fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor ons heel belangrijk. Ze kiezen voor hun kind bewust voor onze school en hebben bepaalde verwachtingen na deze keuze. Deze verwachtingen hebben wij als volgt uitgewerkt: Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Ouderbetrokkenheid is een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de totale ontwikkeling van het kind. Dit vereist een klimaat waarin beide partijen zich geborgen en verbonden voelen.
Wanneer leraren en ouders elkaar begrijpen, elkaar helpen, elkaar aanvullen en elkaar motiveren en inspireren zijn zij samen bezig in het belang van de leerling!
Kernpunten bij deze positieve samenwerking zijn voor ons: 

* Leerresultaten.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders tijdens huiswerk en het maken van bijv. een werkstuk.

* Gelijkwaardige gesprekken.
Gesprekken met elkaar worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng.


* Verantwoordelijkheid voor elkaar.
Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. Er wordt respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school.

* Gezamenlijk dossier = resultaat goed gesprek.
Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.


* Zorg dat ouders meedenken in het beleid.
De school betrekt ouders actief bij het schoolbeleid met behulp van ouderenquêtes.

De oudergeleding van de MR heeft adviesrecht of recht van instemming bij schoolbeleid.  

* Verbetersuggesties zichtbaar.
De school staat open voor verbetersuggesties van ouders en gaat op een transparante manier om met klachten.

* Wetten en regels.
Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht).