fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De MR houdt zich bezig met beleid op schoolniveau en alle zaken die ouders in het algemeen bezighouden. De volgende onderwerpen worden bijv. besproken: de groepsindeling, de begroting, de schoolgids en het jaarverslag.

Wanneer u bepaalde onderwerpen in de raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR, mevr. M. Bouman.
Tijdens het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van notulen wordt rekening gehouden met de privacy van personen. Privacy gevoelige onderwerpen worden niet met derden gedeeld.

Leden Medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Mevr. M. Bouman (secretaris)
adres:
p/a Beatrixlaan 2a
3273 AB Westmaas
tel. 0186-571416

Mevr. J. v.d. Bosch 
Mevr. J. Gevers

Oudergeleding:                        
Mevr. M.H. Paulissen (contactpersoon onderbouw en voorzitter)
Johannes Kolfstraat 36 - 3273 CB Westmaas
Tel.: 0186 - 841366
email: mvermeulen76@hotmail.com

Mevr. M.S. Kok (contactpersoon bovenbouw)
Oudendijk 94 - 3291 LN Strijen
Tel.: 0186 – 602013
email: mirjammischa@gmail.com

Dhr. J. Dijkers
Nieuwstraat 24 - 3273 AR Westmaas
Tel.: 0186 - 842792
email: joost@dijkers.net

Tijdens (een gedeelte van) de MR-vergaderingen is dhr. S. van Schaik aanwezig als adviseur en contactpersoon namens het College van Bestuur.


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Bovenschoolse beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR.