fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbijdrage

De overheid vergoedt niet alle activiteiten die op school plaatsvinden. Wij vragen de ouders voor deze activiteiten een eigen bijdrage. Van deze bijdrage betalen we o.a. de sinterklaascadeautjes, de kerstactiviteiten, de paasmaaltijd, de schoolreisjes en het eindfeest.

De ouderraad is verplicht een schriftelijke overeenkomst met ouders af te sluiten m.b.t. de ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de schriftelijke overeenkomst die u ondertekend dient te retourneren. Hierbij zit ook een brief met het bedrag van de ouderbijdrage voor uw gezin. De ouderbijdrage bedraagt  € 55,- voor het eerste en tweede kind. Voor het derde of vierde kind wordt een ouderbijdrage gevraagd van € 40,- per kind.
U kunt de betaling van de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer  IBAN: NL48RABO0369957482 t.n.v. ouderraad CBS De Weerklank - Westmaas o.v.v. ouderbijdrage  2019-2020.

In de ouderbijdrage zit ook een bijdrage voor de schoolreis van 18 september a.s.
Van alle ouders wordt verwacht dat deze bijdrage in ieder geval wordt betaald.
Bijdrage groep 1 en 2: € 33,85 p.p. (Plaswijck - Rotterdam)
Bijdrage groep 3 t/m 6: € 30,40 p.p. (Ouwehandsdirenpark - Rhenen).

Groep 7/8 gaat van 25 t/m 27 september a.s. op schoolkamp naar summercamp Heino.
De eigen bijdrage voor het schoolkamp bedraagt per leerling € 75,-

Met nadruk wijzen wij erop dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is aan de school, in het belang van de kinderen.

Het niet betalen van de ouderbijdrage heeft geen consequenties voor toelating tot de school. Als meerdere mensen deze bijdrage echter niet betalen, zullen bepaalde activiteiten helaas niet meer kunnen plaatsvinden.
De ouderraad is verplicht om u als ouders inzage te geven in de door haar bestede uitgaven.
Zij doet dit d.m.v. een financieel jaaroverzicht van het afgelopen schooljaar en een begroting voor het komende schooljaar. Deze gegevens ontvangt u aan het begin van het schooljaar via de maandbrief.

Als u niet wilt dat de school uw naam en adresgegevens doorgeeft aan de penningmeester van de ouderrraad i.v.m. de betaling van de ouderbijdrage, dient u dit -schriftelijk- voor 1 september 2019 door te geven aan de directie van de school, dhr. S. van Schaik. U ontvangt de informatie m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage dan via school.