fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Overblijven

Het overblijven op school wordt georganiseerd door de tussenschoolse opvang (TSO) met een eigen team van vrijwilligers. De mogelijkheid bestaat om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag tussen de middag over te laten blijven. We beginnen en eindigen het eten altijd met gebed.

De kosten bedragen € 2,50 per keer. Bij regelmatig overblijven bestaat de mogelijkheid om een strippenkaart te kopen, zodat er niet elke keer geld mee hoeft te worden gegeven aan de kinderen.
8 x voor € 20,- 
16 x voor € 40- of
32 x voor € 80,- 
Strippenkaarten kunnen worden aangeschaft tijdens de werkuren van juf Marja Gerards. Zij kan de betaling dan onmiddellijk verwerken. Het is belangrijk dat het betalingsbewijs wordt bewaard tot de volgende strippenkaart is aangeschaft.
Het is wel de bedoeling dat voor de zomervakantie alle uitgeschreven strippenkaarten zijn betaald.

Automatisch betalen via de bank:
U kunt een nieuwe overblijfkaart, naast contant, ook betalen via de bank. Het rekeningnummer van de overblijf is:

NL51 rabo 0324 0321 96
t.n.v. J. Seton, St. Ouderbijdragen De Waard
o.v.v. naam en het nieuwe kaartnummer.

Is een overblijfkaart vol, krijgt uw kind deze mee naar huis. Op de volle kaart schrijven wij het nieuwe kaartnummer, dat nummer vermeldt u bij de betaling.
U krijgt dan geen betalingsbewijs meer, uw afschrift is dan uw betalingsbewijs.

Per overblijfmiddag krijgen de begeleiders een bijdrage van 8,75 euro. Dit is een landelijk vastgestelde vergoeding. Van de gelden die overblijven, na aftrek van alle kosten, worden extra materialen gekocht voor onze leerlingen en worden leuke activiteiten bekostigd.

Wilt u incidenteel gebruik maken van de overblijfregeling, dan kunt u dit doorgeven aan juf Marja Gerards via het telefoonnummer 0186-571416, s.v.p. voor 10.00 uur! 
Als u uw kind(eren) voor vaste dagen wilt opgeven, kunt u dit schriftelijk doen met behulp van een aanmeldformulier, welke te krijgen is via het overblijfteam of de schoolassistente. Op dit formulier wordt gevraagd om een telefoonnummer te vermelden waarop u bij calamiteiten bereikbaar bent en voor evt. bijzonderheden m.b.t. dieet of allergie. 
Mocht uw kind bij een vriend of vriendin willen eten in plaats van bij de overblijf, dan moet hiervoor schriftelijk toestemming worden gegeven door de ouders.
Als uw kind(eren) zichzelf af mogen melden voor de overblijf kunt u hiervoor een verklaring ondertekenen.
Deze verklaring is verkrijgbaar bij juf Marja Gerards.

Belangrijk:
Als uw kind op de "vaste" overblijfdag niet overblijft, bijv. wegens ziekte, wilt u dit dan doorgeven aan de schoolassistente. We wachten anders lange tijd op kinderen die er niet zijn. Dit veroorzaakt verwarring bij de overblijfmoeders en leidt tot onrust bij de kinderen.

Bij niet tijdig, door u of uw kind(eren), voor 10.00 uur, afmelden brengen wij een strip in rekening omdat onze bezetting dan mede gebaseerd is op de aanwezigheid van uw kind.

Voor vragen over overblijven of aanmelding, kunt u contact opnemen met juf Marja Gerards; tel. 0186-571416.

Eettijden:
Eten groep: 12.00 - 12.30 uur; 
Als het eten op is, gaan de kinderen naar buiten.
Er mag geen snoep of koek worden meegeven voor de tussenschoolse opvang. Wel mag fruit en groenten, stukje kaas of worst, volkorenkoekje, ontbijtkoek of dippers met kaas. (niet de chocolade variant) worden meegegeven. 

2024-07-050447.2024 Afspraken overblijven.pdf