fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leerlingvolgsysteem

Om de resultaten van de leerlingen te volgen, werken we met Parnassys. Hierin worden de prestaties gemeten aan de hand van methodetoetsen en methode-onafhankelijke toetsen.

In groep 1/2 worden alle leerlingen geobserveerd en gevolgd met behulp van de leerlijnen onderbouw van Parnassys: 'Het jonge kind'. In groep 1 en 2 nemen we geen CITO-toetsen af.
In groep 3 starten we met de afname van CITO-toetsen Leerling in Beeld bij de leerlingen.
Met behulp van deze toetsen volgen we de leerlingen van groep 3 t/m (begin) groep 8. Door het analyseren van de resultaten ontstaat een objectief beeld over het functioneren en presteren van de leerlingen tijdens de gehele basisschoolperiode.

Groep 8 neemt in februari deel aan een door het ministerie goedgekeurde doorstroomtoets voor het basisonderwijs. Het afnemen van een doorstroomtoets is verplicht.
De Doorstroomtoets Basisonderwijs test de vorderingen van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde, Nederlandse taal en lezen. Wij gebruiken in groep 8 de doorstroomtoets van IEP.
Er wordt een individuele toetsuitslag en een schooluitslag gegeven. Vanaf 2024 Sinds wordt de Doorstroomtoets Basisonderwijs afgenomen in februari. Het uitslag van deze toets is bepalend bij het advies en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

Het advies van de school wordt mede bepaald met behulp van de plaatsingswijzer Hoeksche Waard.
In deze ‘wijzer’ wordt met name gekeken naar de CITO- resultaten tijdens rekenen & wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling M6 - M7- B8.

Om het gedrag, de werkhouding en het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen te volgen gebruiken we leerlingvolgsysteem van Parnassys (Kindbegrip). 


Alle gegevens komen in het leerlingdossier: observaties, toetsresultaten, handelingsplannen en verslagen van gesprekken met bijv. ouders, schoolarts, logopediste of een andere externe deskundige.

Het dossier kan op afspraak door de ouders op school worden ingezien. De gegevens worden in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk behandeld.