fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Waar werken we aan

Onze uitgangspunten
Wij werken -samen met de ouders- aan de totale vorming van de kinderen. Dit doen wij vanuit een Protestants Christelijke levensbeschouwing, waarbij wij andere levensvisies respecteren.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding; leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. Met elkaar zorgen we voor de optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat zij t.z.t. zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij van 'morgen'.

Levensbeschouwelijke identiteit
Onze school is een open christelijke school, We laten de leerlingen gedurende hun jaren op onze school kennismaken met verhalen uit de Bijbelse geschiedenis. Wij begeleiden de kinderen actief bij hun ontdek­kings­tocht naar hun eigen identiteit. Bij ons is IEDER
EEN van harte welkom, mits onze identiteit wordt gerespecteerd. 

Onze identiteit is op de volgende wijze zichtbaar op school:
* we hanteren christelijke waarden en normen (hoe gaan we positief met elkaar om?).
* we beginnen/eindigen de dag dag met een gebed, een lied of een gedicht.
* met elkaar staan we stil bij de christelijke feestdagen.

 

Onderwijskwaliteit
De scholen van CSG De Waard bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

  • cognitieve
  • sociaal emotionele
  • fysieke
  • creatieve

Bij al deze aspecten wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen, het bieden van individuele uitdaging en ondersteuning. De nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend. Voor elk kind geldt het voor hem hoogst bereikbare niveau als doelstelling. De leerkrachten van de scholen werken als team samen aan onderwijsvernieuwing op basis van planmatige kwaliteitszorg. De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelings­domeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de verschillende scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, zoveel mogelijk op de eigen basisschool maar wanneer het niet anders kan op één van de speciale scholen van de stichting.  

Opvoedings- en vormingskwaliteit
De scholen van CSG De Waard bieden een sociaal en fysiek veilig opvoedingsklimaat. Ze nemen een centrale plaats in binnen de samenleving doordat ze een ontmoetingspunt zijn voor kinderen en ouders. De leerkrachten, die zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie, stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Door middel van werkvormen dragen zij bij aan de zelfstandigheidontwikkeling. Ze leren kinderen samenwerken en verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en voor anderen.

 

 

Missie
De scholen van CSG De Waard nemen een herkenbare plaats in binnen de Hoeksche Waard. Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door kwaliteit. Deze constatering leidt tot de volgende missie:
“Christelijke Scholengroep De Waard: voor bijzonder goed onderwijs”

Tenslotte
Van ouders, medewerkers en bestuurders wordt verwacht dat zij instemmen met dit visiedocument.