden we een zgn. inloopmorgen. De kinderen komen deze ochtenden tussen 8.20 uur en 8.45 uur met hun (groot)ouders in de groepen en laten de bezoekers hun schriften en werkboeken zien en vertellen over hun werkzaamheden. De leerkrachten zijn wel in de lokalen aanwezig, maar de kinderen laten hun schriften zien en vertellen daarover.

De kinderen van groep 1/2 laten zien over welk thema ze werken en laten de werkjes die daarbij horen.


Data:
maandag: 26 augustus (eerste schooldag)

maandag: 18 oktober 2024 

donderdag 6 februari 2025

Open Huis: woensdag 2 april 

dinsdag: 17 juni

2.3.4. Informatie bij gescheiden ouders

Als ouders scheiden, is dat voor alle betrokkenen moeilijk en verdrietig.
Op school gaan kinderen soms ander gedrag vertonen en minder presteren. Toch is school vaak een stabiele factor en daardoor een veilige plek. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij zullen ons dan ook neutraal opstellen bij een echtscheiding.

Wij zullen beide ouders informeren over hun kind. In beginsel zullen beide ouders worden uitgenodigd voor de gespreksavonden en vieringen. Ook zullen beide ouders de schoolgids en schoolpost ontvangen. Tot slot ontvangen beide ouders inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys. 

 Aanvullingen vanuit de AVG:
* Beide ouders met bevoegd gezag hebben recht op informatie over hun kind, maar niet het recht op ínformatie over elkaar.
* Ouders met gezag hebben inzage in het leerlingdossier als het gaat om de zaken die daarin zijn opgenomen en die betrekking hebben op hun kind. Zijn ouders gescheiden, dan hebben zij geen recht meer om persoonsgegevens van elkaar in te zien.
* Het inzagerecht heeft geen betrekking op werkaantekeningen, tenzij de aantekeningen worden opgeslagen in een dossier of de aantekeningen wel verstrekt worden aan anderen (zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).

2.3.5. Kindgesprekken

Gedurende het schooljaar houden we met de kinderen kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan het welbevinden van het kind. 

De kindgesprekken worden tussendoor in de groep, of bijv. tijdens het spelen of zelfstandig werken gevoerd. Daarnaast voert de kwaliteitscoördinator of de gedragspecialist (vertrouwenspersoon) gesprekken met kinderen. Deze gesprekken vinden plaats op verzoek van de leerling, de ouder of de leerkracht. De leerling bepaalt welke informatie met derden wordt gedeeld. 
De vertrouwenpersoon heeft donderdagmiddag -onder schooltijd- tijd voor gesprekken met leerlingen.

De vertrouwenspersoon binnen onze school is voor ouders en leerlingen: juf Mariëtte Bouman.

We houden met de leerlingen van groep 5 t/m 8 startgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken, omdat wij de leerlingen van de bovenbouw willen betrekken bij hun leerproces. 

2.3.6. Oriëntatiegesprek

Ouders kunnen, voordat zij besluiten hun kind in te schrijven als leerling van groep 1, een kennismakingsbezoek afspreken met Joanieke Seton, directeur van de school.
Wij doen dit bij voorkeur 's morgens vanaf 9.00 uur. Ouders zien de school dan in 'bedrijf'. Tevens kan het kind na een rondleiding een poosje meespelen in de kleutergroep.
De directeur is aanwezig op school op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

2.3.7. Inschrijving van nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt inschrijven op De Weerklank kunt u om een inschrijfformulier vragen bij de directie. 
U kunt dit formulier ook downloaden vanaf de website. U vindt het formulier onder het submenu: ouders - aanmelden nieuwe leerling.

Wanneer uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag het 6 dagdelen (morgen of middag) naar school komen om alvast een beetje te wennen. Op welke dagen uw kind komt proefdraaien, spreekt u af met de leerkrachten van groep 1/2. Als uw kind 4 jaar is, mag het iedere dag naar school.
Kinderen die tussen 1 augustus 
en het einde van de herfstvakantie 4 jaar worden, zijn vanaf het begin van het schooljaar welkom als gastleerling in de kleutergroep. Kinderen worden officieel ingeschreven bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd.

2.3.8. Instap nieuwe kleuters

Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de medewerkers van de kinderopvang (COKD) en/of  peuterspeelzaal De Minimaasjes en de leerkrachten van groep 1/2 voordat instroom van een leerling in de kleutergroep plaatsvindt. Hierdoor kunnen we het kind optimaal begeleiden bij de instroom in
groep 1.


Na het proefdraaien worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkrachten. Tijdens dit gesprek wordt het proefdraaien geëvalueerd, worden kindkenmerken besproken die zijn waargenomen tijdens het proefdraaien.  

Na enkele weken basisonderwijs worden de ouders van nieuwe leerlingen door de  kwaliteitscoörninator, juf Patricia Kanters, uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. aandacht besteed aan de voorschoolse levensontwikkeling van de leerling en wordt er een leerlingdossier opgestart voor de komende jaren op onze school.

2.3.9. Naar groep 1/2 en 3/4

Om 8.20 en 13.05 uur gaat het hek open bij het onderbouwplein. De leerlingen mogen bij de buitendeur van het groepslokaal afgezet worden door hun ouders/verzorgers en worden opgevangen door de leerkracht.
Korte mededelingen of bijzonderheden kunnen op dat moment aan de leerkracht worden doorgegeven. Voor een langer gesprek kan een afspraak worden gemaakt via mail of Parro.

Na schooltijd halen de ouders/verzorgers hun kind(eren) weer op bij het onderbouwhek.
Met eventuele vragen kunt u na schooltijd bij ons terecht.

2.3.10. Naar groep 5 t/m 8

De leerlingen van groep 5 t/m 8 blijven voor schooltijd op het plein aan de Beatrixlaan.
Om 8.25 uur (als de bel gaat) gaan de leerlingen in de rij staan en vervolgens met de leerkracht naar binnen.

Na schooltijd mogen de kinderen op het plein blijven spelen. De school is na schooltijd echter niet meer verantwoordelijk voor kinderen die op het plein blijven. Wel zullen we kinderen aanspreken op hun gedrag en taalgebruik als dat nodig is. We hebben het recht kinderen van het plein te sturen als de situatie daarom vraagt.

2.3.11. Uitschrijven van leerlingen

Van leerlingen die onze school verlaten, wordt een onderwijskundig rapport geschreven. Dit rapport is bestemd voor de nieuwe basisschool of de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Voordat dit rapport wordt vastgesteld, wordt het met de ouders besproken.

2.4. De diverse geledingen

2.4.1. Stichting Christelijke scholengroep De Waard

De school wordt bestuurd door de Stichting Christelijke Scholengroep De Waard.
De dagelijkse leiding hiervan ligt bij de bestuurder van CSG De Waard, dhr. J. Winters.

2.4.2. Raad van toezicht

Christelijke Scholengroep De Waard heeft een Raad van Toezicht. 
De leden van de Raad van Toezicht hebben als belangrijkste taak toe te zien op de werkzaamheden en het functioneren van de bestuurder, dhr. J. Winters. 
De Raad van Toezicht heeft o.a. tot taak de begroting en de jaarrekening van CSG De Waard vast te stellen.

2.4.3. Medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De MR houdt zich bezig met beleid op schoolniveau. In de vergaderingen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: de groepsindeling, de begroting, de schoolgids, het jaarplan en het jaarverslag.

Wanneer u bepaalde onderwerpen in de raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de voorzitter van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR. Tijdens het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van notulen wordt rekening gehouden met de privacy van personen. Privacy gevoelige onderwerpen worden niet met derden gedeeld.

Op bepaalde punten is instemming van de MR verplicht, bijv. bij het vaststellen van de ouderbijdrage en het wijzigen van de schooltijden. Op andere punten heeft de MR adviesrecht. Hierbij kunnen we o.a. denken aan de groepsverdeling (formatie).

Een verslag van de vergadering wordt, na vaststelling van de notulen, op de website geplaatst bij het item ouders - medezeggenschapsraad.

2.4.4. Leden medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Mevr. R. van der Hoek
Mevr. A van Vliet
Dhr. M. Klijn

Oudergeleding:

Leden:                        
Dhr. J. Dijkers
Mevr. H. Voortman

Mevr. F. van Die-Kout

Algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad: mr.deweerklank@csgdewaard.nl

Tijdens (een gedeelte van) de MR-vergaderingen is Joanieke Seton, directeur van onze school. aanwezig als adviseur en contactpersoon namens de bestuurder van CSG De Waard.

2.4.5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden op basis van het reglement ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR.

Alle bovenschoolse zaken worden besproken in de GMR, terwijl schoolzaken op het niveau van de MR worden behandeld. De GMR bestaat uit acht personen, vier ouders en vier personeelsleden. 

2.4.6. Ouderraad

De ouderraad organiseert i.s.m. ouders diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school. 
email: ouderraad.deweerklank@csgdewaard.nl


Leden ouderraad

Personeelsgeleding:

mevr. M. Bouman
mevr. J. Gevers
mevr. M. Kwakernaat

Oudergeleding:

mevr. Danja de Jong (voorzitter)


mevr. Sylvia Bisschop (secretariaat)

mevr. Joanneke Verhorst (penningmeester)

email: penningmeester.deweerklank@csgdewaard.nl

Leden:           
mevr. Anke Berkhout
mevr. Karin Huijer - Luijendijk
Sabrina Voortman

Juf Joanieke Seton is namens de directie contactpersoon voor de ouderraad.

3. Onderwijskwaliteit

Een uitstekend resultaat van groep 8 op de IEP-Doorstroomtoets.

3.1. Pedagogische en didactische aanpak

3.1.1. Het pedagogisch klimaat

Kernwaarden binnen onze school zijn welbevinden, betrokkenheid en veiligheid. Dit zijn basisvoorwaarden voor leerlingen om tot leren te komen.

Wij streven naar een veilig leer- en leefklimaat binnen onze school en vinden het erg belangrijk dat ieder kind zich bij ons prettig voelt. In de groepen worden de leerlingen aangespoord tot het ontwikkelen van eigen leerstrategieën en tot het zelf verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk (Eigenaarschap).

Tijdens diverse activiteiten mogen de leerlingen met elkaar overleggen en/of in groepjes werken. Samenwerkend leren vinden wij belangrijk. Het samenwerkend leren proberen we te optimaliseren door geregeld coöperatieve werkvormen in te zetten.

3.1.2. Evaluatie vorderingen

De vorderingen van alle leerlingen worden minimaal 3 keer per jaar besproken tussen de groepsleerkrachten en de kwaliteitscoördinator. Tijdens deze bespreking wordt het functioneren en presteren van alle leerlingen geëvalueerd n.a.v. trendanalyses op groepsniveau.
Door gebruik te maken van de 4-D cyclus (Data-Duiden-Doelen-Doen) bewaken we de kwaliteit van ons onderwijs.

De trendanalyses op schoolniveau worden ook 2 keer per jaar besproken met de directeur Onderwijs & Kwaliteit en/of de bovenschools kwaliteitscoördinator van CSG De Waard. 

3.1.3. Groepsplan

Na afname van de Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' wordt een groepsplan gemaakt. Naar aanleiding van de resultaten wordt de groep in max. 3 niveaugroepen verdeeld.
Bij de indeling wordt ook gekeken naar de behaalde resultaten tijdens de methodegebonden toetsen en naar de werkhouding van het individuele kind.

Er zijn leerlingen die op basis van dit overzicht:

1. een korte instructie krijgen, de basisstof maken en daarna verrijkingsstof en verdiepingsstof maken.
2. de groepsinstructie krijgen, de basisstof maken en extra opdrachten maken (methodevolgers).
3. verlengde instructie krijgen en de minimale basisstof maken en vervolgens de herhalingsstof maken.

Een groepsplan heeft in principe een termijn van 5 maanden, na ongeveer 2 maanden vindt een tussenevaluatie plaats en kan het groepsplan worden aangepast, afhankelijk van de behaalde resultaten tijdens methodegebonden toetsen.

3.1.4. Remedial-teaching (zorg op maat)

Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. Remedial-teaching gebeurt meestal in de eigen groep door de eigen leerkracht. 
Leerlingen die de basisstof goed beheersen krijgen voor rekenen en taal/lezen verdieping en verrijking aangeboden binnen de eigen groep. 

3.1.5. Vertrouwenspersoon

Juf Mariëtte Bouman is vertrouwenspersoon voor gesprekken met leerlingen, ouders en evt. leerkrachten. Als u vragen heeft over bepaalde zaken en/of gebeurtenissen die u vertrouwelijk wilt bespreken, kunt u via juf Marja een afspraak maken met juf Mariëtte.
Dit kan na schooltijd op woensdag (na 13.00 uur) en op donderdag vanaf 13.15 uur.

3.1.6. 'BOUW!' lezen

In de onder- en middenbouw gebruiken we het programma 'BOUW!' bij kinderen waarbij het fonemisch bewustzijn en/of de letterkennis extra ondersteuning nodig heeft tijdens de eerste fase van het leesonderwijs. 
Het is heel belangrijk dat kinderen die met 'BOUW!' werken ook thuis oefenen om tot een positief resultaat te komen. 

Juf Mariëlle Kwakernaat is onze 'BOUW!'-coördinator. Zij coördineert de zorg m.b.t. het voorbereidend en het aanvankelijk lezen op onze school.
Op maandag is zij van 8.45 - 14.45 uur aanwezig om leerlingen met 'BOUW!'-lezen te begeleiden en voor het afnemen van 'BOUW!'-leestoetsen. 

3.1.7. De Kangoeroeklas

Binnen CSG De Waard is er een regionale plusklas, ‘De Kangoeroeklas’. In deze klas wordt onderwijs verzorgd aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben deze leerlingen veelal behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. Deze klas wordt bovenschools georganiseerd en gefaciliteerd door onze stichting CSG De Waard. De Kangoeroeklas is op dinsdagmorgen in Numansdorp. 

Plaatsing in de Kangoeroegroep kan alleen als er sprake is van (een vermoeden van) hoogbegaafdheid of van hoogbegaafd gerelateerde problematiek of wanneer de leerling een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte heeft, die de school in alle redelijkheid niet kan bieden. 
Aanmelden voor de Kangoeroeklas geschiedt via de kwalitietscoördinator van de eigen school.
Bij aanmelding worden door de school een aantal vragenlijsten ingevuld, o.a. de DHH-lijst.

DHH: Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid.

3.1.8. Samenwerkingsverband 28.04

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Hoeksche Waard 28.04. Het motto van het SWV 28.04 is: “Geen kind het eiland af”.
Dit wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs te bieden. Helaas lukt dit niet altijd.
De basisondersteuning en de extra ondersteuning van de school is niet altijd toereikend. Wat dit betekent voor u als ouder en voor uw kind kunt u lezen in bijlage 3: Passend Onderwijs.

Adresgegevens:
Samenwerkingsverband Hoeksche Waard 28.04
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas.

telefoonnummer: 0628201144
Het algemene e-mail adres is: info@swv2804.nl
Website: https://swv2804.nl

3.2. De resultaten

Verkeer: De dode hoek les.

3.2.1. Algemeen

De volgende paragrafen gaan over de resultaten van onze leerlingen. Bij het volgen van onze leerlingen maken we naast de Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' en de Doorstroomtoets in groep 8 gebruik van diverse methodegebonden toetsen.

Wij zijn van mening dat de Cito-resultaten en de cijfers maar een gedeelte van het kind weergeven. Cito-toetsen zijn momentopnames. Zij laten een 'foto' van het kind zien. Wij kijken naar de 'film': de ontwikkeling van een kind in meerdere jaren.
Bij het beoordelen van kinderen moet niet alleen worden gekeken naar de cijfers, maar ook worden gekeken naar andere capaciteiten en talenten van ieder kind. 

3.2.2. Voortgang groep 1 en 2

De leerkracht van de groepen 1 en 2 houdt d.m.v. observaties de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motoriek en het speelwerkgedrag van de kleuters bij. Tevens observeren zij de taal- en rekenontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor maken de leerkrachten gebruik van de leerlijnen 'Het jonge kind' in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 
Naar aanleiding van deze observaties worden onderwijskundige vervolgstappen uitgewerkt voor de groep en/of individuele leerlingen. 

3.2.3. Herfstkinderen groep 1 en 2

Wettelijk gezien moeten kinderen in gemiddeld 8 jaar het basisonderwijs doorlopen.
Dat betekent dat de kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december doorstromen naar groep 2 in het volgende schooljaar. Wij zijn van mening dat als er te snel besloten wordt een kind door te laten stromen, dit ernstige gevolgen kan hebben voor de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tijdens zijn schoolloopbaan. Wij hebben schoolbeleid vastgesteld voor deze groep kinderen.

De leerkracht bespreekt onze visie met de ouders van de herfstleerlingen tijdens het voortgangsgesprek, na uitgifte van het eerste rapport. Met dit beleid willen wij met elkaar voor het jonge kind tot een goede beslissing komen, op het juiste moment. 
Op de website vindt u bij het tabbblad Onze school - Leerlingenzorg het protocol over herfstleerlingen en de overgang groep 1-2-3. 
In dit document kunt u lezen hoe de overgang van de kleutergroep naar groep 3 op onze school is vastgelegd.

3.2.4. Het rapport

De leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Op het rapport van groep 1 en groep 2 wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de motoriek en de werkhouding. Bij groep 2 worden ook de vorderingen die belangrijk zijn voor het onderwijs in groep 3 (voorbereidend lezen en rekenen) vermeld.

Op het rapport voor groep 3 t/m 8 worden de prestaties weergegeven in meerdere vakgebieden. Tevens wordt op het rapport de inzet, de werkhouding en het gedrag van de leerling weergegeven. 
Bij elk rapport zitten minimaal 2 werkbladen van de leerlingen. Dit werk wordt door de leerling zelf uitgekozen, omdat zij/hij daar trots op is. Dit werk kan cognitief of creatief zijn, bijv. een spellingblad of een tekening.

rapport 1: 14 februari 2025

rapport 2: 4 juli 2025

3.2.5. Cito-toetsen 'Leerling in Beeld'

Vanaf groep 3 nemen we Cito-toetsen 'Leerling in Beeld' af bij de leerlingen. 
We nemen deze toetsen af t/m begin groep 8. Met behulp van deze toetsen volgen we de leerlingen.  Door het analyseren van de resultaten ontstaat een objectief beeld over het presteren van de leerling gedurende de schooljaren. 
In de meeste groepen nemen we bij de leerlingen de volgende toetsen af:
* Rekenen & Wiskunde
* Begrijpend lezen
* Technisch lezen (DMT / Avi)
* Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden) en
* Woordenschat

3.2.6. Overgang naar de volgende groep

Na de zomervakantie gaan de kinderen naar het volgende leerjaar. 
Het kan echter gebeuren dat er zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of de leerprestaties van individuele leerlingen. In de maanden voor de overgang hopen we met elkaar tot een goede beslissing te komen voor het betreffende kind: doubleren of bevorderen naar het volgende leerjaar. 

3.2.7. Doorstroomtoets (groep 8)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen de doorstroomtoets. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. 
Het advies van de school is leidend bij de overgang van leerlingen naar het vo. Dit maakt dat het schooladvies gebaseerd is op meer dan de toetsscores op taal en rekenen.

Wij komen tot ons schooladvies door te kijken naar:
*
(observaties van) sociaal-emotionele vaardigheden; 
* (observaties van) praktijkgerichte vaardigheden; 
* (observaties van) werkhouding en motivatie; 
* resultaten van leerlingvolgsysteemtoetsen uit groep 7 en 8; 
* resultaten op methodegebonden toetsen; 
* resultaat van een capaciteiten- of intelligentieonderzoek; 
* zorgdossier van de leerling; 
* gesprekken met ouder(s) van de leerling;
* resultaten van de doorstroomtoets. 

Samen met de directeur, de kwaliteitscoördinator, de huidige leerkracht(en) en de leerkracht(en) van groep 6 en 7 komen wij tot een gezamenlijk advies. Wanneer uw kind tijdens de doorstroomtoets een hoger schooladvies krijgt, geeft de school een hoger definitief schooladvies. 
Bij enkele uitzondering stellen we het advies niet bij. Dit onderbouwen wij naar de ouders middels bovenstaande onderwerpen. Wanneer u het niet eens bent met het advies van de school kunt u in bezwaar gaan door een brief te sturen naar de directie van de school.


Stappenplan doorstroomtoets en verwijzing:
- Scholen melden zich tussen 1 oktober en  15 november aan voor een doorstroomtoets.
- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op
  de middelbare school. Daardoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van
  hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.

3.2.8. Standaardscores Eindtoets 8

In groep 8 maken we gebruik van de IEP Eindtoets Basisonderwijs. 
Vanaf 2024 wordt in februari in groep 8 de doorstroomtoets afgenomen en vervalt de afname van de eindtoets in april.

De meeste jaren scoort de school ruim boven de minimale norm van de inspectie.
De eindscore is mede afhankelijk van cognitieve mogelijkheden van leerlingen. Wij zijn van mening dat de school / het kind meer is dan rekenen en taal. Het gaat ons met name om het welbevinden van onze kinderen.

jaar:  schoolresultaat: minimale inspectienorm:
     
2019 86,0 80
2020 x x
2021 83,5 80
2022 87,7 80
2023 88,1 80
2024 85,2 80


In verband met de coronacrisis is in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen in het primair onderwijs. 

3.2.9. Beoordeling onderwijsinspectie

Op 26 oktober 2020 heeft de school online bezoek gehad van de onderwijsinspectie. Tijdens dit bezoek is gesproken over de thema’s waaraan de school op dit moment werkt m.b.t. kwaliteitsverbetering. Tevens moest de school aangeven waarom deze thema’s zijn gekozen. De volgende thema’s zijn besproken:
* Het versterken van het rekenonderwijs in de bovenbouw.
* Het versterken van het leesonderwijs in de midden- en bovenbouw.
* Leerlijnen Jonge kind (groep 1/2)
Daarnaast is er gesproken over de samenstelling van de leerlingenpopulatie van de school.

De inspectie was zeer tevreden over de organisatie en invulling van het onderwijs. Tevens kreeg de school complimenten voor de invulling van de diverse onderwijskundige thema’s.

3.3. Vervolgschool

3.3.1. Keuze van de vervolgschool

Na 8 jaar basisonderwijs staan de leerlingen (en hun ouders) voor een moeilijke keuze.
De leerlingen verlaten de basisschool.

In de Hoeksche Waard kunnen de leerlingen naar de volgende scholen van Voortgezet Onderwijs:
Yuverta - Klaaswaal
Willem van Oranje - Oud-Beijerland
Hoeksch Lyceum - Oud-Beijerland
Actief College - Oud-Beijerland.

Soms gaan leerlingen na groep 8 naar een school buiten de Hoeksche Waard. Ze kiezen dan meestal voor scholen in Barendrecht of Rotterdam.

Wij raden u aan de sites van de diverse scholen te bezoeken en al in groep 7 met uw kind(eren) gebruik te maken van de verschillende open dagen.

3.3.2. Overgang naar het voortgezet onderwijs

Tijdens een voorlichtingsavond in oktober worden de ouders en de leerlingen van groep 8 geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. Leerlingen kunnen vervolgens met hun ouders naar de diverse onderwijsmarkten en de verschillende ‘open dagen’ gaan waarop de diverse scholen van voortgezet onderwijs zich presenteren.
 
Tijdens het voortgangsgesprek tussen 10 en 31 januari ontvangen de leerlingen hun voorlopig schooladvies. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

De leerkrachten van groep 8 vullen van elke leerling een onderwijskundig rapport in. Tijdens de adviesgesprekken wordt dit rapport besproken. De ouders kunnen dit rapport nog aanvullen.
Nadat de ouders het toestemmingsformulier hebben ondertekend wordt het onderwijskundig rapport met de vervolgschool gedeeld. Dit rapport wordt met de brugklascoördinatoren besproken voordat de leerlingen onze school verlaten (de zgn. 'warme' overdracht).
Op onze website vindt u bij het tabblad Onze school - Leerlingenzorg het protocol voor de overgang van Primair Onderwijs (CBS De Weerklank) naar scholen voor Voortgezet Onderwijs.

3.3.3. Terugkoppeling van het voortgezet onderwijs

In januari is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Tijdens dit overleg worden de resultaten van de leerlingen besproken.

Uit de terugkoppeling van het voortgezet onderwijs - klas 3 concluderen we dat aan meer dan 90 % van onze schoolverlaters een goed schooladvies is gegeven. Dit is een prima resultaat. (zie www.scholenopdekaart.nl) Schoolverlaters: Naar welk schooltype zijn ze gegaan?

Jaar 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaal aantal leerlingen

12 16 19 9 14 24
VMBO (BBL/KBL) 3 6 2 1  1 1
VMBO GL t/m TL

          3
VMBO GL t/m HAVO

2 4 3    2 4
HAVO

          2
HAVO/VWO

    3 3  8 6
VWO

7 6 11 5  3 8

 

4. Huishoudelijke afspraken

Koningsspelen bij 75-jarig GOZ in Mijnsheerenland.

4.1. Tijdzaken

4.1.1. Schooltijden

Schooltijden gedurende de schoolweken:

Maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Woensdag 08.30 - 12.30  
Donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Vrijdag 08.30 - 12.30  

 

4.1.2. Aantal uren les

Lesuren van alle groepen per werkweek en schooljaar:

per week 24:30 uur
per jaar minimaal 940 uur

Onze groepen hebben elk schooljaar ongeveer 960 lesuren per jaar.

4.1.3. Urentabel

In de onderstaande tabel staat vermeld hoeveel tijd er wordt besteed aan de verschillende vakgebieden. Het spreekt vanzelf dat meer dan 50% van de lestijd wordt gebruikt voor rekenen en taal. Verdeling uren per week per vakgebied per groep:

groep 1 2 3 4
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 5:30 5:30 2:00 2:00
Nederlandse taal / lezen / wereldorientatie 4:45 4:45 9:00 9:45
Schrijven     1:30 1:15
Rekenen en wiskunde 1:30 1:30 4:45 4:45
Engelse taal 0:30 0:30 0:45 0:45
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:15 1:15 1:00 1:00
Expressievakken, waaronder techniek 8:45 8:45 3:00 2:30
Godsdienstonderwijs 2:15 2:15 1:30 1:30
a t/m i        
Pauze     1:00 1:00

 

groep 5 6 7 8
Zintuiglijke en lichamelijke oefening 1:35 1:35 1:50 1:50
Nederlandse taal / lezen 7:15 7:00 8:55 8:55
Schrijven 0:15 0:15 0:15 0:15
Rekenen en wiskunde 5:00 5:00 5:30 5:30
Engelse taal 0:30 0:30 0:45 0:45
Wereldorientatie / kennisgebieden 2:10 2:25 0:45 0:45
Sociale vaardigheden, waaronder verkeer 1:30 1:30 1:00 1:00
Bevordering van gezond gedrag 0:30 0:30    
Expressievakken, techniek 2:35 2:35 1:00 1:00
Godsdienstonderwijs 0:55 0:55 1:00 1:00
a t/m i  1:00 1:00 1:45 1:45
Verkeer / Muziek     0:45 0:45
Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15

 

4.1.4. Pauze

Groep 1/2 heeft geen pauze.

Tussen 10:15 en 11:00 uur hebben de andere groepen 15 minuten pauze.
De pauze vindt plaats op het plein aan de Beatrixstraat.

Op de meeste dagen zijn de pauzetijden:

10.15 - 10.30 uur: groep 3/4 (kleuterplein)
10.30 - 10.45 uur: groep 5/6
10.45 - 11.00 uur: groep 7/8

Op dinsdag en vrijdag kunnen de pauzetijden anders zijn ingevuld i.v.m. de gymtijden en de muziekles van de muziekschool.

Tussen 12:00 en 13:15 uur hebben de groepen op maandag, dinsdag en donderdag de middagpauze voor hun lunch, op school of thuis.

4.1.5. Werktijdenregeling

Het onderwijzend personeel is tussen de middag verplicht minimaal 30 minuten pauze te nemen in het kader van de werktijdenregeling onderwijs.

Bij calamiteiten tussen de middag kunnen er problemen ontstaan m.b.t. de verantwoordelijkheid voor kinderen die niet overblijven. Stuur uw kinderen daarom niet te vroeg naar school. Niet eerder dan
10 minuten vóór aanvang van de lestijd!

10 minuten voordat de school begint en in de ochtendpauze zijn meerdere leerkrachten op het plein aanwezig om toezicht te houden en om evt. vragen van ouders te beantwoorden.

Het hek bij de kleuters en groep 3/4 gaat om 8.20 uur en 13.05 uur open voor de ouders en kinderen.

4.2. Diverse activiteiten

4.2.1. Verkeersexamen

De leerlingen doen niet mee aan het praktisch verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland.
De school heeft een eigen examen ontwikkeld. Dit examen wordt uitgevoerd tijdens de praktische verkeersles in groep 8 in juni: van 8 naar 1. De leerlingen rijden, onder begeleiding van ouders, naar de scholen van voortgezet onderwijs in Klaaswaal en Oud-Beijerland. Onderweg worden knelpunten besproken en daarna op school nabesproken. 

De school doet in maart 2025 wel mee aan het theoretisch verkeersexamen van VVN.

4.2.2. Gymnastiek

De volgende dagen en tijden hebben onze groepen gymnastiek.
Op dinsdag krijgen alle groepen gymnastiek van een vakdocent van RegieKr8. 

Op donderdag verzorgen de groepsleerkrachten de gymles.
De gymles aan groep 3/4 wordt gegeven door meester Mitch Klijn.

dinsdagmorgen 08.35 - 09.20 groep 5/6
dinsdagmorgen 09.25 - 10.10 groep 1/2
dinsdagmorgen 10.15 - 11.00 groep 3/4
dinsdagmorgen 11.05 - 11.50 groep 7/8
     
donderdagmorgen 11.15 - 12.00 groep 5/6
donderdagmiddag 13.30 - 14.15 groep 7/8
donderdagmiddag 14.15 - 15.00 groep 3/4

Wilt u, uit hygiënisch oogpunt, zorgen voor gymkleding? Wij raden het dragen van gymschoenen aan.
Als uw kind niet met gymnastiek mag meedoen, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?

Leerlingen die niet aan de gymles kunnen deelnemen, worden in een andere groep opgevangen.
Wilt u de onderbouw op gymdagen s.v.p. gemakkelijke kleding aandoen? b.v.d.
Ook voor de onderbouw adviseren wij gymkleding mee te geven voor de gymles op dinsdag.

4.2.3. Muziekonderwijs

Om de week krijgen de groepen op vrijdagmorgen een muziekles van een docent van de muziekschool Hoeksche Waard vanuit het stimuleringsproject ‘Meer muziek in de school’.
Deze lessen duren per les 30/45 minuten (15 lessen op jaarbasis).
Onze muziekdocent is mevr. Marieke de Vries.

vrijdagmorgen: rooster

 9.15 - 10.00 uur: groep 1/2  

10.05 - 10.50 uur: groep 3/4  

10.55 - 11.40 uur: groep 5/6  

11.45 - 12.30 uur: groep 7/8

4.2.4. Cultuur/musical

De Stichting Kunstzinnige Vorming verzorgt diverse culturele activiteiten.
Als deze activiteiten binnen het lesprogramma passen, wordt hier aan deelgenomen.

Aan het einde van het schooljaar voeren de leerlingen van groep 7/8 om het jaar een musical op voor hun ouders en overige familieleden.
De volgende musical is aan het einde van het schooljaar 2025-2026 met groep 7 en 8.

Elke 4 jaar organiseert de school een muziekavond. Aan deze avond doen alle groepen mee. 
De volgende muziekavond is in het voorjaar van 2027

4.2.5. Sport en spel

Op woensdag 16 april 2025 doet de school mee aan de Koningsspelen. Deze morgen staat in het teken van sport en spel. We houden de spelen op de korfbalvelden in samnwerking met obs De Vlashoek.

Verder doen we, als daar voldoende animo voor is, mee aan het korfbaltoernooi van
Oranje Zwart/De Hoeksche (september) en aan het voetbaltoernooi, georganiseerd door de KNVB (maart/april). Voor de begeleiding van de kinderen doen we een beroep op ouders van leerlingen.

4.2.6. Schoolreis

Op maandag 16 juni 2025 gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.

Bestemming:
Groep 1 en 2: n.n.b.
Groep 3 t/m 6: n.n.b.

Groep 7/8 is deze dag vrij.


In de ouderbijdrage zit ook een bijdrage voor de schoolreis.
We gaan ervan uit dat iedereen in het kader van solidariteit zijn verantwoordelijkheid neemt en de vrijwillige ouderbijdrage betaalt.

Kosten schoolreis groep 1 en 2:   n.n.b.
Kosten schoolreis groep 3 t/m 6:  n.n.b.

4.2.7. Schoolkamp

Groep 7/8 gaat op kamp van woensdag 14 mei t/m vrijdag 16 mei 2025.
De bestemming is Stayokay Dordrecht - Nationaal Park De Biesbosch.
 
De eigen bijdrage voor het kamp bedraagt circa 100 euro per persoon.

Het daaropvolgende schoolkamp met groep 7/8 is in september 2026.

4.2.8. Thematisch werken: project onderwijs

Elk schooljaar hebben we een projectweek waarin schoolbreed aandacht wordt besteed aan een centraal thema. Deze projectweek wordt afgesloten met een Open Huis. Ouders en overige belangstellenden kunnen dan in alle groepen kijken naar de resultaten van het project. Tijdens het project worden de diverse vakgebieden geïntegreerd aangeboden aan de leerlingen. 

Projectweek: 10 maart t/m 4 april 2025; thema: Eten en drinken.
Open Huis: woensdag 2 apri 2025 (19.00 - 20.00 ur).

4.2.9. Bibliotheekboeken

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 3 is er op woensdagmorgen schoolbibliotheek. De kinderen mogen een prenten- of leesboek lenen om thuis te lezen. Ook de leerlingen van groep 4 t/m 8 mogen uit de groepsbibliotheek boeken lenen om thuis te lezen.

De groepen 3 t/m 8 brengen in het kader van leesbevordering geregeld een bezoek aan de bibliotheek en lenen daar boeken om op school te lezen. Bij verlies of schade moet het boek worden vergoed. Zonder tas geven we geen boeken mee naar huis.

4.2.10. Verjaardag leerkrachten

Wij proberen de verjaardagen van de leerkrachten te clusteren om de beschikbare leertijd zo efficiënt mogelijk in te vullen. Tevens willen we hierdoor de samenwerking tussen de diverse groepen bevorderen. 
Dit jaar vieren we alle verjaardagen op vrijdag 4 juli 2025.

4.3. Communicatie

4.3.1. Maandbrief en kalender

Goede en duidelijke communicatie met de ouders/verzorgers vinden wij heel belangrijk. Indien u verbeterpunten heeft horen wij dat graag.

Aan het begin van iedere maand ontvangt u per mail de maandbrief en een maandkalender. In deze brief en op de kalender leest u bijzonderheden van een komende maand. 
Ouders kunnen de maandbrief en de maandkalender ook lezen op de website

4.3.2. Weekbrief

De ouders van alle groepen krijgen aan het einde van de week een weekmail van de groep van hun kind(eren). In deze brief staan bijzonderheden van de groep en de agenda voor de komende week. 
In deze agenda staat ook het huiswerk vermeld voor de groepen.

4.3.3. Parro

Parro is een communicatiemiddel waarbij we de communicatie tussen ouders en school willen versterken. Parro is een app op uw telefoon, waarbij u regelmatig updates krijgt van wat er in de klas gebeurt. Waar de kinderen mee bezig zijn, een opmerking of vraag vanuit de leerkracht. Ook wordt er via Parro om ouderhulp gevraagd bij bijvoorbeeld lezen, verkeer of een andere activiteit waarbij ouders nodig zijn.

Ook is het via Parro mogelijk om korte berichten door te geven aan uw leerkracht. Ook ziekmeldingen mag u via Parro doorgeven. Parro is uitsluitend voor intern gebruik. Foto's, video's of berichten mogen niet met derden worden gedeeld.

Het plannen van oudergesprekken doen we ook via Parro. Ouders kunnen zichzelf dan inschrijven op voorgestelde data en een tijdstip uitkiezen dat hen het beste uitkomt. Ouders met meerdere kinderen op school plannen meerdere gesprekken in.

4.3.4. Website en app CSG De Waard

Onze school heeft een 'eigen' website binnen de website van CSG De Waard. Aan deze website is ook een app gekoppeld. U kunt de app downloaden bij de Appstore of Playstore. U zoekt op CSG De Waard. Op de app ontvangt u ook push berichten als er nieuws is. Op de website en app vindt u het laatste nieuws van De Weerklank. Naast informatie kunnen dit ook foto’s zijn.

De website en app zijn afgestemd op de nieuwe AVG privacyregels. De website en app hebben een klein openbaar deel, maar het grootste deel zit achter een beveiligde login, die gekoppeld is aan het e-mailadres dat de ouders aan school hebben opgegeven. 
De website is te vinden op: www.deweerklank.csgdewaard.nl

Informatie en foto's van onze school staan ook op onze facebookpagina. Incidenteel gebruiken we foto’s van kinderen bij berichten in de regionale krant 'Het Kompas'. Tevens staan er geregeld berichten over school op de website van deze krant (online berichten) en op HoekscheWaards nieuws.

Meer informatie over het gebruik van sociale media: zie 4.3.3.: Parro

 Afspraken binnen CSG De Waard over de AVG privacy regels:

* Op het openbare deel van onze website / app en op facebook plaatsen we foto’s van groepjes leerlingen, nooit individuele leerlingen. 
* We noemen geen achternamen van leerlingen.
* Ouders geven bij de inschrijving -schriftelijk- toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op:
- schoolapp en website (openbaar deel / achter de log-in).
- facebook van de school.
- nieuwsberichten naar regionale en landelijke kranten.
- de schoolgids.
* Indien ouders geen toestemming geven: geen plaatsing.

Ouders kunnen hun keuze zelf wijzigen via Parro.

4.3.5. Ouderportaal Parnassys

Als team van De Weerklank vinden wij betrokkenheid van ouders belangrijk.
Bij ons administratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys is een ouderportaal beschikbaar. Via dit ouderportaal kunnen wij u meer en beter informeren over uw kind, bijvoorbeeld over de algemene gegevens van het kind (personalia en gezin), medische zaken, uitslagen van de toetsen en absenties. In dit ouderportaal kunnen de ouders met een eigen inlog de vorderingen van hun kinderen volgen.  

Gebruikersnaam en wachtwoord. 
Vanuit de school ontvangt u, op het door u opgegeven e-mail adres, een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord). De eerste keer logt u in met deze gegevens.

Als u uw gebruikersnaam kwijt bent, kunt u een mail sturen naar het emailadres school: deweerklank@csgdewaard.nl. De school kan een nieuwe gebruikersnaam voor u aanvragen.
In eerste instantie wordt ook het wachtwoord automatisch toegewezen door het systeem van Parnassys. U kunt uw wachtwoord wijzigen via de knop “Wachtwoord veranderen”. 
Via de optie “Wachtwoord vergeten?” op de inlogpagina kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. 

Het ouderportaal is beschikbaar voor de ouders van alle groepen.

4.3.6. AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze verordening worden de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. 

CSG De Waard en onze school nemen de verantwoordelijkheid voor de privacy en de persoonsgegevens serieus. CSG De Waard en onze school verwerken alleen persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen (zoals bedoeld in art. 6 van de AVG). Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het onderwijs, de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen.

4.4. Vakantie en verlof

Herdenking WO II : monument 'De Traan'.

4.4.1. Vakantie en vrije dagen

Vakanties schooljaar 2024 - 2025

herfstvakantie 28 oktober  t/m 1 november
kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2025
voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
paasvakantie (in meivak.) 18 april t/m 21 april
meivakantie 18 april  t/m 5 mei
hemelvaartvakantie 29 mei t/m 30 mei
pinkstervakantie 9 juni t/m 9 juni
zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus


Vrije dagen i.v.m. studiedagen personeel


woensdgmorgen 12 februari 2025
woensdagmorgen 28 mei 2025 
vrijdagmorgen 11 juli 2024 

vrijdagmorgen 18 juli 2025

4.4.2. Vakantieverlof

Ouders dienen een verlofaanvraag tijdig in bij de directie en respecteren het besluit van de directie om wel/geen verlof te geven. Voor het toekennen van extra vakantieverlof zijn regels opgesteld.
De leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend kan worden verleend indien ouders vanwege de aard van hun beroep en/of specifieke omstandigheden niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.

Vakantieverlof kan alleen worden verleend indien:
- het in verband staat met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders en als het niet
  mogelijk is om binnen een van de schoolvakanties op vakantie te gaan.

- een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen een van de officiële
  vakanties mogelijk is.

Onder de bovengenoemde voorwaarden mag vakantieverlof:
- eenmaal per schooljaar worden verleend.
- niet langer duren dan 10 schooldagen.
- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.

De directeur beslist of het extra verlof opgenomen mag worden (of niet). Afwijzing van verlof wordt schriftelijk toegelicht.
Belangrijk: uitgangspunt bij het beoordelen van verlof zijn de richtlijnen vanuit Leerplicht.

4.4.3. Bijzonder verlof

Aanvragen voor een vrijstelling van schoolbezoek gebeurt bij de schoolleiding via het hiervoor bestemde formulier op de website van onze school. De directie keurt dit verzoek vervolgens met opgaaf van reden goed of af.

Verlof kan worden verleend:
*  voor het nakomen van een medische afspraak;
*  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
*  bij het 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
*  bij het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders;
*  bij het overlijden van bloed- of aanverwanten;
*  bij verhuizing of gezinsuitbreiding.

Bij overige gewichtige omstandigheden geldt: alleen in zeer belangrijke gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. Voor het van school houden van leerlingen om "onwettige" redenen zijn de ouders van betreffende leerlingen verantwoordelijk. 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar. 


Voorwaarden voor (ander) geoorloofd schoolverzuim:
* bij ziekte moet dit voor aanvang van de schooldag worden medegedeeld.

* bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de directeur vooraf worden geïnformeerd.
* voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.

4.4.4. Verzuimbeleid

Leerlingen gaan in de regel vanaf 4 jaar naar school. 
Met ingang van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, wordt het volgens een wettelijke bepaling leerplichtig. Een vijfjarig kind mag nog wel 5 uur per week verzuimen zonder opgaaf van reden.
Wij vinden het echter prettig als u eventueel verzuim doorgeeft aan de leerkracht. Daar wij de totale vorming van kinderen erg belangrijk vinden, verzoeken wij ouders zo min mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 6 jaar is een kind volledig leerplichtig.


Verzuimregistratie.
Wij houden van alle ingeschreven leerlingen de afwezigheid bij in Parnassys.
Ouders melden hun kind ziek of afwezig tussen 8.15 - 8.30 uur bij de groepsleerkracht of juf Marja Gerards (schoolasssitente). Ouders kunnen hun kind(eren) ook zelf afwezig melden via Parro.
Als kinderen niet op school zijn, belt de school naar de ouders om te informeren waarom het kind niet op school is. 
Als een kind frequent ziek of afwezig  wordt gemeld, volgt een gesprek met de kwalitietscoördinator of de directeur. Afhankelijk van het gesprek kan een melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ouders worden hiervan -schriftelijk- op de hoogte gesteld. 

Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor verlof is gegeven zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Wij verzoeken u dringend met het bovenstaande rekening te houden en niet onnodig en ongevraagd verlof op te nemen. De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. De leerplichtambtenaar kan dan direct een proces-verbaal opmaken.

Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerkplan op in overleg met de verzorgers.

Vakantieverlof: zie 4.4.2.: zie vakantieverlof
Vrijstelling van schoolbezoek: zie 4.4.3.: bijzonder verlof

4.4.5. Te laat aanwezig

Wij houden het te laat komen van leerlingen bij. Voor de lesgang is het storend als het kind te laat binnenkomt en tevens is het voor uw kind erg vervelend om later binnen te komen.
Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. Als kinderen veelvuldig te laat komen, vindt een gesprek plaats met de ouders en kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar.

Beleid m.b.t. 'te laat' komen:

* Bij drie keer te laat komen op school:
De leerkracht stuurt de ouder(s)/verzorger(s) -cc. de directie- een e-mail met de melding dat de leerling drie keer te laat is gekomen.

* Bij zes keer te laat komen op school:
De directie stuurt ouder(s)/verzorger(s) -cc. aan de leerkracht- een e-mail waarin wordt gewaarschuwd dat de leerling zes keer te laat is gekomen. In deze e-mail wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) duidelijk gemaakt dat er bij negen keer te laat een melding bij Leerplicht van de leerling zal worden gedaan.

* Bij negen keer te laat komen op school:
De school doet een melding bij Leerplicht van de leerling. De ouder(s)/verzorger(s) worden schriftelijk op de hoogte gesteld over deze melding en het aantal keren verzuim. De leerplichtambtenaar stuurt de ouder(s)/verzorger(s) een waarschuwingsbrief. Indien het gezin recentelijk bekend is m.b.t. verzuim bij Leerplicht, worden de ouder(s)/verzorger(s) door de leerplichtambtenaar uitgenodigd voor een gesprek.

4.5. Gezondheid

4.5.1. Jeugdgezondheidszorg

In het schooljaar 2024-2025 wordt u uitgenodigd om -digitaal- een vragenlijst in te vullen over uw kind in groep 2 en in groep 7. 

De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd. 

Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. Ouders krijgen de mogelijkheid om met een Digi-D en SMS-code (conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld. Hiermee krijgen zij toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. 

U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:  www.rivas.nl/ouderportaal

4.5.2. Jeugdteam

Ouders met vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien, de geestelijke gezondheid of veiligheid van hun kind kunnen ook terecht bij het Jeugdteam Binnenmaas/Strijen.
De jeugdteams zijn sinds 1 januari 2015 actief in de Hoeksche Waard.

Tel.: 088 1239925.
e-mail: info@jeugdteamHW.nl
website: jeugdteamHW.nl

4.5.3. Allergieën

Er zijn kinderen die een allergische reactie vertonen bij contacten met dieren en/of bepaalde voedingsstoffen.
Andere kinderen reageren op huisstofmijt. Als uw kind op een bepaalde stof allergisch reageert wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht en juf Marja Gerards? U kunt deze informatie ook aangeven via het ouderportaal van Parnassys.

Daar enkele kinderen allergisch reageren op dieren, zijn dieren op het schoolplein en in school niet welkom. Dieren zijn alleen welkom bij bijv. een spreekbeurt, na goedkeuring van de leerkracht.

4.5.4. Hoofdluis

Op school is voor iedere leerling een luizenzak beschikbaar. Deze luizenzak werkt preventief tegen overdracht van luis via de jas. Leerlingen zijn verplicht hun jassen in de luizenzak te doen.
Als uw kind hoofdluis heeft, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind? b.v.d.

Andere ouders worden dan verzocht hun kinderen extra goed in de gaten te houden en te controleren op hoofdluis.

4.5.5. Schoonmaak

We vinden hygiëne heel belangrijk en willen dat onze leerlingen met schoon materiaal werken. Daarom vragen wij de ouders van de onderbouw het speelgoed en het lesmateriaal 1 x per jaar (thuis) schoon te maken. De organisatie hiervan is in handen van de leerkrachten van de onderbouw. 

4.5.6. Honden op het plein

Er zijn kinderen die bang zijn voor honden. Tevens zijn er op school leerlingen die allergisch zijn voor (deze) dieren. De school is verantwoordelijk voor alles wat er op het plein gebeurt. 
Als een hond -per ongeluk- een leerling bijt, is de school hiervoor aansprakelijk te stellen. Dit risico willen wij niet nemen. Wij verzoeken u dan ook met uw hond buiten het plein op uw kinderen te wachten. 

4.5.7. Het kind wordt ziek

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwond of door een insect wordt gebeten. De school zal dan altijd contact opnemen met u of een andere, door u aangewezen persoon. Soms wordt verzocht het kind op te halen. Kinderen gaan nooit alleen naar huis!

Een enkele keer komt het voor dat ouders of anderen niet te bereiken zijn.
Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht zelf moeten handelen en een zorgvuldige afweging moeten maken: is het kind gebaat bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of moet een arts geconsulteerd worden. Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie.

4.5.8. Medicijnverstrekking

Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of aan medicatie voor ADHD/ADD.
Voor het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld door de ouders. Dit formulier is te verkrijgen bij de directie.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om er voor te zorgen dat de verstrekte medicijnen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden.
Soms vragen leerlingen om paracetamol i.v.m. hoofdpijn. Wij geven kinderen geen paracetamol of pijnbestrijding zonder contact en toestemming van de ouders.

Leerkrachten zijn niet opgeleid tot het verrichten van medische handelingen en bezitten de daarvoor vereiste bekwaamheid niet.

4.5.9. Eten en drinken

Elke woensdag is het fruitdag op school. We hopen dat alle kinderen deze dag fruit bij zich hebben. 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen deze dag geen brood of koek meenemen als tussendoortje in de pauze. Ook op andere dagen bevelen we een gezond tussendoortje van harte aan.
De kinderen van de groepen 1 en 2 eten en drinken in de groep. Graag in een plastic zakje of trommeltje meegeven en voorzien van een naamsticker. Wij hebben voorkeur voor fruit, maar graag geschild en al in stukjes gesneden, zonodig vorkje meegeven. 
De andere groepen eten en drinken rond de pauze. 

4.5.10. Trakteren

Wanneer een kind jarig is mag het trakteren in de eigen groep. Op school zitten kinderen (en leerkrachten) die reageren op kleurstoffen of het gebruik van suiker.
Wij vragen u bij de leerkracht te informeren of dit in de groep van uw kind voorkomt. Wilt u hiermee rekening houden bij het inkopen van een traktatie? De leerlingen trakteren de kinderen in hun groep en de eigen leerkracht. De kinderen gaan niet naar de andere groepen om broertjes/zusjes en leerkrachten te trakteren.

Op advies van de GGZ vragen wij u de leerlingen voorverpakte traktaties te laten trakteren in de groepen. 

4.6. Overige zaken

4.6.1. Overblijven

Het overblijven op school wordt georganiseerd door de tussenschoolse opvang (TSO) met een eigen team van vrijwilligers. 

De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. Kinderen die overblijven worden opgevangen door het overblijfteam. Omdat we een christelijke school zijn, beginnen en eindigen we de maaltijd met gebed.

De kosten bedragen € 2,50 per keer. Bij regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen van 8 x voor € 20,- / 16 x voor € 40- of 32 x voor € 80,- zodat er niet elke keer geld mee hoeft te worden gegeven aan de kinderen.

Strippenkaarten kunnen door ouders/verzorgers worden aangeschaft bij juf Marja Gerards (schoolassistente). Dit kan alleen tijdens de werkuren van juf Marja Gerards. Zij kan de betaling dan onmiddellijk verwerken. Het is belangrijk dat het betalingsbewijs wordt bewaard tot de volgende strippenkaart is aangeschaft. Het is wel de bedoeling dat voor de zomervakantie alle uitgeschreven strippenkaarten zijn betaald.

Automatisch betalen via de bank:
U kunt een nieuwe overblijfkaart, naast contant, ook betalen via de bank. Het rekeningnummer van de overblijf is:
NL51 RABO 0324 0321 96
t.n.v. J. Seton, St. Ouderbijdragen De Waard
o.v.v. naam en het nieuwe kaartnummer.

Is een overblijfkaart vol, krijgt uw kind deze mee naar huis. Op de volle kaart schrijven wij het nieuwe kaartnummer, dat nummer vermeldt u bij de betaling. U krijgt dan geen betalingsbewijs meer, uw afschrift is dan uw betalingsbewijs.

Per overblijfmiddag krijgen de begeleiders een bijdrage van 8,75 euro. Dit is een landelijk vastgestelde vergoeding. Van de gelden die overblijven, na aftrek van alle kosten, worden extra materialen gekocht voor onze leerlingen en worden leuke activiteiten bekostigd.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling, dan kunt u dit doorgeven aan juf
Marja Gerards via het telefoonnummer 0186 571416, s.v.p. voor 10.00 uur!
Als u uw kind(eren) voor vaste dagen wilt opgeven, kunt u dit schriftelijk doen met behulp van een aanmeldformulier, welke te krijgen is via het overblijfteam of de schoolassistente.
Op dit formulier wordt gevraagd om een telefoonnummer te vermelden waarop u bij calamiteiten bereikbaar bent en voor evt. bijzonderheden m.b.t. dieet of allergie.

Mocht uw kind bij een vriend of vriendin willen eten in plaats van bij de overblijf, dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gegeven door de ouders. Als uw kind(eren) zichzelf af mogen melden voor de overblijf kunt u hiervoor een verklaring ondertekenen. Deze verklaring is verkrijgbaar bij juf Marja Gerards.

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfouders en leidt tot onrust bij de kinderen.

Bij niet tijdig, door u of uw kind(eren), voor 10.00 uur, afmelden brengen wij een strip in rekening omdat onze bezetting dan mede gebaseerd is op de aanwezigheid van uw kind.

Voor vragen over overblijven of aanmelding, kunt u contact opnemen met juf Marja Gerards;
tel. 0186 571416.

Eettijden alle groep:
12.00 - 12.30 uur; 
Als het eten op is, gaan de kinderen naar buiten.

Op de website vindt u bij het tabbblad Ouders - Overblijven (protocol) onze werkwijze en afspraken m.b.t. het overblijven en de Tussen Schoolse Opvang. Dit protocol kunt u tevens opvragen bij de coördinator van onze TSO, mevr. M. Gerards.

4.6.2. Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door externe partners. Naast onze school wordt de BSO aangeboden door de COKD.

De COKD verzorgt de kinderopvang (voor- en na schooltijd) op de locatie 'Piratenland'. COKD biedt naast opvang voor schoolkinderen ook opvang voor baby’s en peuters.
Voor meer informatie over de COKD en voor het inschrijven van uw kind raadpleegt u de website: www.cokd.nl.
Het inschrijven van een kind voor de buitenschoolse opvang dient door de ouders zelf te gebeuren.

4.6.3. Sponsoring

Veel scholen krijgen te maken met aanbiedingen van bedrijven en instellingen. Soms gaat het om (gratis) lespakketten of lesmaterialen. Uiteraard beslissen wij zelf of we gebruikmaken van het aanbod van derden. 

We willen alleen 'verantwoorde' bedrijven, dat wil zeggen bedrijven waarvan het imago aansluit bij de pedagogische, didactische en levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs moet ook bij sponsoring gegarandeerd blijven.
Op dit moment heeft de school geen (vaste) sponsors.

4.6.4. Verzekering

CSG De Waard heeft voor alle scholen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Deze verzekering dekt schades die zijn ontstaan als gevolg van nalatig handelen van de school.
Deze verzekering geldt ook voor de tussenschoolse opvang. 

Het is niet zo dat deze verzekering alle schades dekt die tijdens schooltijd ontstaan.
Vaak vallen schades onder de verzekering van de ouders van een leerling. Indien u twijfelt kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor.

4.6.5. Schoolfotograaf

Elk jaar worden we bezocht door de schoolfotograaf voor het maken van groeps -, portret- en gezinsfoto’s (kopen is niet verplicht).
Op donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf weer langs. 

4.6.6. Met de fiets of step

De school is niet verzekerd voor schade aan fietsen, steppen, skeelers enz. Deze staan dus voor eigen risico op het schoolterrein.

Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Skeelers mogen niet mee naar binnen, zorg dus voor schoenen of bijv. pantoffels voor in het gebouw.

4.6.7. Mobiele telefoon

De school is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van mobiele telefoons.
Tijdens de schooluren is het gebruik van de mobiele telefoon niet toegestaan.
In de pauze blijven mobiele telefoons in het lokaal.
In groep 5/6 en in groep 7/8 gaan de telefoons voor aanvang van de les in de telefoontas.

4.6.8. Kledingvoorschriften

Het dragen van communicatie belemmerende kledingstukken is niet toegestaan.

4.6.9. Jeugdbladen

Via school krijgen de leerlingen folders mee van jeugdbladen o.a. Malmberg of Zwijsen en bijv. typecursussen. Een abonnement of cursus sluit u daarna evt. zelf af met de aanbieder. De school is hierin geen partij. U bepaalt zelf of u op reclame van schoolleveranciers / bedrijven ingaat die vanuit school mee naar huis wordt gegeven. De school is hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

4.7. Belangrijke data

In het schooljaar 2024-2025 worden weer veel activiteiten georganiseerd. De data en activiteiten staan op de jaarplanning die u in augustus hebt gekregen of ontvangt bij de aanmelding van uw kind.
Deze planner staat tevens op de website onder het tabblad Onze school - Flyer school en jaarplanner.

5. Diverse bijlagen

In dit hoofdstuk vindt u verschillende bijlagen:
In bijlage 3 wordt beschreven hoe de 'zorg op maat' binnen de Hoeksche Waard is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Het uitgangspunt is: 'Geen kind het eiland af!' 

Techniekfestival groep 8 in Strijen.

5.1. Bijlage 1 Vervanging leerkrachten

Het wordt steeds moeilijker vervangers te vinden voor afwezige leerkrachten. Vooral het vinden van vervangers in de bovenbouw is problematisch.

Binnen CSG De Waard en op onze school zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de vervangingsproblematiek.

Vervanging bij afwezigheid leerkrachten:

* Duo-collega’s nemen evt. de groep van elkaar over.
* Inzet andere parttime collega’s (ook directie - evt. KC)
  [werkdagen directie/KC kunnen op andere dagen worden gecompenseerd].
* Inzet externe vervangers van binnen/buiten CSG De Waard
* Inzet ambulante leerkrachten op hun werkdagen

Bij geen vervangingsmogelijkheden, zoals hierboven beschreven:
* 1 groep ontvangt 1 dag geen onderwijs (ouders weten dit minimaal om 19.00 uur,
  voorafgaande aan de volgende lesdag). Er is opvang voor kinderen waarvoor thuis geen opvang
  mogelijk is.


* Bij afwezigheid van een leerkracht gedurende meerdere dagen waarvoor geen vervanging
  mogelijk is, hebben wisselende groepen een dag geen onderwijs. 
  Leerkrachten nemen -in overleg- de groep over van afwezige leerkrachten.

* Groepen 3 t/m 8: Leerlingen die thuis blijven wegens geen vervanging krijgen (t)huiswerk mee:
   op papier (werkboeken) of met behulp van hun chromebook.

De inspectie stelt dat uren later niet ingehaald hoeven te worden als kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld om vervanging te vinden.

5.2. Bijlage 2 Internetgebruik door leerlingen

Op onze school zijn de computers en chromebooks beveiligd tegen ongewenste sites door filtering.
Wij beschouwen het als onze opvoedende taak kinderen bewust te maken van het goed en zinvol gebruik van sociale media (normen en waarden) en ze te leren verantwoord en bewust met dit medium om te gaan. We besteden natuurlijk ook aandacht aan het voorkomen van cyberpesten.

Binnen het team en met de kinderen is een aantal afspraken gemaakt over het gebruik van internet:

 1. Kinderen mogen van internet geen programma’s downloaden. Er worden geen programma’s geïnstalleerd.
 2. Als de kinderen op internet gaan, gebeurt dit met een gerichte opdracht voor bijv. rekenen, taal of geschiedenis.
 3. Leerlingen maken geen gebruik van de webcam en versturen geen mail vanuit hun schooladres.
 4. De leerkrachten bespreken met de kinderen tijdens de computerles de gevaren van internet.
 5. Als een leerling op een ‘verkeerde’ site terecht komt, meldt hij/zij dat onmiddellijk aan de leerkracht. Bij herhaling worden de ouders hierover geïnformeerd door de directie.
 6. Alle leerlingen hebben van CSG De Waard een eigen gebruikersnaam en een eigen wachtwoord voor hun chromebook. 
 7. Alle chromebooks zijn genummerd. Leerlingen gebruiken steeds hetzelfde chromebook.

5.3. Bijlage 3 Passend onderwijs

Alle kinderen zijn uniek, hebben hun eigen onderwijs- en opvoedingsbehoeften en hun eigen talenten. Helaas hebben niet alle basisscholen een passend antwoord op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dat kan al duidelijk zijn bij de aanmelding van uw kind bij een school maar dat kan ook duidelijk worden tijdens het verblijf van uw kind op school. En wat dan? Waar vinden we dan passend onderwijs?

Als de school handelingsverlegen is: Het kind niet meer optimaal kan helpen en begeleiden gaan we op zoek naar een andere school of wordt het kind aangemeld bij de Ondersteuningscommissie Passend Onderwijs Hoeksche Waard.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op de website van Passend onderwijs Hoeksche Waard.
Daar ziet u ook telefoonnummers van de helpdesk van Passend onderwijs Hoeksche Waard.
Website: https://swv2804.nl

Helpdesk:
info@swv2804.nl
0186 219050 (ma t/m do, 8.30-16.30 uur)

Directie SWV PO Hoeksche Waard
Mevrouw dr. N.J. de Ronde-Davidse
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
0186 219051
nderonde@swv2804.nl

Voorzitter Ondersteuningscommissie:
mevrouw dr. D. Bijl
Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
0186 219050
dbijl@swv2804.nl

5.3.1. Zorgtraject

Het kan zijn dat het met uw kind niet goed gaat bij ons op school. U maakt dat thuis op uit de verhalen van uw kind of u hoort dit van de leerkracht. Vaak betreft het klachten op het gebied van:
      1. De leerstof.
      Deze is onvoldoende afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.

      2. Begeleiding door de leerkracht.
      De instructie is te snel of te weinig of te moeilijk voor uw kind.

      3. Welbevinden.
      Uw kind gaat met tegenzin naar school. Uw kind wordt gepest of heeft geen succes. 
         
      4. Gedrag.
      Uw kind verstoort de les of is sterk teruggetrokken of toont geen betrokkenheid.

Wat mag u van ons verwachten en wie komt u tegen in het Zorgtraject?

We onderscheiden de volgende stappen:
- Niveau van de leerkracht: de leerkracht zal met u in gesprek gaan en proberen de klachten te verhelpen. U kunt daar vaak een bijdrage aan leveren. Samen met ouders aan de slag is effectiever.

- Niveau van de kwaliteitscoördinator: als de leerkracht er onvoldoende in slaagt om samen met u de klachten te verhelpen, dan gaat de kwaliteitscoördinator met de leerkracht en u aan de slag. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag. De afspraken hiervan worden vastgelegd in Parnassys. 

- Niveau van de extern begeleider: als voorgaande stappen niet leiden tot voldoende resultaat gaat een extern begeleider aan de slag. Dit kan een aan school verbonden orthopedagoog zijn of een expert op het gebied van hoogbegaafdheid en/of schoolmaatschappelijk werker als de klacht ook met de thuissituatie heeft te maken. De extern begeleider gaat met de leerkracht en in samenwerking met de kwaliteitscoördinator aan de slag met als doel de klachten weg te nemen. Een en ander wordt op schrift gesteld. U krijgt een verslag. De afspraken hiervan worden vastgelegd in Parnassys. 

- Niveau van Ondersteuningscommissie: een ieder heeft zijn uiterste best gedaan maar de interventies hebben niet geleid tot gewenst resultaat. Wij melden uw kind aan bij de Ondersteuningscommissie.
De Ondersteuningscommissie gaat in gesprek met ons, het kind en met u.

Daaruit komt één van de volgende adviezen:
  1. een pre-ambulant medewerker gaat de school ondersteunen.
  2. plaatsing van uw kind op een andere basisschool.
  3. plaatsing van uw kind op een speciale basisschool in Oud-Beijerland.
  4. plaatsing van uw kind op een speciale school.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de directeur of kwaliteitscoördinator van de school.

Veel aandacht voor belevend lezen in alle groepen.