fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

MR Algemeen

Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid van de MR. De MR houdt zich bezig met beleid op schoolniveau en alle zaken die ouders in het algemeen bezighouden. De volgende onderwerpen worden bijv. besproken: de groepsindeling, de begroting, de schoolgids en het jaarverslag.

Wanneer u bepaalde onderwerpen in de raad besproken wilt hebben, kunt u zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen door iedereen worden bijgewoond. De agenda's en de notulen kunnen ouders inzien bij de secretaris van de MR, juf Rianne v.d. Hoek.
Tijdens het bijwonen van de vergaderingen en het lezen van notulen wordt rekening gehouden met de privacy van personen. Privacy gevoelige onderwerpen worden niet met derden gedeeld.

Leden Medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding:

Mevr. A.H. van Vliet
Mevr. R. v.d. Hoek (secretaris)
Dhr. M. Klijn

Oudergeleding: (foto links: van links naar rechts)                       
Mevr. F Kout
Mevr. H. Voortman (voorzitter)
Dhr. J. Dijkers


Tijdens (een gedeelte van) de MR-vergaderingen is dhr. S. van Schaik aanwezig als adviseur en contactpersoon namens de Bestuur dhr. J. Winters.

emailadres MR:
mr.deweerklank@csgdewaard.nl

 


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Bovenschoolse beleidsvoornemens van het College van Bestuur worden ter advisering of ter instemming voorgelegd aan de GMR.