fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 6/7

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen.

Van wie krijgt de groep les:
de gehele week:
dhr. M. van Bussel (meester Mauro)

Elke vrijdag krijgen de ouders via de mail een weekbrief. Hierin staat alle informatie over de komende week: huiswerk en activiteiten die plaatsvinden. Als u tussendoor nog vragen heeft: kom langs, u bent altijd van harte welkom!  Mocht er op dat moment even geen tijd zijn om te praten, dan maken we een afspraak voor later in de week.

Met vriendelijke groet,
meester Mauro.

Methoden 

Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette 3. 
Met behulp van deze methode ontstaat er een betere samenhang tussen technisch en begrijpend lezen en de zodat de leerlingresultaten zich positief blijven ontwikkelen in groep 6/7.
In groep 7 ligt de leesfocus op het begrijpend/studerend naast positieve leesbeleving.
Voor begrijpend en studerend lezen maken we ook gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode gebruikt bij de lessen wekelijks actuele onderwerpen. We maken bij deze leesvorm ook gebruik van Blits en Informatieverwerking. 

We maken met rekenen/wiskunde in groep 6/7 gebruik van de vernieuwde methode Pluspunt 4. Het vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel van de leerstof. Het gaat daarnaast ook om het kunnen toepassen van deze kennis in allerlei dagelijkse situaties. Functionele gecijferdheid is het belangrijkste doel van ons rekenonderwijs.
Tijdens de rekenlessen wordt in groep 3 aandacht besteed aan getallen en bewerkingen en aan meten en meetkunde. In de bovenbouw komen de domeinen breuken, kommagetallen, verhoudingen, procenten en verbanden erbij.

Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. SOM besteedt aandacht aan speling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Sommige leerlingen gebruiken ook nog een Plusboek taal.

In groep 6/7 wordt gewerkt met een weektaak. Hierin worden de kinderen uitgedaagd om zich op hun eigen niveau uit te dagen en te verdiepen. Ook wordt hiermee het werktempo gestimuleerd. De weektaak wordt op school gemaakt als de leerlingen klaar zijn met hun werk, maar kan bij onvoldoende werk meegegeven worden naar huis.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden met de methode De Zaken van Zwijsen. Ook tijdens deze lessen maken we veel gebruik van het digibord en de chromebooks. 

Tijdens Engels wordt gebruik gemaakt van de digibordmethode 'Take it easy'. 

Onze dagopening begint altijd met een gebed of gedicht. Daarna praten we over de Bijbelverhalen en over wat er gebeurt in de wereld, ook dicht bij huis. Zo kunnen we aansluiten bij de actualiteit en bij wat er leeft bij de leerlingen. 

De morgens zijn verder meestal gevuld met de hoofdvakken: rekenen, spelling, taal en lezen.  
's Middags komen meestal de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, handvaardigheid tekenen, Engels aan bod. 
Groep 6/7 heeft op dinsdag gymnastiek van onze vakleerkracht gymnastiek vanuit RegieKr8.
Op donderdagmorgen (oneven week) heeft de groep een extra gymles van meester Mauro. 
Op donderdag heeft de groep muziekles van een muziekdocent van de muziekschool Hoeksche Waard. De dag wordt altijd afgesloten met gebed of gedicht. 

In deze groep krijgen de leerlingen meer huiswerk, zowel leerwerk als maakwerk. Hierdoor worden ze langzaam voorbereid op het voortgezet onderwijs (daar krijg je elke dag veel huiswerk). 
Het is belangrijk dat alle leerlingen elke dag hun agenda bij zich hebben, zodat ze zelf (onder begeleiding) het huiswerk hierin kunnen schrijven.
Verder krijgt groep 6/7 ook te maken met het uitvoeren van een boekbespreking, resp. een spreekbeurt. Daarnaast maakt groep 6/7 minimaal een werkstuk. 

Groep 6 begint met 1 keer huiswerk in de week en zal na de herfstvakantie overgaan op 2 stuks huiswerk in de week.  In groep 7 beginnen we met 2 keer huiswerk in de week. Het kan zijn dat er bovenop het huiswerk ook nog leerwerk en/of extra leerstof meegegeven kan worden.