fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Verlof aanvragen

Vakantieverlof.
Voor het toekennen van extra vakantieverlof zijn regels opgesteld.

De leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend kan worden verleend indien ouders vanwege de aard van hun beroep en/of specifieke omstandigheden niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan.
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen. In de eerste 2 weken van een nieuw schooljaar mag geen vakantieverlof worden verleend.

Bijzonder verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Verlof kan worden verleend:

*  voor het nakomen van een medische afspraak;
*  voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten;
*  bij het 25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van (groot)ouders;
*  bij het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van (groot)ouders.
*  bij het overlijden van bloed- of aanverwanten;
*  bij verhuizing of gezinsuitbreiding.

Bij overige gewichtige omstandigheden geldt: alleen in zeer belangrijke gevallen, dus niet voor carnaval, wintersport e.d. Voor het van school houden van leerlingen om "onwettige" redenen zijn de ouders van betreffende leerlingen verantwoordelijk. Alle verzoeken om bijzonder verlof en vakantieverlof dienen schriftelijk te worden ingediend bij de directie.

Met ingang van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, wordt het volgens een wettelijke bepaling leerplichtig. Een vijfjarig kind mag nog wel 5 uur per week verzuimen zonder opgaaf van reden. Wij vinden het echter wel prettig als u eventueel verzuim doorgeeft aan de leerkracht. Daar wij de totale vorming van kinderen erg belangrijk vinden, verzoeken wij ouders zo min mogelijk van deze mogelijkheid gebruik te maken. Vanaf 6 jaar is een kind volledig leerplichtig.