fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Groep 8

Klik op het pijltje rechts om de inhoud te lezen.

Doelen
In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs. 
Het is belangrijk te ontdekken welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij de leerling past na de basisschool. Wij maken hierbij gebruik van methode gebonden toetsen en niet-methode gebonden toetsen (Cito). In feruari doen de leerlingen van groep 8 mee aan de doorstroomtoets voor het basisonderwijs (de IEP-toets). 
Aan het begin van groep 8 spreken we met iedere leerling af wat ze in het laatste jaar willen leren, met wie en hoe. Tevens geven de leerlingen hierbij aan wat ze hiervoor nodig hebben.
We differentiëren in de groep op verschillende manieren. Kinderen krijgen instructie, verwerkingsopdrachten en huiswerk op niveau.
Wij vinden het  belangrijk dat de kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en sociaal vaardige en weerbare mensen. In onze groep leren kinderen met hoofd, hart en handen. Voorwaarde voor leren is echter welbevinden veiligheid. We hopen dat alle kinderen met veel plezier hun schooljaar doorbrengen in groep 8. 

Lesinvulling 

Alle dagen krijgt groep 8 les van meester Mitch Klijn. 
Op dinsdag krijgt de groep gymnastiek van een vakdocent gymnastiek vanuit RegieKr8.
In de even week krijgt groep 8 op donderdagmorgen gymnastiek van meester Mitch.

Elke week, op donderdag, heft de groep een muziekles van meester Damian Petrus. 

Met vriendelijke groet,
meester Mitch Klijn.

Methoden 
Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Estafette 3. 
Met behulp van deze methode ontstaat er een betere samenhang tussen technisch en begrijpend lezen zodat de leerlingresultaten zich positief blijven ontwikkelen in groep 8.
Tijdens begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL. Deze methode gebruikt bij de lessen actuele onderwerpen. Daarnaast maken wie bij deze leesvorm gebruik van Blits en Informatieverwerking. 

Groep 8 maakt tijdens rekenen/wiskunde gebruik van de methode Pluspunt, versie 4.
Deze methode omvat de volgende domeinen:
Getallen en bewerkingen
Breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten
Meten een meetkunde
Verbanden
Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op Fundamenteel; 1F, of streefniveau; 1S.
Er zijn 3 evaluatiemomenten: de peilingsles, de bloktoets inclusief de tempotoets en de half jaarlijkse toets (de supertoets). 

Tijdens Taal en spelling maken we gebruik van de methodes Taal op Maat (TOM) en Spelling op Maat (SOM). Tijdens TOM is er aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, luisteren en spreken. SOM besteedt aandacht aan speling van de onveranderlijke woorden en de werkwoorden. Sommige leerlingen gebruiken ook nog een Plusboek taal.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden met de methode De Zaken van Zwijsen. Ook tijdens deze lessen maken we veel gebruik van het digibord en de chromebooks. 
Tijdens Engels wordt gebruik gemaakt van de digibordmethode 'Take it easy'. 

Huiswerk 
De kinderen krijgen minimaal 2 x per week huiswerk. Dit kan leren of maken zijn. Groep 8 krijgt  wekelijks huiswerk rekenen of spelling en huiswerk informatieverwerking. In groep 8 maken de leerlingen een werkstuk en houden ze een een spreekbeurt. 

Elke vrijdag krijgen de ouders via de mail een weekbrief. Hierin staat alle informatie over de komende week: huiswerk en activiteiten die plaatsvinden. Als u tussendoor nog vragen heeft: kom langs, u bent altijd van harte welkom!