fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of wegens andere omstandigheden niet op school kan komen, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.
Dit kan 's morgens na 8.15 uur bij  de schoolassistente (tel.: 571416) of d.m.v. een briefje via een broer of zus. U kunt uw kind(eren) natuurlijk ook ziek melden via de app Parro.
Bezoek aan een arts of een tandarts s.v.p. plannen buiten de schooluren.


Het kind wordt ziek.
Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of door een insect wordt geprikt. In zo’n geval zal de school altijd contact opnemen met u of een andere, door u aangewezen, persoon. Soms wordt men verzocht het kind op te halen.
Kinderen gaan nooit alleen naar huis!

Een enkele keer komt het voor dat ouders of anderen niet te bereiken zijn. Als deze situatie zich voordoet zal de leerkracht zelf moeten handelen en een zorgvuldige afweging moeten maken: is het kind gebaat bij een ‘eenvoudige’ pijnstiller of moet een arts geconsulteerd worden. Als u niet akkoord gaat met deze werkwijze dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie.

Medicijnverstrekking.
Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens de schooluren. Te denken valt bijvoorbeeld aan pufjes voor astma of aan medicatie voor ADHD/ADD. Voor het verstrekken van medicijnen op verzoek van ouders dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld door de ouders. Dit formulier is te verkrijgen bij de directie.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om er voor te zorgen dat de verstrekte medicijnen de houdbaarheidsdatum niet overschrijden.
Leerkrachten zijn niet opgeleid tot het verrichten van medische handelingen en bezitten niet over de daarvoor vereiste bekwaamheid.