fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 1/2

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen.

De kinderen van groep 1 en groep 2 krijgen van maandag tot en met woensdagmorgen les van juf Agnes van Vliet. Op donderdag en vrijdagmorgen krijgt de groep les van juf Rianne van der Hoek.

De ouders nemen 's morgens afscheid bij de buitendeur van het groepslokaal (via ingang kleuterplein).
's Middags brengen ouders hun kinderen na 13.05 uur naar de ingang van het lokaal.
De dagen beginnen in de kring. In de kring wordt er verteld, voorgelezen, gezongen en wordt de weekkalender besproken. Tijdens de kring of aan de werktafel krijgen de kinderen instructie over de opdrachten voor de werkles. Tevens zien de kinderen op het planbord wat ze moeten doen. Na het werken maken de kinderen door middel van het planbord een keuze wat ze dan gaan doen, bijvoorbeeld. K'nex, de lego, de construx.

Na het werk volgt het eten en drinken, dit gebeurt weer in de kring.
Bij goed weer gaan we daarna buiten spelen, bij slecht weer kunnen we naar het speellokaal.

’s Middags beginnen we in de kring met een activiteit op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek, drama, verkeer of Engels. Daarna is er weer arbeid naar keuze met het planbord, en wordt er weer buiten of in het speellokaal gespeeld.
In groep 1/2 maken de kinderen kennis met het chromebook (mini-notebook) d.m.v. de leerlingsoftware die hoort bij de methode 'Schatkist'.
Er zijn ook nog speciale activiteiten zoals bijvoorbeeld: de schoolbibliotheek, schoolreisje, kabouterpad, of naar de bibliotheek.

De leerlingen krijgen elke week op dinsdag een gymles van een gymdocent in de gymzaal van school. Elke week krijgen de leerlingen op donderdag een muziekles van een muziekdocent.

De kinderen die net vier jaar zijn, leren eerst wat het is om de hele dag met elkaar op school te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. 

In groep 2 leren de kinderen basisvaardigheden die nodig zijn voor het onderwijs in groep 3. 

In de kleutergroep zijn we m.b.v. de methode 'Schatkist' veel bezig met voorbereidende taal- en rekenactiviteiten rond een bepaald thema. 

Tijdens activiteiten ontluikende geletterdheid (taal voor kleuters) zijn we o.a. bezig met passieve woordenschat, kritisch luisteren, klank en rijm en met bijv. schriftoriëntatie. 

Tijdens ontluikende gecijferdheid (rekenen voor kleuters) zijn we bezig met bijv. tellen en getalbegrip (verder tellen en cijfersymbolen), meten en vergelijken (tijd, lengte, gewicht) en met ruimtelijke en meetkundige oriëntatie (lezen eenvoudige plattegrond, kind kent basisvormen als vierkant, rechthoek en cirkel). Ook biedt Schatkist voorbereidende schrijfactiviteiten.

We zorgen er wel voor dat de kinderen in groep 1 en 2 nog zoveel mogelijk kleuter blijven: hun leren gaat spelenderwijs.

Wat is ‘Schatkist’?
Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken. Met de gerichte spelactiviteiten van Schatkist ontwikkelen kleuters een onderzoekende en ontdekkende houding, ieder op zijn eigen wijze.
Wij werken daarbij met verschillende hoeken, zoals de bouwhoek, huishoek, rekenhoek en ontdekhoek. In Schatkist komen de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, kunstzinnige vorming, wereldoriëntatie en wetenschap & technologie spelenderwijs aan bod.

Schatkist is opgebouwd uit 18 ankers die zijn geplaatst binnen 3 periodes. Per periode kunnen we kiezen uit 3 ankers, bijv. Start, Doen alsof, Uitvinden. Elk anker bestaat uit 3 fases: kennismaking, ankerthema, afronding. De ankers zijn gekoppeld aan voor kinderen herkenbare gebeurtenissen.
De handpop Pompom is de centrale figuur in de methode en het vriendje van de kleuters.Pompom gaat regelmatig logeren bij oma. Daar komt hij zijn nichtje Loeloe en buurjongen Tim tegen.
De kinderen worden uitgedaagd om een probleem van Pompom en zijn vrienden te onderzoeken en samen een creatieve oplossing te bedenken.